Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 3

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
28
HOÀI THÖÙ BA
MAÁY CUOÄC THÖÛ SÖÙC GIÖÕA PHE MOÄ DUNG
VÔÙI TÖÙ LAÕO ÔÛ CAÙI BANG
Kieàu Phong thaáy Phong Ba AÙc ñaáu vôùi laõo tay daøi ñeán dö traêm hieäp maø chöa
phaân thaéng baïi, trong loøng khoâng khoûi khen thaàm. Bang chuùa laïi nghó raèng: "Baûn
lónh Moä Dung coâng töû coøn hôn Phong Ba AÙc moät baäc thì cuoäc tranh chaáp naøy seõ
khoù khaên laém". Ba vò tröôûng laõo kia ñöùng ñaèng xa löôïc traän.
Baát luaän laõo tay daøi ñöôïc hay thua hoï cuõng khoâng vaøo tieáp söùc. Nhöõng ngöôøi naøy
laáy danh döï laøm troïng, khoâng bao giôø chòu mang tieáng laø hai ngöôøi xuùm vaøo ñaùnh
moät. A Bích cuõng thaáy Phong Ba AÙc ñaùnh maõi khoâng ñöôïc, trong buïng ñaâm lo,
quay sang hoûi Ngoïc Yeán:
-Laõo tay daøi kia duøng bao gai laøm khí giôùi, theá thì y thuoäc veà phaùi naøo?
Vöông Ngoïc Yeán chau maøy, ñaùp:
-Moân voõ naøy trong saùch ta chöa xem qua. Coøn ñöôøng quyeàn cuûa y laø "Thoâng ti
quyeàn" vaø thuû phaùp söû duïng bao gai laø theo möôøi ba theá "Hoài ñaû nhuyeãn tieân" cuûa
Phuïc Ngöu Sôn xen laãn vôùi taùm möôi moát ñöôøng "Tam Tieát coân" cuûa nhaø hoï
Nguyeãn ôû Hoà Baéc. Coøn caùi bao gai kia thì döôøng nhö töï y saùng cheá ra.
Naøng noùi maáy caâu ñoù raát nhoû, theá maø cuõng loït vaøo tai laõo tay daøi. Laõo nguyeân laø
doøng doõi Nguyeãn gia ôû Hoà Baéc. Moân "Tam Tieát coân" laø moät kyõ thuaät gia truyeàn,
sau vì laõo phaïm toäi lôùn môùi thay hoï ñoåi teân, quyeát khoâng söû duïng moân "Tam Tieát
coân" nöõa.
Goác tích laõo chöa heà ai bieát, nhöõng ñieàu sôû hoïc cuûa laõo töø thuôû nhoû vaãn giaáu
ñöôïc maõi. Theá maø hoâm nay laâm vaøo tình theá caáp baùch, laõo khoâng giöõ gìn ñöôïc nöõa,
ñeå loä chaân töôùng. Neân vöøa nghe Vöông Ngoïc Yeán noùi, baát giaùc laõo giaät mình ruûa
thaàm: "Con nhaõi naøy khoâng bieát sao noù laïi hieåu roõ goác tích cuûa mình?"
Laõo coù bieát ñaâu raèng Vöông Ngoïc Yeán laø ngöôøi uyeân baùc voâ cuøng, taát caû nhöõng
voõ coâng caùc phaùi khoâng moân naøo laø naøng khoâng xem. Laõo töôûng ñeán nhöõng ñieàu
maø laõo che ñaäy maáy chuïc naêm nay bò naøng khaùm phaù ra neân khoâng khoûi choät daï.
Giöõa luùc ñoù, laõo bò Phong Ba AÙc ñaùnh luoân maáy ñao maø laõo laâm vaøo tình theá khoâng
choáng ñôõ ñöôïc, phaûi luøi laïi ba böôùc.
Laõo thaáy Phong Ba AÙc höôi ñao cheùm tôùi lieàn phoùng chaân ñaù vaøo coå tay Phong,
nhöng ñaù truùng theá naøo ñöôïc. Phong Ba AÙc vung ñao cheùm vaøo chaân beân traùi laõo.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 3 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 3 9 10 794