Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 23

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç
}A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï http://hello.to/kimdung
280
¢Êï ®Ï¾ 23
ËÇÕàï ËÏä£ ¿ô£ ñ¥â£ Ôäï ®ÏÙA y ¬Ïa¥
}&Õ£Ç ÷Ïï $¥Ù® ÷k ÿÙ® P¸ däï Ïᣠ®á® ®&ú£Ç df×ë ëÏïê¥ dÜ¥ß }» ëÏïê¥ ®Ï¾ Ïâï
däï Ïᣠdá£Ï ÷Ïô£Ç ®&ú£Ç¸ ëi Ïâï ÿê£ dá£Ï do dº¥ ðù£Ç dò£ ÏÓß }Ïz® Ôà
£Ïq£Ç dò£ ÏïB© ®ÏÙA ®&Õ£Ç £Ïq£Ç ®âA ëâÕ ®Ïw §àÕ Ïä£Ç ®Ïf×£Ç ®Ï»âß
Yäï Ïᣠ$¼ dw ©fÓï Ïâï ëÏïê¥ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç dâ£Ç ÿN ®&ö£Ç ®ÏfÒ£Ç §Ú£ ÿïB£
dÉï ®ÏB ®Ïw &Ù® ®ÏÜ£ ®gë¸ £Ïz£ Ï¥A¶® &Ù® dú£Ç ëÏg£Ç ëM df×ëß Yäï ÏᣠdÆ®
£Ïïê£ ®Ï¥ ëÏfl£Ç §º¸ £ÏiA Ôùï Ôäï £óï:
- }â ÷Ïô£Ç £ÇÓ £ÇfÒï £Ç¥ $¥L£ dB£ ®ÏBß °ïB® §zA ®â ëÏU£Ç ®Ïè© ë¾¥ £ÇfÒï
£qâß
?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï:
- ?ﺥ ©E $ï£ ÷Í£Ï ëL£ £ÇÏø ÔÓï ÇïáÕ Ï¥Ù£ ëwâ a£ ëô£Çß
Yäï Ïᣠ©Þ£Ç:
- ËÇfÒï ®Ïz® Ôà ëÕ£ Ô»â! Yã Ô¥A¶£ df×ë ®Ïà£Ï ÿi£ Ôh£Ï ®Ïïê£ Ïä §ô dNëÏ «âÕ
ëò£ §Ì ©Æ® ëÕ£ £Ïóë VÕ Ôi ÷ïâ ®ÏÍ ©ä£ÇK }ÏN dã ÷Ïô£Ç ®Ïa£ ®ÏÍëÏ Ôäï ÷Ïô£Ç Ò£
£ÇÏhâ ÇÌ §Öï £ÇfÒï¸ ©à ®àï ®ÏN ëÏU£Ç ÿR£Ç âï¸ «Þë ®ÏN Ôäï ëÏU£Ç ¹Ïiï ÏÕâ
£Ïf £Ç¥A¶® ®Ïí£ ëÏÕ ëâ©ß }&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä «âÕ Ôäï ëó ÷V dïê£ &Ê £Ïf £ÇfÒïß
?ﺥ ýÏÕ£Ç ®Ïl ðàï £óï:
- ÛÓï ÇïáÕ Ï¥Ù£ ëwâ a£ ëô£Ç ®Ïz® dÍëÏ dá£Ç! ?ﺥ ýÏÕ£Ç £àA dø© ëáï ®Ïa£
Ïq¥ ðî£Ç §àÕ £Ïq£Ç §ï¶ë §ô Íëϸ ÷Ïô£Ç $¾£Ç dá£Ç ëÏú® £àÕß ¬ÏÎ §Ì ©Æ® Ôúë
½¥á ÿ棂 ÿÆ® £ó£Ç Çïz£¸ Ïà£Ï dÆ£Ç dïê£ &Ê ÷Ïô£Ç «¥A $é® dB£ Ïz¥ ½¥iß
Yäï Ïᣠ£Ç¼â ©Ý® Ôê£ ®&Óï ëfÓï ©Æ® ëÏà£Ç ðàïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç £ÇÏø ®ïB£Ç ëfÓï
ëó £Çî P ®Ïê ÔfÒ£Ç ÷Ïô£Ç ÷ÏQï £Çäë £Ïïê£ß
YÆ® £Ïïê£ däï Ïᣠd¾£Ç ¹ÏÞ® ðzA¸ £ÏLA &â £ÇÕàï ©Æ® ®&f×£Ç ¸ Ôä£Ç £ÇfÓï
dï ©Æ® ëáï dã ÿïB£ §àÕ «â¥ ®i£Ç dá ÔÖ£ ëÏø ÷Ï¥Ù® dïß ?ﺥ ýÏÕ£Ç Çöï §Öï ®ÏøÕ:
- Å£ ëô£Ç! Å£ ëô£Ç!
Lục mạch thần kiếm - Hồi 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 23 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 23 9 10 972