Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 20

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
245
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI
MOÄT CHÖÔÛNG RA OAI, ÑAØM THANH
TUYEÄT MAÏNG
Trong ñôøi Tieát Thaàn Y, ngöôøi ôû xa haøng ngaøn daëm ñeán nhôø chöõa beänh cöùu maïng
laø vieäc raát thöôøng, haàu nhö ngaøy naøo cuõng coù. Nhöng luùc naøy moïi ngöôøi ñang thieát
keá ñeå baét Kieàu Phong, moät keû voâ cuøng ñoäc aùc, ngöôøi laãn quyû thaàn ñeàu caêm giaän laïi
töï nhieân daãn xaùc ñeán, thöïc khieán cho ngöôøi ta khoâng khoûi sinh loøng ngôø vöïc.
Tieát Thaàn Y ñöa maét nhìn A Chaâu töø ñaàu ñeán chaân, thaáy naøng tuy dieän maïo xinh
töôi nhöng chaúng coù chi laø nghieâng nöôùc nghieâng thaønh. Hôn nöõa, tuoåi naøng coøn
nhoû, quyeát nhieân Kieàu Phong khoâng theå bò saéc ñeïp cuûa coâ beù naøy quyeán ruõ. Tieát
Thaàn Y ngaém xong, chôït nghó ra, töï hoûi: "Phaûi chaêng coâ beù naøy laø em gaùi y?"
Roài oâng töï traû lôøi: "oà! Khoâng phaûi! Y ñoái vôùi song thaân cuøng sö phuï maø coøn haï
thuû ñöôïc thì khoâng coù lyù naøo vì moät ñöùa em gaùi laïi daán mình vaøo nôi nguy hieåm ñeå
röôùc laáy caùi hoaï saùt thaân". OÂng laïi laåm baåm: "Hay ñoù laø con gaùi y? Cuõng khoâng
phaûi, mình chöa töøng nghe ai noùi Kieàu Phong ñaõ laáy vôï kia maø!"
Tieát Thaàn Y laø ngöôøi raát tinh thoâng y lyù, chæ troâng qua töôùng maïo ñaõ nhìn ngay
ra nhöõng ñaëc ñieåm. OÂng thaáy Kieàu Phong cao lôùn, vaïm vôõ maø coâ beù daùng ngöôøi
maûnh deû, thanh tuù khoâng gioáng Kieàu Phong chuùt naøo thì ñoaùn chaéc ngay hai ngöôøi
naøy khoâng coù lieân quan coát nhuïc gì vôùi nhau. Tieát Thaàn Y traàm ngaâm moät luùc roài
hoûi:
-Coâ nöông ñaây hoï gì? Ñoái vôùi caùc haï coù daây döa theá naøo?
Kieàu Phong choät daï khoâng bieát traû lôøi ra sao vì töø khi oâng bieát naøng chæ thaáy goïi
laø A Chaâu, cuõng chaúng bieát coâ coù phaûi hoï Chaâu khoâng. Kieàu Phong ñaønh hoûi laïi
naøng:
-A Chaâu! Coù phaûi coâ hoï Chaâu khoâng?
A Chaâu mæm cöôøi, ñaùp:
-Toâi hoï Nguyeãn, teân Thi. Vì tính toâi öa maëc aùo maøu hoàng neân thieát gia toâi keâu
baèng A Chaâu.
Kieàu Phong gaät ñaàu, noùi:
-Tieát Thaàn Y! Coâ ta hoï Nguyeãn, toâi cuõng môùi quen bieát.
Tieát Thaàn Y caøng laáy laøm kyø, hoûi:
-Theá ra coâ ta khoâng phaûi laø ngöôøi thaâm giao vôùi caùc haï?
Lục mạch thần kiếm - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 20 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 20 9 10 110