Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 19

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
235
HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN
TUÏ HIEÀN TRANG QUAÀN HUØNG PHOÙ YEÁN
Saùng sôùm hoâm sau, Kieàu Phong ñem noäi löïc tieáp vaøo cho A Chaâu, laáy tieàn nhôø
ngöôøi trong khaùch saïn thueâ cho moät coã xe löøa. OÂng ñôõ A Chaâu ngoài vaøo trong xe
roài chaïy ñeán cöûa phoøng Baûo Thieân Linh, lôùn tieáng goïi:
-Baûo huynh! Tieåu ñeä laø Kieàu Phong ñeán baùi kieán ñaây!
Baûo Thieân Linh cuøng Höôùng Voïng Thieân, Kyø Luïc ba ngöôøi chöa daäy, nghe Kieàu
Phong goïi ñeàu giaät mình nhaûy voäi xuoáng ñaát, ngöôøi dao keû kieám, ai cuõng caàm binh
khí trong tay vaø ai naáy ñeàu thoän maët ra vì thaáy treân binh khí ñeàu coù daùn moät maûnh
giaáy nhoû vieát boán chöõ "Kieàu Phong baùi kieán". Ba ngöôøi nhìn nhau trong, loøng kinh
haõi, vì bieát raèng trong luùc mình nguû ñaõ bò Kieàu Phong chôi troø naøy. Giaû tyû maø oâng
muoán gieát ba ngöôøi cuõng deã nhö trôû baøn tay.
Trong ba ngöôøi thì Baûo Thieân Linh hoå theïn hôn caû. Ngoaïi hieäu cuûa y laø Moät Baûn
Tieàn. Ban ngaøy chaïy ñi thaêm thuù laøm aên coù ñeán ngaøn nhaø, maø ban ñeâm laàn vaøo coù
tôùi traêm laàn cöûa, khoeùt ngaïch laáy tieàn baïc nhaø ngöôøi ta laø ngheà tay traùi cuûa y. Theá
maø ñeâm roài bò Kieàu Phong chôi moät voá, baây giôø môùi bieát. Baûo Thieân Linh laïi quaán
nhuyeãn tieân caøi vaøo sau löng, y nghó raèng neáu Kieàu Phong muoán gieát mình thì haï
thuû ngay ñeâm cuõng ñöôïc roài. Y lieàn chaïy ra cöûa, noùi:
-Ñaàu Baûo Thieân naøy haõy coøn treân coå, luùc naøo Kieàu huynh muoán laáy cuõng ñöôïc.
Baûo moã chuyeân ngheà ñi buoân khoâng voán, thì duø "cô nghieäp" cuûa Baûo moã coù veà tay
Kieàu huynh cuõng khoâng sao. Ñeán phuï thaân, maãu thaân vaø sö phuï maø caùc haï coøn
khoâng neå, thì ñoái vôùi Baûo moã moät ngöôøi baïn sô giao, caùc haï coøn neå gì nöõa.
Baûo Thieân Linh ñaõ quaán nhuyeãn tieân laïi laø ñaõ coù chuû yù. Y bieát raèng maïng mình
möôøi phaàn cheát ñeán chín, neáu ñem voõ löïc ra maø ñoái phoù thì khoâng taøi naøo thoaùt
ñöôïc. Chi baèng ñem tính maïng giao cho ñoái phöông laø xong. Kieàu Phong chaép tay,
noùi:
-Töø ngaøy caùo bieät nhau treân hoà Ñoäng Ñình, thaám thoaét ñaõ maáy naêm roài. Baûo
huynh vaãn traùng kieän nhö xöa, thaät laø ñaùng möøng.
Baûo Thieân Linh cöôøi khanh khaùch, noùi:
-Cuoäc soáng troäm aên xoåi ôû thì cuûa toâi theá maø vaãn keùo daøi ñöôïc ñeán ngaøy nay chöa
cheát.
Kieàu Phong noùi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 19 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 19 9 10 282