Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 17

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
211
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY
NHAØ SÖ TRÍ THANH LAØ AI ?
Trí Thanh nhìn ra boán maët toan do cöûa tröôùc vieän Boà Ñeà chaïy ra. Kieàu Phong
nghó buïng: "Neáu y ra ngaû ñoù taát laø bò baét". Nghó tôùi ñoù, boãng caûm thaáy moät luoàng
gioù thoåi ñeán sau löng thì bieát ngay coù ngöôøi saép nhaûy vaøo choã mình nuùp. OÂng beøn
giô tay traùi ra naém laáy huyeät maïch moân tay traùi ñòch nhaân, roài vaän noäi löïc vaøo baøn
tay khieán ngöôøi ñoù toaøn thaân teâ nhöùc khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa.
Kieàu Phong baét ñöôïc ñòch nhaân roài chuù yù nhìn xem laø ai. Ñeøn löûa trong chuøa chæ
saùng lôø môø nhöng nhaõn quang Kieàu Phong raát lanh lôïi, vöøa nhìn ñaõ bieát ngay laø Trí
Thanh. OÂng thoaùng ruøng mình moät caùi nhöng roài hieåu ngay, laåm baåm: "Phaûi roài. Y
cuõng nhö mình, ñònh chaïy vaøo sau löng pho töôïng naøy aån nuùp, baát ngôø laïi truùng vaøo
choã mình. yù chöøng y thaáy pho töôïng Boà Ñeà naøy lôùn hôn caû. Nhöng y ñaõ ñònh chaïy
ra cöûa tröôùc sao laïi chuoàn vaøo ñaây? aø phaûi roài! Y giaû boä nhö vaäy ñeå ñaùnh laïc höôùng
naêm nhaø sö ngaõ laên döôùi kia, ñeå nhöõng ngöôøi ñeán sau hoûi taát nhöõng vò naøy baûo laø y
chaïy ra cöûa tröôùc, nhöng kyø thöïc y chuoàn vaøo cöûa sau laàn ñeán ñaây. Teân naøy thöïc
cuõng ña möu."
Kieàu Phong nghó buïng nhö vaäy, tuy vaãn giöõ chaët Trí Thanh, gheù mieäng vaøo tai y
kheõ noùi:
-Mi maø la leân laø ta ñaùnh cho moät chöôûng cheát lieàn, mi coù hieåu khoâng?
Trí Thanh khoâng noùi neân lôøi vaø chæ seõ gaät ñaàu. Ngoaøi cöûa lôùn ñaõ coù baûy taùm nhaø
ñeán tieán vaøo. Trong boïn naøy ba vò caàm ñeøn ñuoác, ñaïi ñieän saùng röïc caû leân. Quaàn
taêng thaáy naêm nhaø sö naèm laên döôùi ñaát, ñeàu söûng soát. Moät vò la leân:
-Teân aùc ñoäc Kieàu Phong laïi haï ñoäc thuû.
Ngöôøi thì hoûi:
-Trôøi ôi! Trí Quang, Trí Uyeân sö huynh ñaáy ö?
Vò khaùc noùi:
-OÂi thoâi, ai ñeå taám göông ñoàng ra ñaây? Kieàu Phong laáy maát kinh saùch vieän Boà
Ñeà roài. Phaûi mau mau baåm baïch phöông tröôïng.
Kieàu Phong nghe caùc nhaø sö nghò luaän khoâng khoûi baät cöôøi, bao nhieâu toäi hoï ñeàu
ñoå leân ñaàu mình heát. Chæ trong khoaûnh khaéc, quaàn taêng ñeán tuï hoïp moãi luùc moät
ñoâng. Kieàu Phong thaáy Trí Thanh coá söùc cöïa quaäy ñeå thoaùt thaân. OÂng hieåu ngay,
giöõa luùc naøy quaàn taêng ñang nhoán nhaùo maø boïn Trí Quang, Trí Uyeân chöa hoài tænh,
Lục mạch thần kiếm - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 17 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 17 9 10 269