Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 27

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

338

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø hai m−¬i bÈy

Gi¶ chÊp ph¸p a ch©u th¨m qu¶ phô

T

iêu Phong tuy là một Ðại Hán thô hào, song hiểu ngay ý tứ mấy câu nói
của A Châu. Ý nàng muốn chung thân cùng mình ra sống ngoài bãi
hoang, không về Trung Nguyên nữa.

Ban đầu Tiêu Phong cứu nàng chẳng qua là nghe tiếng anh hùng Mộ Dung
Phục nên đem lòng mến tiếc kẻ nữ tỳ của người bạn thần giao. Sau hai người sớm
hôm bầu bạn, ông cảm thấy nàng là người ôn nhu thân thiết và bây giờ nàng nói
thẳng để thổ lộ tâm sự, bất giác ông cảm kích vô cùng! Ông đưa bàn tay to tướng
ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của A Châu nói:
- A Châu! Cô thật tử tế quá! Không lấy chuyện tôi là người Khất Ðan hèn mạt
mà đem lòng rẻ rúng chúng tôi ư?
A Châu đáp:
- Người Hán cũng là người, người Khất Ðan cũng là người chẳng có gì hơn
kém nhau hết.
Tôi... tôi thích làm người Khất Ðan thực tình như thế, tuyệt không miễn cưỡng
chút nào.
Tiếng nàng mỗi lúc một nhỏ đi, nghe không rõ nữa.
Tiêu Phong cả mừng, đột nhiên đưa tay ra chụp lấy lưng nàng tung bổng lên.
Khi người nàng rớt xuống, ông từ từ đón lấy đặt xuống đất vừa cười ha hả vừa
nhìn nàng ra chiều hãnh diện lớn tiếng nói:
- Trên đời còn được một người tri kỷ là đủ mãn nguyện. A Châu! Sau này cô
theo tôi săn chồn đuổi thỏ, vĩnh viễn đừng hối hận gì nữa nhé!
A Châu nói:
- Dù theo đại gia đi giết người đốt nhà, ăn trộm, ăn cướp tôi chẳng còn hối hận
nữa là. Ðược đi theo đại gia thì dù thiên mà bảo chết, phong trần khổ ải thế nào tôi
cũng vui lòng.
Tiêu Phong nói:
- Tiêu mỗ có được ngày nay, đừng nói trở về làm Bang chủ, chủ Bang mà có
làm đến hoàng đế nhà Ðại Tống cũng không thèm nữa.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

339

Nguyên tác: Kim Dung

A Châu! Bây giờ chúng ta đến Tín Dương kiếm Mã phu nhân có chịu nói thật
cũng hay mà không chịu nói cũng thôi. Ðó là con người cuối cùng tôi cũng muốn
tìm đến để hỏi lại một lần nữa rồi sẽ ra ngoài ải Nhạn môn quan làm nghề săn bắn.
A Châu nói:
- Tiêu đại gia...
Tiêu Phong ngắt lời:
- Từ đây trở đi nàng đừng gọi ta là đại gia, nhị gia gì nữa, mà gọi là đại ca
thôi!
A Châu mặt đỏ bừng lên nói:
- Tôi đâu dám thế?
Tiêu Phong hờn mát nói:
- Nàng có chịu kêu ta bằng đại ca hay không thì bảo?
A Châu tủm tỉm cười đáp:
- Chịu lắm! Không dám trái ý!
Tiêu Phong cười nói:
- Nàng gọi thử đi nghe nào.
A Châu rụt rè khẽ gọi:
- Ðại... đại ca!
Tiêu Phong cười ha hả nói:
- Phải rồi! Từ nay Tiêu mỗ không phải cô đơn để người ta khinh bỉ mình là
giòng giống mọi rợ, vì trên đ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
338
Håi thø hai m¬i bÈy
Gi¶ chÊp ph¸p a ch©u th¨m qu¶ phô
iêu Phong tuy là mt Ði Hán thô hào, song hiu ngay ý t my câu nói
ca A Châu. Ý nàng mun chung thân cùng mình ra sng ngoài bãi
hoang, không v Trung Nguyên na.
Ban đầu Tiêu Phong cu nàng chng qua là nghe tiếng anh hùng M Dung
Phc nên đem lòng mến tiếc k n t ca người bn thn giao. Sau hai người sm
hôm bu bn, ông cm thy nàng là người ôn nhu thân thiết và bây gi nàng nói
thng để th l tâm s, bt giác ông cm kích vô cùng! Ông đưa bàn tay to tướng
ra, nm ly bàn tay nh xíu ca A Châu nói:
- A Châu! Cô tht t tế quá! Không ly chuyn tôi là người Kht Ðan hèn mt
đem lòng r rúng chúng tôi ư?
A Châu đáp:
- Người Hán cũng là người, người Kht Ðan cũng là người chng có gì hơn
kém nhau hết.
Tôi... tôi thích làm người Kht Ðan thc tình như thế, tuyt không min cưỡng
chút nào.
Tiếng nàng mi lúc mt nh đi, nghe không rõ na.
Tiêu Phong c mng, đột nhiên đưa tay ra chp ly lưng nàng tung bng lên.
Khi người nàng rt xung, ông t t đón ly đặt xung đất va cười ha h va
nhìn nàng ra chiu hãnh din ln tiếng nói:
- Trên đời còn được mt người tri kđủ mãn nguyn. A Châu! Sau này cô
theo tôi săn chn đui th, vĩnh vin đừng hi hn gì na nhé!
A Châu nói:
- Dù theo đại gia đi giết người đốt nhà, ăn trm, ăn cướp tôi chng còn hi hn
na là. Ðược đi theo đại gia thì dù thiên mà bo chết, phong trn kh i thế nào tôi
cũng vui lòng.
Tiêu Phong nói:
- Tiêu mđược ngày nay, đừng nói tr v làm Bang ch, ch Bang mà có
làm đến hoàng đế nhà Ði Tng cũng không thèm na.
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 27 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 27 9 10 251