Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 28

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

349

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø hai m−¬i t¸m

Mµn bÝ mËt t− tõ hÐ më

N

guyên Tiêu Phong ngày đêm nóng lòng điều tra xem "Thủ lĩnh đại ca" là
ai. Ông tự hỏi:

- Bây giờ liệu A Châu có lừa được Mã phu nhân hở môi ra không? Cái đó
chưa thể biết được nhưng phu nhân không chịu nói danh tính người đó, thì ít nhất
cũng lộ ra chút vết tích để biết đường nào mà dò la, không đến nỗi mù mịt chẳng có
chút đầu dây mối nhợ như trước nữa. Huống chi A Châu lấy địa vị một bậc trưởng
lão chẳng quản xa xôi ngàn dặm đến làm ơn báo tin cho, rồi lúc sắp ra đi lại cho
biết một việc cơ mật quan trọng. Ðối với một tay đầu não bản bang, lẽ nào Mã phu
nhân lại bưng kín miệng b×nh được.
Tiêu Phong đứng dưới cửa sổ, không nhìn rõ vào nhà khách.
Hồi lâu mới nghe Mã phu nhân thở dài ngập ngừng hỏi:
- Trưởng lão... trưởng lão còn có chuyện chi nữa?
Tiêu Phong lấy rất làm kỳ, tự hỏi:
- Mã phu nhân hỏi các câu này là có ý nghĩ gì?
Bỗng thấy A Châu:
- Tôi minh xác là tin đó chính tôi nghe thấy, gã Kiều Phong có ý gia hại phu
nhân. Vì thế tôi chẳng quản đường xa đến báo cho phu nhân biết.
Mã phu nhân vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói:
- Tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng tốt của trưởng lão.
A Châu nói khẽ hơn:
- Mã phu nhân! Từ khi Mã hiền đệ chẳng may qua đời, mấy vị trưởng lão bản
bang đều ghi nhớ công đức người quá cố, muốn mời phu nhân dời khỏi thâm sơn ra
nhậm chức trưởng lão trong bản bang.
Nàng nói một cách rất trịnh trọng.
Tiêu Phong nghe đoạn phải cười thầm nhưng không khỏi khen thầm mưu
chước rất mau.
Bất luận là phu nhân có nghe hay không, nhưng ít ra cũng cảm thấy nỗi hân
hoan trong dạ.
Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

350

Nguyên tác: Kim Dung

Mã phu nhân đáp:
- Tiểu phụ có tài đức gì mà dám đảm nhận vị trưởng lão trong bang, tiểu phụ
làm đệ tử Cái Bang còn chưa xong thì chức quyền trưởng lão đối với tiểu phụ quá
cao xa có thể nói là cách bậc muôn trùng.
A Châu nói:
- Tôi cùng Tống trưởng lão, Ngô trưởng lão đã cực lực nói rất mong việc này
sẽ thành sự thực. Ngoài ra tôi còn được một tin rất trọng đại, có liên quan đến vụ
mưu hại Mã huynh đệ.
Mã phu nhân hỏi ngay:
- Có đúng thế chăng?
Giọng nói vẫn lạt lẽo.
A Châu tiếp:
- Hôm đó ở thành Vệ Huy tế điện Từ trưởng lão tôi được tin Triệu Tiền Tôn, y
có đề cập tới một việc và biểu là biết rõ tên của hung thủ đã sát hại Mã huynh đệ.
Ðột nhiên vang lên mấy tiếng choang choảng, một tiếng chát vỡ tan.
Mã phu nhân rú lên một tiếng kinh ngạc, hỏi tiếp:
- Trưởng lão!... Trưởng lão nói rỡn sao?
...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
349
Håi thø hai m¬i t¸m
Mµn bÝ mËt t tõ hÐ më
guyên Tiêu Phong ngày đêm nóng lòng điu tra xem "Th lĩnh đại ca" là
ai. Ông t hi:
- Bây gi liu A Châu có la được Mã phu nhân h môi ra không? Cái đó
chưa th biết được nhưng phu nhân không chu nói danh tính người đó, thì ít nht
cũng l ra chút vết tích để biết đường nào mà dò la, không đến ni mù mt chng có
chút đầu dây mi nh như trước na. Hung chi A Châu ly địa v mt bc trưởng
lão chng qun xa xôi ngàn dm đến làm ơn báo tin cho, ri lúc sp ra đi li cho
biết mt vic cơ mt quan trng. Ði vi mt tay đầu não bn bang, l nào Mã phu
nhân li bưng kín ming b×nh được.
Tiêu Phong đứng dưới ca s, không nhìn rõ vào nhà khách.
Hi lâu mi nghe Mã phu nhân th dài ngp ngng hi:
- Trưởng lão... trưởng lão còn có chuyn chi na?
Tiêu Phong ly rt làm k, t hi:
- Mã phu nhân hi các câu này là có ý nghĩ gì?
Bng thy A Châu:
- Tôi minh xác là tin đó chính tôi nghe thy, gã Kiu Phong có ý gia hi phu
nhân. Vì thế tôi chng qun đường xa đến báo cho phu nhân biết.
Mã phu nhân vn t ra lnh nht nói:
- Tiu ph xin đa t tm lòng tt ca trưởng lão.
A Châu nói kh hơn:
- Mã phu nhân! T khi Mã hin đệ chng may qua đời, my v trưởng lão bn
bang đều ghi nh công đức người quá c, mun mi phu nhân di khi thâm sơn ra
nhm chc trưởng lão trong bn bang.
Nàng nói mt cách rt trnh trng.
Tiêu Phong nghe đon phi cười thm nhưng không khi khen thm mưu
chước rt mau.
Bt lun là phu nhân có nghe hay không, nhưng ít ra cũng cm thy ni hân
hoan trong d.
N
Lục mạch thần kiếm - Hồi 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 28 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 28 9 10 513