Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 33

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

430

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i ba

Nh×n nÐt ch÷ sinh lßng nghi hoÆc

T

iêu Phong vận nội k×nh vào lòng bàn tay cố giữ A Châu khỏi thoát hết
chân lực ra ngoài. Ông sa lệ hỏi

- Sao nàng không bảo tôi? Nếu tôi biết y là gia gia nàng.
Ông nói dở câu rồi không biết nói gì thêm nữa. Ông không biết Ðoàn Chính
Thuần là thân phụ A Châu. giả tỷ ông biết rõ từ trước kẻ tử thù của mình lại là
người cha thân yêu của nàng thì đối phó ra sao?
A Châu nói:
- Tôi nghĩ đi nghĩ lại đã nhiều, đo đắn rất lâu nhưng đại loại biết nói thế nào
cho được?
Chẳng lẽ tôi lại xin đại ca đừng báo thù cho năm người thân ái của đại ca bị
thảm tử. Tôi suy đi tính lại khẩn cầu đại ca một điều vô lý như vậy, liệu đại ca có
ưng thuận chăng?
Tiếng nàng nói mỗi lúc nhỏ đi, ngoài trời vẫn sấm sét ầm ầm không ngớt.
Nhưng Tiêu Phong nghe mỗi câu nói của A Châu còn động phách hơn sấm sét
nhiều.
Ông vò đầu bứt tai nói:
- Sao nàng không bảo gia gia trốn đi nơi khác đừng đến đây nữa? Nếu gia gia
là bậc anh hùng hảo hán không chịu thất ước, thì nàng giả trang ra tôi ước hẹn với
gia gia đến nơi xa xăm và đồng tương hội đến một ngày khác. Sao nàng lại chịu
khổ thân thế này.
A Châu nói:
- Tôi cũng muốn nhắc nhở đại ca rằng một người có thể đánh chết ai mà thực
không phải bản tâm họ. Cố nhiên là đại ca muốn giết tôi, nhưng lầm lỡ đánh tôi
một chưởng. Gia gia tôi giết song thân đại ca cũng do sự vô ý mà làm nên tội lỗi.
Tiêu Phong cúi xuống nhìn hai mắt nàng. Lúc này những đám mây đen ngẫu
nhiên tản mát đi, để lộ ánh sao lờ mờ, ông thấy mắt nàng lộ ra xiết bao tình lưu
luyến. Ông có cảm tưởng rung động cả tâm can và phát giác ra rằng A Châu là
người tình tứ rất sâu đậm mà trước đây mình không tưởng đến mối tình của nàng
lại đằm thắm quá như vậy.
Ông hỏi:

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

431

Nguyên tác: Kim Dung

- A Châu, A Châu nàng ơi! Tôi coi dường như nàng còn nguyên nhân nào
khác, ngoài nguyên nhân muốn cứu phụ thân và để nhắc nhở cho tôi biết thế nào là
vô tâm gây nên tội lỗi. Tôi biết rỏ nàng hy sinh đời sống cho tôi.
Ông đưa tay ra ẵm người nàng đứng lên. Trời vẫn mưa to. Từng dòng nước
mưa đổ xuống đầu, và tát vào mặt ông.
A Châu nét mặt bổng tươi lên, tựa hồ nàng thấy Tiêu Phong đã hiểu rõ thâm ý
của mình mà lộ vẻ mừng vui.
Nàng tự biết mình sắp chết đến nơi rồi, tuy nàng không mong gì tình lang hiểu
rõ nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay, mà bây giờ được ông đã hiểu rõ rồi.
Tiêu Phong hỏi lại:
- A Châu nàng ơi! Thật nàng đã hy sinh...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
430
Håi thø ba m¬i ba
Nh×n nÐt ch÷ sinh lßng nghi hoÆc
iêu Phong vn ni k×nh vào lòng bàn tay c gi A Châu khi thoát hết
chân lc ra ngoài. Ông sa l hi
- Sao nàng không bo tôi? Nếu tôi biết y là gia gia nàng.
Ông nói d câu ri không biết nói gì thêm na. Ông không biết Ðoàn Chính
Thun là thân ph A Châu. gi t ông biết rõ t trước k t thù ca mình li là
người cha thân yêu ca nàng thì đối phó ra sao?
A Châu nói:
- Tôi nghĩ đi nghĩ li đã nhiu, đo đắn rt lâu nhưng đại loi biết nói thế nào
cho được?
Chng l tôi li xin đại ca đừng báo thù cho năm người thân ái ca đại ca b
thm t. Tôi suy đi tính li khn cu đại ca mt điu vô lý như vy, liu đại ca có
ưng thun chăng?
Tiếng nàng nói mi lúc nh đi, ngoài tri vn sm sét m m không ngt.
Nhưng Tiêu Phong nghe mi câu nói ca A Châu còn động phách hơn sm sét
nhiu.
Ông vò đầu bt tai nói:
- Sao nàng không bo gia gia trn đi nơi khác đừng đến đây na? Nếu gia gia
là bc anh hùng ho hán không chu tht ước, thì nàng gi trang ra tôi ước hn vi
gia gia đến nơi xa xăm và đồng tương hi đến mt ngày khác. Sao nàng li chu
kh thân thế này.
A Châu nói:
- Tôi cũng mun nhc nh đại ca rng mt người có th đánh chết ai mà thc
không phi bn tâm h. C nhiên là đại ca mun giết tôi, nhưng lm l đánh tôi
mt chưởng. Gia gia tôi giết song thân đại ca cũng do s vô ý mà làm nên ti li.
Tiêu Phong cúi xung nhìn hai mt nàng. Lúc này nhng đám mây đen ngu
nhiên tn mát đi, để l ánh sao l m, ông thy mt nàng l ra xiết bao tình lưu
luyến. Ông có cm tưởng rung động c tâm can và phát giác ra rng A Châu là
người tình t rt sâu đậm mà trước đây mình không tưởng đến mi tình ca nàng
li đằm thm quá như vy.
Ông hi:
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 33 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 33 9 10 126