Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 18

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
225
HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM
ANH HUØNG LAÉM NOÃI BAÁT BAÈNG
Kieàu Phong lieác maét nhìn thaáy A Chaâu coù veû khao khaùt nghe chuyeän, laïi thaáy
naøng maët voõ mình gaày, dung nhan tieàu tuî, thì nghó thaàm: "Naøng bò troïng thöông
nhö theá e raèng khoù qua khoûi. Luùc naøo chaân khí khoâng truyeàn vaøo ñöôïc nöõa laø naøng
laäp töùc boû maïng. Naøng ñaõ muoán nghe keå chuyeän, thoâi thì ta cuõng noùi chuyeän laêng
nhaêng ñeå chieàu yù naøng". Nghó vaäy, oâng noùi:
-Toâi keå chuyeän coå tích nhöng chæ sôï coâ khoâng muoán nghe maø thoâi.
A Chaâu möøng laém, noùi:
-Nhaát ñònh laø hay laém roài! Xin ñaïi gia keå ñi!
Kieàu Phong tuy nhaän lôøi nhöng oâng cuõng chaúng nhôù maåu chuyeän coå tích naøo maø
keå. OÂng ngaãm nghó hoài laâu roài noùi:
-Ñaây toâi noùi chuyeän con choù soùi: "Ngaøy xöa, coù moät oâng giaø ôû trong röøng. Moät
hoâm, oâng thaáy con choù soùi bò ngöôøi ta troùi boû trong ñaãy vaûi. Con soùi xin oâng côûi troùi
tha ra. OÂng lieàn môû tuùi roài thaû soùi ra. Con soùi..."
OÂng keå tôùi ñaây, A Chaâu ngaét lôøi:
-Con soùi ñöôïc thaû ra, noù keâu ñoùi roài ñoøi aên thòt oâng giaø phaûi khoâng?
Kieàu Phong noùi:
-uûa! Chuyeän naøy coâ cuõng ñöôïc nghe roài ö?
A Chaâu noùi:
-Ñoù laø caâu chuyeän ñaõ cheùp saùch. Toâi khoâng thích nghe nhöõng chuyeän trong saùch.
Toâi xin ñaïi gia keå nhöõng caâu chuyeän trong loøng chöa coù saùch vôû naøy noùi ñeán.
Kieàu Phong ngaãm nghó moät laùt roài noùi:
-Coâ khoâng öa nhöõng chuyeän ñaõ coù trong saùch thì ñeå toâi keå chuyeän moät ñöùa nhoû
nhaø queâ cho nghe.
"Ngaøy xöa, moät gia ñình cuøng tuùng ôû treân nuùi. Hai vôï choàng chæ coù moät ñöùa con
trai. Caäu nhoû naøy môùi ñöôïc baåy tuoåi nhöng thaân theå cao lôùn, ñaõ bieát giuùp gia gia
leân röøng ñoán cuûi. Moät hoâm, gia gia y bò beänh, song nhaø ngheøo quaù, khoâng coù tieàn
ñoùn thaày chöõa thuoác. Beänh tình moãi ngaøy moät traàm troïng, neáu khoâng uoáng thuoác
thì khoâng taøi naøo khoûi ñöôïc.
Maù caäu chæ coù boán con gaø vaø moät gioû tröùng. Baø ta baét gaø ñem ra chôï baùn. Caû gaø
laãn tröùng baùn ñöôïc taùm ñoàng caân baïc. Baø lieàn ñi môøi thaày thuoác. Nhöng thaày baûo
Lục mạch thần kiếm - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 18 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 18 9 10 809