Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 29

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

365

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø hai m−¬i chÝn

Ng− tiÒu canh ®éc l¹i xuÊt hiÖn

T

iêu Phong từ từ rót rượu ra bát, uống cạn rồi nói:
- Việc dù thành bại, hiền Muội chẳng nên quan tâm cho lắm.

Chưa dứt lời, A Châu đột nhiên vừa nhảy vừa reo:
- A ha! Ðược rồi! Tôi biết chắc có người xem được chữ Phạn. Lão là một
phiên tăng bản lãnh ghê gớm lắm.
Ðoạn nàng đem chuyện Quốc sư nước Thổ Phồn là Cưu Ma Trí đã bắt Ðoàn
Dự thế nào, dẫn đến Cô tô tìm Mộ Dung công tử ra sao thuật lại một lượt.
Ðây là lần đầu tiên Tiêu Phong được nghe bản lãnh Cưu Ma Trí cao cường tới
mực đó.
Nhưng ông nghĩ rằng nàng hình dung bản lãnh lão chưa chắc đã đúng như
vậy. Huống chi Cưu Ma Trí lại chưa chiến đấu với một tay cao thủ bậc nhất tại
trước mặt nàng nên ông nghe đấy mà chẳng để vào lòng. Ông nghĩ rằng Cưu Ma
Trí đến Cô tô không được như điều mong ước của mình, chắc lại trở về Thổ Phồn
rồi.
Tiêu Phong gói pho "Dịch Cân Kinh" lại đưa trả A Châu.
A Châu nói:
- Ðại ca giữ lấy cũng vậy chứ sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn chuyện riêng
tư.
Tiêu Phong tươi cười rồi cất pho kinh vào bọc.
Ðoạn ông rót đầy ra bát lớn toan uống thì ngoài cửa bỗng có tiếng chân người.
Gã Ðại Hán mình đầy những máu, tay cầm cây búa lớn tróng lên chém loạn
xạ.
Trên mặt Ðại Hán râu đâm tua tủa, coi tướng mạo đủ biết sức khỏe phi
thường, song đôi mắt ngờ nghệch như mất trí đúng là mặt tên điên khùng.
Tiêu Phong thấy gã cầm cây búa lớn đúc bằng thép nguyên rất nặng. Thế mà
gã vung lên coi rất nhẹ nhàng, công thủ rất đúng nguyên tắc, rõ ra là đệ tử một môn
phái lớn.
Tiêu Phong biết rất nhiều nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên nhưng không nhận
ra Ðại Hán này, tự hỏi: Xem thủ pháp lúc này rất tinh thục mà sao mình chưa nghe
thấy tiếng tăm bao giờ?
Ðại Hán sử dụng cây búa lớn mỗi lúc một nhanh, miệng la rầm lớn:
Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

366

Nguyên tác: Kim Dung

- Mau đi báo chủ nhân! Kẻ đối đầu đã đến.
Gã đứng trên đường lớn đông người qua lại.
Cây búa lớn chém ngang chém dọc, khiến người đi đường đều tránh xa gã,
không ai đến gần.
Tiêu Phong thấy gã ra chiều hoảng hốt, tưởng chừng như rất kinh khủng.
Sau ông thấy đường búa đờ đẫn dường như mệt mỏi nhừ mà vẫn phải gắng
sức chống chọi.
Miệng gã gọi bâng quơ:
- Chu lão đệ! Lão đệ tránh ra, để mặc ta với y, chạy đi mau, nhanh cho mau!
Tiêu Phong lẩm bẩm: người này đối với chủ thật hết lòng tình nghĩa, cũng là
một tay hảo hán đây. Tinh lực gã đã bị hao tốn nhiều chắc là nội thương rất nặng.
Nghĩ vậy Tiêu Ph...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
365
Håi thø hai m¬i chÝn
Ng tiÒu canh ®éc l¹i xuÊt hiÖn
iêu Phong t t rót rượu ra bát, ung cn ri nói:
- Vic dù thành bi, hin Mui chng nên quan tâm cho lm.
Chưa dt li, A Châu đột nhiên va nhy va reo:
- A ha! Ðược ri! Tôi biết chc có người xem được ch Phn. Lão là mt
phiên tăng bn lãnh ghê gm lm.
Ðon nàng đem chuyn Quc sư nước Th Phn là Cưu Ma Trí đã bt Ðoàn
D thế nào, dn đến Cô tô tìm M Dung công t ra sao thut li mt lượt.
Ðây là ln đầu tiên Tiêu Phong được nghe bn lãnh Cưu Ma Trí cao cường ti
mc đó.
Nhưng ông nghĩ rng nàng hình dung bn lãnh lão chưa chc đã đúng như
vy. Hung chi Cưu Ma Trí li chưa chiến đấu vi mt tay cao th bc nht ti
trước mt nàng nên ông nghe đấy mà chng để vào lòng. Ông nghĩ rng Cưu Ma
Trí đến Cô tô không được như đ iu mong ước ca mình, chc li tr v Th Phn
ri.
Tiêu Phong gói pho "Dch Cân Kinh" li đưa tr A Châu.
A Châu nói:
- Ði ca gi ly cũng vy ch sao? Chng l gia chúng ta còn chuyn riêng
tư.
Tiêu Phong tươi cười ri ct pho kinh vào bc.
Ðon ông rót đầy ra bát ln toan ung thì ngoài ca bng có tiếng chân người.
Gã Ði Hán mình đầy nhng máu, tay cm cây búa ln tróng lên chém lon
x.
Trên mt Ði Hán râu đâm tua ta, coi tướng mo đủ biết sc khe phi
thường, song đôi mt ng nghch như mt trí đúng là mt tên điên khùng.
Tiêu Phong thy gã cm cây búa ln đúc bng thép nguyên rt nng. Thế
gã vung lên coi rt nh nhàng, công th rt đúng nguyên tc, rõ ra là đệ t mt môn
phái ln.
Tiêu Phong biết rt nhiu nhân vt võ lâm Trung Nguyên nhưng không nhn
ra Ði Hán này, t hi: Xem th pháp lúc này rt tinh thc mà sao mình chưa nghe
thy tiếng tăm bao gi?
Ði Hán s dng cây búa ln mi lúc mt nhanh, ming la rm ln:
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 29 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 29 9 10 427