Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 35

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

461

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i l¨m

M· phu nh©n xin kÓ chuyÖn x−a

T

iêu Phong còn đang nghĩ ngợi bổng thấy Ðoàn Chính Thuần gọi:
- Mình ơi, lại đây! Lại gầy đây uống với tôi một chén rượu thành đôi

thành lứa!
Mã phu nhân nũng nịu "hứ" một tiếng
Ðoàn Chính Thuần lại nói :
- Sau khi mình cùng Mã Phó bang chúa thành hôn mà tôi còn đến thăm mình,
thì sao tránh khỏi tiếng thị phi. Mã Phó bang chúa cũng là một bậc anh hùng hảo
hán, có địa vị cao cả tại Cái Bang, nếu còn đến với mình, chẳng hoá ra tôi là... một
kẻ tiểu nhân sao.
Nói rồi cười khà khà.
Mã phu nhân nói:
- Ai mượn "cái mặt ấy" đến đây săn sóc người ta, người ta lo "cái mặt ấy"
chẳng hiểu có được yên lành không không? Việc lớn việc nhỏ có trong ấm ngoài
êm không? có vô sự thì người ta mới yên lòng và cuộc đời mới có ý vị. Mình mình
ở tận nước Ðại Lý, tôi muốn biết tin tức mình dễ lắm đấy hử?
Bà nói mỗi lúc một thấp giọng xuống.
Tiêu Phong tuy không nghe rõ nữa, nhưng ông biết toàn là những đoạn tình tứ
lâm ly. Những ỏn thót quyến rũ nầy khiến người ta nghe phải bần thần như kẻ mất
hồn.
Tiêu Phong đã được biết hai người cùng Ðoàn Chính Thuần già nhân ngãi non
vợ chồng là Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên là người sắc
sảo mặn mà lanh chanh nóng nảy, còn Nguyễn Tinh Trúc thì mỹ miều uyển
chuyển. Bây giờ ông thấy Mã phu nhân đây lại khéo ỏn thót hơn, dáng điệu nhu mì
đến cực điểm. Mà người một vẽ phong lưu khác nhau.
Ðoàn Chính Thuần nghe Mã phu nhân nói bấy nhiêu lời mà mà mê mẩn tâm
thần, đưa tay ra kéo bà lại gần rồi ôm vào lòng.
Mã phu nhhân "hứ" một tiếng đưa tay ra đẩy, giả vờ chống cự gọi là..."Phận
làm gái."
Tiêu Phong chau mày không muốn nhìn hai người giở trò bỉ ổi khó coi nữa,
chợt nghe có tiếng người bước mạnh, trên đất đầy tuyết rơi mà cũng vang lên tiếng
động nhỏ.
Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

462

Nguyên tác: Kim Dung

Ông lẩm bẩm:
- Thôi hỏng bét! Bà này nổi cơn tan bành lên rồi! Họ làm hư việc lớn cũa
mình mất.
Tiêu Phong lạng mình đi như gió, lẹ làng đến sau bốn người đàn bà, ông điểm
trúng huyệt trên lưng cả bốn.
Mấy người đều chưa biết là thủ đoạn của ai thì người đã không nhúc nhích
được nữa.
Phen này Tiêu Phong điểm vào á huyệt bọn này, khiến họ không lên tiếng
được.
Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc nghe tình lang mình cùng một người
đàn bà thủ thỉ với nhau "mình mình tôi tôi" thì lửa bùng lên, cơn ghen sôi nổi,
nhưng người nằm lăn dưới dất, lưỡi cứng đơ.
Tiêu Phong lại dòm qua khe cửa sổ th...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
461
Håi thø ba m¬i l¨m
M· phu nh©n xin kÓ chuyÖn xa
iêu Phong còn đang nghĩ ngi bng thy Ðoàn Chính Thun gi:
- Mình ơi, li đây! Li gy đây ung vi tôi mt chén rượu thành đôi
thành la!
Mã phu nhân nũng nu "h" mt tiếng
Ðoàn Chính Thun li nói :
- Sau khi mình cùng Mã Phó bang chúa thành hôn mà tôi còn đến thăm mình,
thì sao tránh khi tiếng th phi. Mã Phó bang chúa cũng là mt bc anh hùng ho
hán, có địa v cao c ti Cái Bang, nếu còn đến vi mình, chng hoá ra tôi là... mt
k tiu nhân sao.
Nói ri cười khà khà.
Mã phu nhân nói:
- Ai mượn "cái mt y" đến đây săn sóc người ta, người ta lo "cái mt y"
chng hiu có được yên lành không không? Vic ln vic nh có trong m ngoài
êm không? có vô s thì người ta mi yên lòng và cuc đời mi có ý v. Mình mình
tn nước Ði Lý, tôi mun biết tin tc mình d lm đấy h?
Bà nói mi lúc mt thp ging xung.
Tiêu Phong tuy không nghe rõ na, nhưng ông biết toàn là nhng đon tình t
lâm ly. Nhng n thót quyến rũ ny khiến người ta nghe phi bn thn như k mt
hn.
Tiêu Phong đã được biết hai người cùng Ðoàn Chính Thun già nhân ngãi non
v chng là Tn Hng Miên và Nguyn Tinh Trúc, Tn Hng Miên là người sc
so mn mà lanh chanh nóng ny, còn Nguyn Tinh Trúc thì m miu uyn
chuyn. Bây gi ông thy Mã phu nhân đây li khéo n thót hơn, dáng điu nhu mì
đến cc đim. Mà người mt v phong lưu khác nhau.
Ðoàn Chính Thun nghe Mã phu nhân nói by nhiêu li mà mà mê mn tâm
thn, đưa tay ra kéo bà li gn ri ôm vào lòng.
Mã phu nhhân "h" mt tiếng đưa tay ra đẩy, gi v chng c gi là..."Phn
làm gái."
Tiêu Phong chau mày không mun nhìn hai người gi trò b i khó coi na,
cht nghe có tiếng người bước mnh, trên đất đầy tuyết rơi mà cũng vang lên tiếng
động nh.
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 35 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 35 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 35 9 10 321