Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 38

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

493

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i t¸m

Ng−êi ®Ñp ai ngê d¹ hiÓm s©u

K

iều Phong tuy rất mong được cùng người bí mật kết giao, song nghĩ đến
lão biểu đừng đuổi nữa, trong bụng đã ngần ngừ. Mặt khác ông nghĩ
mình từng bị bọn hào kiệt Trung Nguyên thù ghét thì e rằng người này cũng vào
hạng khinh bỉ người Khất Ðan, nên chỉ đưa mắt nhìn sau lưng người bí mật đi mỗi
lúc một xa với tấm lòng cảm khái, than rằng:
- Người này khinh công tuyệt diệu, nội lực có thừa. Mình chưa được thấy mặt
thực là đáng tiếc!
Kiều Phong dừng chân lặng lẽ nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới đi vào thị trấn. Ông
vào một tiểu điếm nhỏ, mua rượu uống. Mỗi khi cầm bát rượu lên nhắp, Kiều
Phong lại vỗ bàn than thở:
Ðáng mặt nam nhi! Xứng tài hảo hán! Ðáng tiếc! Ðang tiếc!
Câu "Ðáng mặt nam nhi! Xứng tài hảo hán!" là khen người bí mật võ nghệ rất
cao thâm, còn câu "đáng tiếc" là tỏ ý cảm khái chưa được giao kết bạn bè cùng
người bí mật.
Ta nên biết rằng Kiều Phong trước nay là người coi bạn bè trọng như tính
mạng mình. Phen này ông bị đuổi ra khỏi Cái bang, kết mối thâm cừu với quần
hùng tại Trung Nguyên. Tình bằng hữu từ trước đến nay đã mất hết, trong lòng ông
buồn thảm vô cùng. Bữa nay ngẫu nhiên được gặp một anh hùng, về võ công tương
xứng với mình, mà mình vô duyên không được cùng lão kết giao, ông đành mượn
rượu giải sầu. Uống hết luôn hai chục bát rượu, tính trả tiền hàng, rồi ra khỏi tửu
lầu.
Ông nghĩ thầm:
- Ðoàn Chính Thuần chưa thoát nạn, bọn Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng
Miên... bị mình điểm huyệt nằm lăn quay. Âu là ta trở lại giải cứu cho bọn họ .
Nghĩ vậy, liền rảo bước quay về Mã gia.
Lúc này Kiều Phong thi triển môn khinh công đi thong thả hơn trước nhiều.
Về tới Mã gia thì trời đã quá trưa.
Kiều Phong không gặp người nào, trên mặt đất còn tuyết đọng bên ngoài Mã
phủ.
Nguyễn Tinh Trúc, A Tử, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh, bốn người đi
sạch cả rồi.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

494

Nguyên tác: Kim Dung

Ông không khỏi kinh ngạc tự hỏi:
- Ai đã đến đây giải huyệt đạo để cứu bọn họ?
Kiều Phong đẩy cửa bước vào nhà, thấy thi thể Bạch Thế Kính nằm cong queo
bên cạnh cửa. Ðoàn Chính Thuần không thấy đâu. Một người đàn bà nằm phục bên
cạnh lò sưởi, mình đầy máu chính là Mã phu nhân.
Mã phu nhân ngoảnh đầu lại, khẽ nói:
- Tốt lắm! Mau lại giết ta đi!
Kiều Phong thấy mặt mụ xám ngắt, mới trải qua một đêm mà như người mụ
đã già đi thêm hai chục tuổi. Con người hôm qua nguyệt thẹn hoa nhường mà nay
đã xấu như quỷ dạ xoa.
Ông...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
493
Håi thø ba m¬i t¸m
Ngêi ®Ñp ai ngê d¹ hiÓm s©u
iu Phong tuy rt mong được cùng người bí mt kết giao, song nghĩ đến
lão biu đừng đui na, trong bng đã ngn ng. Mt khác ông nghĩ
mình tng b bn hào kit Trung Nguyên thù ghét thì e rng người này cũng vào
hng khinh b người Kht Ðan, nên ch đưa mt nhìn sau lưng người bí mt đi mi
lúc mt xa vi tm lòng cm khái, than rng:
- Người này khinh công tuyt diu, ni lc có tha. Mình chưa được thy mt
thc là đáng tiếc!
Kiu Phong dng chân lng l ngh ngơi hi lâu ri mi đi vào th trn. Ông
vào mt tiu điếm nh, mua rượu ung. Mi khi cm bát rượu lên nhp, Kiu
Phong li v bàn than th:
Ðáng mt nam nhi! Xng tài ho hán! Ðáng tiếc! Ðang tiếc!
Câu "Ðáng mt nam nhi! Xng tài ho hán!" là khen người bí mt võ ngh rt
cao thâm, còn câu "đáng tiếc" là t ý cm khái chưa được giao kết bn bè cùng
người bí mt.
Ta nên biết rng Kiu Phong trước nay là người coi bn bè trng như tính
mng mình. Phen này ông b đui ra khi Cái bang, kết mi thâm cu vi qun
hùng ti Trung Nguyên. Tình bng hu t trước đến nay đã mt hết, trong lòng ông
bun thm vô cùng. Ba nay ngu nhiên được gp mt anh hùng, v võ công tương
xng vi mình, mà mình vô duyên không được cùng lão kết giao, ông đành mượn
rượu gii su. Ung hết luôn hai chc bát rượu, tính tr tin hàng, ri ra khi tu
lu.
Ông nghĩ thm:
- Ðoàn Chính Thun chưa thoát nn, bn Nguyn Tinh Trúc, Tn Hng
Miên... b mình đim huyt nm lăn quay. Âu là ta tr li gii cu cho bn h .
Nghĩ vy, lin ro bước quay v Mã gia.
Lúc này Kiu Phong thi trin môn khinh công đi thong th hơn trước nhiu.
V ti Mã gia thì tri đã quá trưa.
Kiu Phong không gp người nào, trên mt đất còn tuyết đọng bên ngoài Mã
ph.
Nguyn Tinh Trúc, A T, Tn Hng Miên, Mc Uyn Thanh, bn người đi
sch c ri.
K
Lục mạch thần kiếm - Hồi 38 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 38 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 38 9 10 53