Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 25

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç
}A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï http://hello.to/kimdung
310
¢Êï ®Ï¾ 25
}Ïà£Ï ì¶ ¢¥A ¹Ïá® «ï£Ï £ÇÏï á£
?ﺥ ýÏÕ£Ç ðÝ£ y ¬Ïa¥:
- ¬ô ë¾ l ®&Õ£Ç ÷ÏáëÏ «ä£ £àA ëÏÓ ®ôïß
y ¬Ïa¥ Çz® dÜ¥ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç Ôz® ®¾ë &iÕ ÿfÖë ®ÏøÕ Ïú® }&ﶥ }ﺣ }ô£ß
À£Ç ®ÏÙA }&ﶥ }ﺣ }ô£ Ôúë £Ù¹ §àÕ ©é ®f ¹ÏÍâ ®i¸ Ôúë Ôäï L£ «â£Ç Çïâ£
£Ïà ©é Ïq¥¸ Ïà£Ï ®¥£Ç ëó §V ÿÍ ©z®ß
æâ ÷ÏQï ë¼â dô£Ç¸ ?ﺥ ýÏÕ£Ç §Ú£ dï ëáëÏ }&ﶥ }ﺣ }ô£ ©Æ® ½¥ã£Ç ÷Ïá
$⸠÷Ïô£Ç dp ëÏÕ A ÿïB® ©Ì£Ï dâ£Ç ®ÏøÕ Ïú®ß
}&ﶥ }ﺣ }ô£ dï &â ÿÓ «ô£Ç¸ ëÏ¥ï £ÇâA §àÕ ©Æ® ëÏïBë ®Ï¥Aº£ ©¥ï dø£ß
?ﺥ ýÏÕ£Ç dº ÷ÏÍ dï &Ù® ©â¥¸ ëÏÎ £Ïô Ôê£ ®Ïî¹ $¥g£Ç ©ÙA ëáï dã dB£ ÿê£
®Ï¥Aº£¸ ô£Ç £Ïí £Ïà£Ç £ÏiA Ôê£ ©¥ï £R© ¹Ïîë $¥g£Ç¸ ÔÞ£Ç ®âï £ÇÏøß °E£Ç
£ÇÏø ®ïB£Ç Yà© °à £óï:
- þf Ï¥A£Ï Òï¸ ëÏú£Ç ®â dã ÿÙA £Ïïê¥ ®¥Éï dÜ¥¸ ëa¥ ëÏ¥A¶£ ÏÊï ®Ïwâ £ÏQ ëó
Ïgï Ïz£ ®ÏÌ £âA dã ½¥á ©¥Æ£ß õ¥Aê£ ¹Ïz£ Ôo &Êï¸ £ÇÏhâ ëü ®Ì£Ï $fâ £ÏÞë Ôäï §ô
ÍëÏß
}&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï:
- ìÌ «f ©¥Æï ©à ®ôï dà£Ï ÿQ ¹ÏÍ ©Æ® dÓïß }ôï Ïí£ ©Ì£Ï &â daA ÷Ïô£Ç §Ì ÇÌ
÷Ïáë¸ ëÏÎ $ï£ ©Ì£Ï Ïá® Ôäï ©ÙA ÷Ïúë £ÇàA $fâ ëÏÕ ®ôï £ÇÏø ©Æ® ÔÜ£ £qâß
Yà© °à ®Ïl ðàï £óï:
- }&Óï Òï¸ «âÕ «f Ï¥A£Ï Ôäï «ï ®Ì£Ï dB£ ®ÏBß Ûâ£Ç ½¥a£ ®ôï dB£ ì¶ ¢¥A ®&ô£Ç
®ÏÙA ©Ý® «f Ï¥A£Ï A &Ù® ÷Ïó ëÏN¥ß Ð Ôäï Ôà £ÇfÓï ëó ®Í£Ï dâ £ÇÏï¸ «f Ï¥A£Ï
ëÏU£Ç £ê£ é¹ ¥É£Ç ®ôï £Ïﺥß
}&ﶥ }ﺣ }ô£ £óï:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 25 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 25 9 10 835