Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 37

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

481

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i bÈy

Mét ng−êi bÝ mËt

Ð

oàn Chính Thuần giật mình biết rằng phía ngoài đã công thủ đến viện trợ
cho mình. Y vừa nghĩ ngợi vừa thấy luồng từ sau lưng chuyền đến cánh
tay rồi dẫn cả vào đầu ngón tay một tiếng, thần công "Nhất dương chỉ" đã phóng ra.
Mã phu nhân trúng chỉ ở dưới nách, rú lên một tiếng:
- Thật kinh khủng, ngã vật xuống giường.
Tiêu Phong thấy Ðoàn Chính Thuần đã kiềm chế được nhân vội rút tay ra.
Ðoàn Chính Thuần toan mở miệng tạ ơn, bỗng thấy cánh cửa mở ra, một
người xồng xộc chạy vào cất tiếng hỏi:
- Tiểu Khang! Mình không cắt đứt được mối tình xưa thật ư? Sao mãi mà
chưa thanh toán xong hắn?
Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy người này thộn mặt ra. Trong
khoảnh khắc, đầu óc ông nảy ra không nhiều nghi vấn, nhưng chớp mắt dường như
ông đã tìm ra giải đáp.
Tiêu Phong đoán ra rằng:
- Hôm ấy ở trong rừng chanh, người vô tích, Mã phu nhân đem cây quạt của
mình ra phao vu là công đến ăn cắp thư tín rồi vội vã bỏ rơi.
Ông tự nêu ra nhiều câu hỏi:
- Cây quạt này ở đâu ra?
- Nếu quả có người lấy cắp thì phải là người rất thân mình và người ấy là ai?
- Ta là người Khất Ðan, vụ đó rất bí mật, đã dấu nhẹm được ba mươi năm, sao
đột nhiên lại phanh phui ra?
- A Châu cải trang làm Bạch Thế Kính đến trời cũng không biết. Mã phu nhân
khám phá ra đươc?
Nguyên người lẻn vào phòng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là chÊp pháp
trưởng lão tại Cái Bang tên gọi là Bạch Thế Kính.
Nghe Bạch Thế Kính hỏi, Mã phu nhân kinh sợ đáp:
- Hắn... Hắn chưa mất hết võ công. Hắn điểm... điểm trúng huyệt đạo tôi.
Bạch Thế Kính vừa nghe xong nhảy chồm lại Ðoàn Chính Thuần cầm lấy hai
tay bẻ "rắc rắc" xương cổ tay Ðoàn Chính Thuần bị gãy nát.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

482

Nguyên tác: Kim Dung

Ta nên biết rằng Tiêu Phong có trút được chân khí vào thân thể Ðoàn Chính
Thuần thì nội lực y cũng chỉ tạm thời chống chọi được một lát, Tiêu Phong rút tay
về thì y lại thành phế nhân.
Từ lúc Tiêu Phong ngó thấy Bạch Thế Kính, trong đầu óc ông tuôn luồng tư
tưởng nổi lên như sóng cồn.
Ông không nghĩ đến chuyện lại ra tay viện trợ cho Ðoàn Chính Thuần, đồng
thời ông cũng không ngờ Bạch Thế Kính lại hạ độc thủ ngay. Khi biết ra thì xương
cổ tay Ðoàn Chính Thuần đã bị bẻ gãy rồi chàng tặc lưỡi lẩm bẩm:
- Lão này lắm vẽ phong tình, đầy lòng hiếu sắc, bữa nay để lão đau khổ cho
đáng kiếp.
Mình có nể mặt A Châu thì cũng chờ đến lúc cuối cùng sẽ cứu tính mạng cho
lão.
Tiêu Phong...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
481
Håi thø ba m¬i bÈy
Mét ngêi mËt
oàn Chính Thun git mình biết rng phía ngoài đã công th đến vin tr
cho mình. Y va nghĩ ngi va thy lung t sau lưng chuyn đến cánh
tay ri dn c vào đầu ngón tay mt tiếng, thn công "Nht dương ch" đã phóng ra.
Mã phu nhân trúng ch dưới nách, rú lên mt tiếng:
- Tht kinh khng, ngã vt xung giường.
Tiêu Phong thy Ðoàn Chính Thun đã kim chế được nhân vi rút tay ra.
Ðoàn Chính Thun toan m ming t ơn, bng thy cánh ca m ra, mt
người xng xc chy vào ct tiếng hi:
- Tiu Khang! Mình không ct đứt được mi tình xưa tht ư? Sao mãi mà
chưa thanh toán xong hn?
Tiêu Phong đứng ngoài ca s, va nhìn thy người này thn mt ra. Trong
khonh khc, đầu óc ông ny ra không nhiu nghi vn, nhưng chp mt dường như
ông đã tìm ra gii đáp.
Tiêu Phong đoán ra rng:
- Hôm y trong rng chanh, người vô tích, Mã phu nhân đem cây qut ca
mình ra phao vu là công đến ăn cp thư tín ri vi vã b rơi.
Ông t nêu ra nhiu câu hi:
- Cây qut này đâu ra?
- Nếu qu có người ly cp thì phi là người rt thân mình và người y là ai?
- Ta là người Kht Ðan, v đó rt bí mt, đã du nhm được ba mươi năm, sao
đột nhiên li phanh phui ra?
- A Châu ci trang làm Bch Thế Kính đến tri cũng không biết. Mã phu nhân
khám phá ra đươc?
Nguyên người ln vào phòng này chng phi ai xa l mà chính là chÊp pháp
trưởng lão ti Cái Bang tên gi là Bch Thế Kính.
Nghe Bch Thế Kính hi, Mã phu nhân kinh s đáp:
- Hn... Hn chưa mt hết võ công. Hn đim... đim trúng huyt đạo tôi.
Bch Thế Kính va nghe xong nhy chm li Ðoàn Chính Thun cm ly hai
tay b "rc rc" xương c tay Ðoàn Chính Thun b gãy nát.
Ð
Lục mạch thần kiếm - Hồi 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 37 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 37 9 10 115