Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 16

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
197
HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU
VUÏ NGHI AÙN TAÏI CHUØA THIEÁU LAÂM
Kieàu Phong ñi voøng quanh theo nhöõng ñöôøng loái nhoû heïp môùi ñöôïc chöøng nöûa
ñöôøng maø ñi maát khaù nhieàu thì giôø. Khi tôùi gaàn chuøa Thieáu Laâm thì trôøi toái mòt.
Trong loøng oâng vöøa möøng vöøa lo. Möøng vì trôøi toái deã beà aån naáp, lo vì hung thuû
nhaân luùc ñeâm toái ñaùnh leùn, mình khoù nhaän ñöôïc toâng tích.
Maáy naêm nay, Kieàu Phong ngang doïc giang hoà ít khi gaëp tay kình ñòch. Nhöng
chuyeán naøy keû ñòch khoâng nhöõng voõ coâng cao cöôøng maø coøn möu moâ quyû quyeät,
mình laïi chöa töøng bieát maët. Chuøa Thieáu Laâm naøy tuy laø nôi gheâ gôùm chaúng khaùc
chi ñaàm roàng, hang coïp, nhöng chöa ai nghó ñeán ñeà phoøng teân hung phaïm naøy leûn
vaøo gia haïi Huyeàn Khoå ñaïi sö.
Neáu coù keû naøo ñaùnh leùn thì ñaïi sö raát deã bò aùm toaùn. Kieàu Phong töï bieát raèng
moïi ngöôøi chuøa naøy ai cuõng nghi ngôø mình. Giaû tyû Huyeàn Khoå ñaïi sö ñaõ bò saùt haïi,
laïi khoâng ai bieát hung phaïm, maø mình bò loä dieän giöõa luùc ñi thaùm thính trong chuøa
thì duø traêm mieäng khoân phaân leõ naøo.
Neáu luùc naøy Kieàu Phong chæ bieát lo thaân thì ñaõ traùnh xa ngoaøi chuøa Thieáu Laâm.
Nhöng moät laø oâng raát ñoãi baên khoaên ñeán söï yeân nguy cuûa Huyeàn Khoå ñaïi sö, hai laø
muoán nhaân cô hoäi naøy ñi troùc naõ hung phaïm, baùo thuø cho gia nöông, neân vieäc daán
thaân vaøo nôi nguy hieåm khoâng thaønh vaán ñeà. Kieàu Phong tuy ôû nuùi Thieáu Thaát hôn
möôøi naêm nhöng chöa leân tôùi chuøa Thieáu Laâm bao giôø.
Phöông höôùng vaø vò trí caùc toaø, vieän oâng khoâng bieát moät tí gì, laïi khoâng hieåu
Huyeàn Khoå ñaïi sö ôû choã naøo, theá môùi muoân vaøn khoù khaên. OÂng chæ mong ñöôïc
thaáy maët aân sö moät caùch bình yeân voâ söï ñeå baåm roõ nhöõng vieäc ñaõ qua vaø xin ngöôøi
gia taâm ñeà phoøng, hai nöõa laø hoûi ngöôøi veà lai lòch thaân theá mình, chaéc aân sö bieát roõ
heát.
Caùc toaø, vieän chuøa Thieáu Laâm coù ñeán möôøi maáy choã, beân ñoâng maáy toøa, ngaû taây
maáy vieän, cao coù, thaáp coù, ôû raûi raùc treân söôøn nuùi. Huyeàn Khoå ñaïi sö ñaõ khoâng
chaáp chöôûng moät chöùc vuï gì quan troïng trong chuøa, laïi khoâng phaûi laø moät vò cao
taêng vaøo baäc tieàn boái trong Ñaït Ma Ñöôøng. Caùc nhaø sö phaùp hieäu coù chöõ "Huyeàn"
ít ra cuõng ñeán hai chuïc vò aên maëc rieâng nhau, raát khoù beà phaân bieät.
Kieàu Phong tính toaùn trong buïng: "Baây giôø chæ coù caùch baét moät nhaø sö tieåu trong
chuøa vaø böùc baùch y phaûi ñöa ñeán choã Huyeàn Khoå ñaïi sö. Sau khi ñöôïc gaëp maët sö
Lục mạch thần kiếm - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 16 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 16 9 10 574