Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 41

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

539

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT

ĐỈNH NGỌC LÀM NÊN PHÉP HOÁ CÔNG

G

ã thấp lùn vội nhảy lại để thu lấy khí giới của mình.

Do Kiều Phong đã lượng biết sức khinh công của gã đến mức nào,
nên ông phóng cây cương trượng vào vách đá núi cao hơn mặt đất hai trượng.
Gã thấp lùn nhảy lên cũng còn cách nửa thước nữa mới với tới được.
A Tử vỗ tay cười, nói:
- Hay quá! Bát ca ơi! Bát ca có nhổ được khí giới của Bát ca ra được thì tiểu
Muội mới theo Bát ca về bái kiến sư phụ, còn nhổ không được thì đừng hòng.
Gã thấp lùn nhảy cái vừa rồi đã dùng hết sức bình sinh và thi triển khinh công
đến tột độ, muốn nhảy cao hơn một tấc nữa thì khó lòng.
Gã nghe A Tử nói móc tức quá, cố sức nhảy lên cao hơn nhưng chỉ có đầu
ngón tay giữa là chạm tới cây cương trượng mà thôi.
A Tử lại cười, nói:
- Mới chạm tới là không kể, phải nhổ ra mới được.
Gã thấp lùn lại càng tức giận hơn nữa. Lần này gã chuẩn bị lâu hơn hai lần
trước, điểm hai chân xuống, vận hết khinh công, nhảy vọt lên. Quả nhiên ngón tay
gã bám vào được cây cương trượng, nhưng người gã treo lơ lửng trên không đu qua
đu lại. Gã dùng tay lay đi lay lại cây trượng. Nhưng cây trượng cắm sâu vào trong
đá đến bảy thước mà gã cứ đu qua đu lại để lay như vậy thì cho đến ba ngày ba
đêm cũng không nhổ ra cho được, chỉ tổ làm trò cười cho mọi người.
Kiều Phong cười, nói:
- Kiều mỗ xin kiếu các vị đây!
Gã thấp lùn không chịu buông tay, vì võ công gã đến mức nào gã tự biết rồi.
Gã vừa nhảy lên nắm cây cương trượng đã là may mắn lắm, nếu tuột xuống thì sau
có nhảy lên nữa vị tất đã nắm được. Cây cương trượng này gã tiếc lắm vì nó vừa
vặn với sức gã. Muốn đánh cái khác được đúng như vậy cũng khó. Gã lại cố sức lắc
cây trượng mấy cái nữa, song vẫn không nhúc nhích. Vừa nhìn thấy Kiều Phong
chuyển mình bước đi, gã vội la lên:
- Ơ kìa! Ngươi phải để Bích Ngọc Vương Ðỉnh lại đã! Nếu không thì sau này
rắc rối lắm đó.
Kiều Phong hỏi:

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

540

Nguyên tác: Kim Dung

- Bích Ngọc Vương Ðỉnh gì đâu? Nó là cái chi vậy?
Ba gã đệ tử phái Tinh Tú tiến lại, nói:
- Võ công các hạ thật là xuất quỷ nhập thần. Chúng tôi bội phục vô cùng. Cái
đỉnh nhỏ đó là một vật rất quan trọng của bản môn, người ngoài có cũng chẳng làm
gì được, xin các hạ trả lại cho, chúng tôi xin đền đáp.
Kiều Phong thấy bọn chúng không có vẻ giả trá mà cũng không phải mai phục
tại đây để tập kích mình, liền nói:
- A Tử! Cô lấy cái "Bích Ngọc Vương Ðỉnh"chi chi đó cho tôi xem đó là...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
539
HI TH BN MƯƠI MT
ĐỈNH NGC LÀM NÊN PHÉP HOÁ CÔNG
ã thp lùn vi nhy li để thu ly khí gii ca mình.
Do Kiu Phong đã lượng biết sc khinh công ca gã đến mc nào,
nên ông phóng cây cương trượng vào vách đá núi cao hơn mt đất hai trượng.
Gã thp lùn nhy lên cũng còn cách na thước na mi vi ti được.
A T v tay cười, nói:
- Hay quá! Bát ca ơi! Bát ca có nh được khí gii ca Bát ca ra được thì tiu
Mui mi theo Bát ca v bái kiến sư ph, còn nh không được thì đừng hòng.
Gã thp lùn nhy cái va ri đã dùng hết sc bình sinh và thi trin khinh công
đến tt độ, mun nhy cao hơn mt tc na thì khó lòng.
Gã nghe A T nói móc tc quá, c sc nhy lên cao hơn nhưng chđầu
ngón tay gia là chm ti cây cương trượng mà thôi.
A T li cười, nói:
- Mi chm ti là không k, phi nh ra mi được.
Gã thp lùn li càng tc gin hơn na. Ln này gã chun b lâu hơn hai ln
trước, đim hai chân xung, vn hết khinh công, nhy vt lên. Qu nhiên ngón tay
gã bám vào được cây cương trượng, nhưng người gã treo lơ lng trên không đu qua
đu li. Gã dùng tay lay đi lay li cây trượng. Nhưng cây trượng cm sâu vào trong
đá đến by thước mà gã c đu qua đu li để lay như vy thì cho đến ba ngày ba
đêm cũng không nh ra cho được, ch t làm trò cười cho mi người.
Kiu Phong cười, nói:
- Kiu m xin kiếu các v đây!
Gã thp lùn không chu buông tay, vì võ công gã đến mc nào gã t biết ri.
Gã va nhy lên nm cây cương trượng đã là may mn lm, nếu tut xung thì sau
có nhy lên na v tt đã nm được. Cây cương trượng này gã tiếc lm vì nó va
vn vi sc gã. Mun đánh cái khác được đúng như vy cũng khó. Gã li c sc lc
cây trượng my cái na, song vn không nhúc nhích. Va nhìn thy Kiu Phong
chuyn mình bước đi, gã vi la lên:
- Ơ kìa! Ngươi phi để Bích Ngc Vương Ðnh li đã! Nếu không thì sau này
rc ri lm đó.
Kiu Phong hi:
G
Lục mạch thần kiếm - Hồi 41 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 41 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 41 9 10 450