Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 4

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
43
HOÀI THÖÙ TÖ
MOÄT CHUYEÄN THI GAN ÑAÙNG TÖÙC CÖÔØI
Töôûng ñaø chuùa ôû phaân ñaø Ñaïi Nghóa khoâng tham döï vaøo aâm möu phaûn boäi, thaáy
baïn Toaøn Quang Thanh toan laøm loaïn thì phaãn noä voâ cuøng. Khi nghe Kieàu Phong
phaùi Tröông Toaøn Töôøng cuøng mình ñi baét ngöôøi, baáy giôø ñaø chuùa môùi hôi yeân daï,
ngoaûnh laïi baûo hôn hai möôi ngöôøi trong bang mình:
-Baûn bang khoâng may xaûy ra bieán loaïn, ñaây laø luùc toaøn theå boïn ngöôi phaûi noã
löïc lieàu cheát ñeå baùo ñaùp ôn ñöùc Bang chuùa. Ai naáy ñeàu phaûi trieät ñeå tuaân theo
meänh leänh Ngöôøi, khoâng ñöôïc vi boäi!
Töôûng ñaø chuùa vaãn aùy naùy e raèng boán tröôûng laõo laïi gaây söï thì Bang chuùa seõ bò
coâ laäp. Tuy phaân ñaø Ñaïi Nghóa ít ngöôøi, so vôùi boïn phaûn loaïn vaãn laø thieåu soá,
nhöng thanh theá ñaõ khaù hôn nhieàu. Kieàu Phong khöôùc töø, noùi:
-Khoâng caàn! Töôûng huynh ñeä phaûi ñem heát anh em ñi, cöùu ngöôøi môùi laø vieäc
lôùn, chôù ñeå sô suaát.
Töôûng ñaø chuùa khoâng daùm traùi leänh, ñaùp:
-Xin vaâng. Ñieàu caàn nhaát laø Bang chuùa thaän troïng giöõ mình cho. Toâi ñi mau roài
trôû veà ngay.
Kieàu Phong mæm cöôøi, noùi:
-Anh em ñaây phaàn nhieàu ñaõ cuøng nhau soáng cheát, chaúng quan taâm traïng bieán caûi
trong moät luùc boàng boät maø thoâi, chaû coù gì nghieâm troïng ñaâu, ngöôi cöù vöõng taâm ñi
ñi.
Töôûng ñaø chuùa suaát lónh thuoäc haï baûn ñaø khôûi haønh ngay. Kieàu Phong tuy mieäng
noùi ung dung nhöng trong loøng thöïc vaãn baên khoaên. Boïn Ñaïi Nghóa ñi roài, tröø Ñoaøn
Döï, Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích boán ngöôøi ra, coøn hôn hai traêm teân ñeàu
tham döï vaøo cuoäc aâm möu. Giaû tyû coù ngöôøi hoâ leân moät tieáng laø boïn naøy xoâng vaøo
ngay, baáy giôø thöïc khoù maø öùng phoù ñöôïc.
Kieàu Phong lieác maét nhìn quaàn haøo thaáy ai naáy ñeàu loä veû nôm nôùp: ngöôøi thì
mieãn cöôõng traán tónh, keû thì hoát hoaûng khoâng thuø ñòch, ngöôøi thì laêm le toan troãi
daäy, laïi coù ngöôøi muoán chuoàn ñi. Caû hôn hai traêm ngöôøi khoâng noùi caâu gì, nhöng
giaù coù ngöôøi xöôùng suaát leân thì roõ raøng cuoäc phieán loaïn seõ xaûy ra laäp töùc.
Kieàu Phong nghó thaàm: "baàu khoâng khí traàm laëng naëng neà naøy ñang chôø moät côn
baõo taùp. Hay hôn heát laø ta chuyeån höôùng taâm söï hoï ñi, ñeå vò tröôûng laõo phuï traùch
Lục mạch thần kiếm - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 4 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 4 9 10 63