Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 36

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
472
Håi thø ba m¬i s¸u
Díi khãm mÉu ®¬n ®µnh bá m¹ng
DÉu lµm quØ sø còng phong lu
oàn Chính Thun th dài nói
- Tiu Khang mình ơi! Tôi nói để mình hay, tôi là Hoàng Thái
nước Ði Lý ngôi Trn Nam Vương lãnh quyn Bo Quc Ði tướng quân,
Hoàng huynh tôi li không có con trai. Sau khi người trăm tui, tôi s lên kế v làm
Hoàng Ðế. Tôi li Trung Nguyên thì ch là mt vũ phu, nhưng khi đã v nước Ði
Lý ri thì không còn ba bãi được na, có phi không mình?
Mã phu nhân nói:
- Phi ri! Thế thì làm sao?
Ðoàn Chính Thun nói:
- Tôi đã đưa mình v Ði Lý, quyết nhiên không canh cho được ước hn na.
Ða v tôi nước Ði Lý, bt lun đối vi ai cũng không th nói li ri li ăn li
được.
Mã phu nhân kh th dài nói:
- Tôi biết mình nói đúng lý lm ri. V sau mình làm Hoàng Thượng có th
phong tôi làm Hoàng Hu nương nương được không?
Ðoàn Chính Thun ngn ng đáp:
- Tôi đã có v nguyên phi, chc Hoàng Hu không th để cho bà được.
Mã phu nhân nói:
- À phi! Tôi là mt qu ph làm Hoàng Hu nương nương thếđưc. Như
thế người ta cười chết phi không?
Phu nhân li cm lược t t chi đầu cười nói:
- Ðoàn lang! Va ri tôi nói câu chuyn gì cho mình nghe. Chc mình hiu ý
tôi ri ch?
Ðoàn Chính Thun m hôi trán toát ra đầm đìa gng gượng an tinh thn,
nhưng ni công cn cù my chc năm tri là l, bây gi không biết thoát đi đâu mt
hết, khác nào người ngoài nước chi vi không biết bám víu vào đâu, dù ch là mt
môn không có. Bng nghe Mã phu nhân hi:
- Ðoàn lang! Trong người mình nóng phi không? Ðm m hôi cho mình.
Ð
Lục mạch thần kiếm - Hồi 36 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 36 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 36 9 10 703