Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 34

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

439

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i t−

Nh÷ng diÔn biÕn bÊt ngê ë rõng ph−¬ng tróc

T

iêu Phong nghĩ quanh nghĩ quẩn, ôn lại chuyện tối hôm đó tại rừng hạnh
ngoài thành Vô Tích, ông đã thấy phong thư kia của "Thủ lãnh đại ca"
viết gởi cho Uông Bang Chúa. Nhà sư Trí Quang đã dùng ngụy kế xé mất tên người
thự danh ở cuối thơ, rồi bỏ vào miệng nuốt đi, khiến ông không còn cách nào tìm
biết người viết thơ là ai? Có điều chữ viết trên bức thơ in sâu vào óc ông còn rõ
mồn một.
Người viết lá thơ kia và người viết bức tứ bình này dưới thự danh là Ðoàn Nhị
nước Ðại Lý không phải là một. Ðiều này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.
Ông tự hỏi:
- Hay là gã "Thủ lãnh đại ca" đã mượn người khác viết thay mình lá thư kia?
Tiêu Phong ngẩm nghĩ một chút rồi tự trả lời:
- Không thể thế được. Ðoàn Chính Thuần viết bức tứ bình này tỏ ra con người
nho nhã, đúng là một người cầm bút đã quen. Huống chi lại là thơ viết cho Uông
Bang Chúa để nói về một việc tối quan trọng, thì có lý đâu mượn người khác viết
thay?
Tiêu Phong càng nghi ngờ, ông không ngớt tự nêu ra nhiều nghi vấn:
- Phải chăng gã "Thủ lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần? Hay là bức tứ bình
này không phải Ðoàn Chính Thuần viết?
Câu hỏi trên ông chưa tìm ra câu trả lời, còn câu dưới thì ông cả quyết ngay
rằng:
- Không có lý nào thế được. Ðoàn Nhị nước Ðại Lý không phải Ðoàn Chính
Thuần thì còn ai vào đây mà viết bức thư hình treo đó.
Ông lại tự hỏi:
- Chẳng lẽ Mã phu nhân lại nói sai?
Rồi ông nhận thấy điều này lại càng khó hiểu. Phu nhân vốn không quen biết
Ðoàn Chính Thuần, một đằng ở tận biên giới cõi Nam, một đằng ở miền Bắc. Họ
có thù hằn gì nhau mà bảo phu nhân có ý để lừa ta.
Sau khi ông được tin "Thủ lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần"thì trong lòng
ông không còn nghi ngờ gì nữa và chỉ nghĩ sao bằng được mà thôi.
Từ lúc ngó thấy bức tứ bình thì vô số nghi vấn lại hiện trong đầu óc:

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

440

Nguyên tác: Kim Dung

- Giả tỷ bức thư kia không phải Ðoàn Chính Thuần viết thì"Thủ lãnh đại ca dĩ
nhiên không phải là y." Nếu thủ lãnh đại ca quả không phải Ðoàn Chính Thuần thì
là ai? Tại sao mã phu nhân lại bịa đặt nên lời? Hay là trung gian còn có âm mưu
ngụy kế gì đây.
Cái điều làm cho ông đau khổ nhất là đã đánh chết A Châu, ông lẩm bẩm một
mình:
- Ðã đành ta đánh chết A Châu chỉ là một vụ ngộ sát. Do ta, vì gia gia nàng mà
chết, nàng cam tâm tình nguyện như vậy, trên những điều oan ức chưa tìm ra manh
mối tại chồng chất ngờ l...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
439
Håi thø ba m¬i t
Nh÷ng diÔn biÕn bÊt ngê ë rõng ph¬ng tróc
iêu Phong nghĩ quanh nghĩ qun, ôn li chuyn ti hôm đó ti rng hnh
ngoài thành Vô Tích, ông đã thy phong thư kia ca "Th lãnh đại ca"
viết gi cho Uông Bang Chúa. Nhà sư Trí Quang đã dùng ngy kế xé mt tên người
th danh cui thơ, ri b vào ming nut đi, khiến ông không còn cách nào tìm
biết người viết thơ là ai? Có điu ch viết trên bc thơ in sâu vào óc ông còn rõ
mn mt.
Người viết lá thơ kia và người viết bc t bình này dưới th danh là Ðoàn Nh
nước Ði Lý không phi là mt. Ðiu này chc chn không còn nghi ng gì na.
Ông t hi:
- Hay là gã "Th lãnh đại ca" đã mượn người khác viết thay mình lá thư kia?
Tiêu Phong ngm nghĩ mt chút ri t tr li:
- Không th thế được. Ðoàn Chính Thun viết bc t bình này t ra con người
nho nhã, đúng là mt người cm bút đã quen. Hung chi li là thơ viết cho Uông
Bang Chúa để nói v mt vic ti quan trng, thì có lý đâu mượn người khác viết
thay?
Tiêu Phong càng nghi ng, ông không ngt t nêu ra nhiu nghi vn:
- Phi chăng gã "Th lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thun? Hay là bc t bình
này không phi Ðoàn Chính Thun viết?
Câu hi trên ông chưa tìm ra câu tr li, còn câu dưới thì ông c quyết ngay
rng:
- Không có lý nào thế được. Ðoàn Nh nước Ði Lý không phi Ðoàn Chính
Thun thì còn ai vào đây mà viết bc thư hình treo đó.
Ông li t hi:
- Chng l Mã phu nhân li nói sai?
Ri ông nhn thy điu này li càng khó hiu. Phu nhân vn không quen biết
Ðoàn Chính Thun, mt đằng tn biên gii cõi Nam, mt đằng min Bc. H
có thù hn gì nhau mà bo phu nhân có ý để la ta.
Sau khi ông được tin "Th lãnh đại ca" là Ðoàn Chính Thun"thì trong lòng
ông không còn nghi ng gì na và ch nghĩ sao bng được mà thôi.
T lúc ngó thy bc t bình thì vô s nghi vn li hin trong đầu óc:
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 34 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 34 9 10 265