Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 45

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

600

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ BỐN MƯƠI LĂM

MỐI HẬN THÙ GIỮA BỘ TỘC NỮ CHÂN
VÀ
NGƯỜI KHIẾT ĐAN

A

Cốt Đã nhường lều của mình làm nơi cư trú cho Tiêu Phong cùng A Tử.

A Cốt Đã là người có quyền thế lớn trong bộ lạc Nữ Chân. Túp lều
của y rộng rãi quang đãng hơn người thường nhiều.Tiêu Phong từ chối mấy câu.
Nhưng A Cốt đã nhất định không chịu.
Tiêu Phong là người tính tình khoáng đạt, thấy đối phương có ý chân thành,
liền ẵm A Tử vào trong lều nghĩ ngơi.
Tối hôm ấy bộ lạc Nữ Chân mở ra tiệc lớn để hoan nghênh Tiêu Phong. Họ
nấu thịt hai con cọp làm món trân hào cho bữa tiệc.
Tiêu Phong hơn nữa tháng nay không biết mùi rượu là gì, bây giờ đuợc người
Nữ Chân đem ra từng túi da đựng rượu mạnh, ông uống hết túi này đến túi khác
khoan khoái vô cùng!
Người Nữ Chân cất rượu không ngon lắm, nhưng chất rượu cực mạnh, người
thường chỉ uống được nữa túi nhỏ đã say mèm. Thế mà Tiêu Phong uống liền một
lúc hơn mười túi, sắc mặt vẫn không biến đổi.
Người Nữ Chân cho ai có tửu lượng giỏi là bậc hảo hán.
Lúc Tiêu Phong tay không đánh chết cọp, họ không đước mắt thấy, nhưng
xem ông uống rượu thì cả mười mấy Ðại Hán Nữ Chân cộng lại cũng chưa bằng
mình ông, tất nhiên là ông được ai nấy kính sợ.
Ðêm hôm ấy uống rượu xong, Tiêu Phong nghĩ tại bộ lạc Nữ Chân trong lòng
cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Bọn người Nữ Chân không ai có thành kiến hẹp hòi, tính tình bộc trực, rất hợp
với Tiêu Phong.
Hứa Trác Thành thấy người Nữ Chân đem lòng khâm phục Tiêu Phong, gã
cũng cực kỳ cung kính.
Tiêu Phong ở bộ lạc này rỗi rãi quá không có việc gì làm.
Ban ngày ông cùng A Cốt đã đi săn. Tối về nhờ Hứa Trác Thành dạy tiếng Nữ
Chân.
Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

601

Nguyên tác: Kim Dung

Khi ông đã học được đến bảy phần mười tiếng nói bộ lạc này, lại tự nghĩ mình
là người Khất Ðan, nếu không biết nói Khất Ðan thì không được. Ông liền nhờ Hứa
Trác Thành dạy ông thứ tiếng mẹ đẻ ngay.
Hứa Trác Thành là một gã được đi nhiều nơi bất luận là tiếng Khất Ðan, tiếng
Tây Hạ hay tiếng Nữ Chân đều rất thạo.
Tiêu Phong về lối học tiếng nói không được thông minh cho lắm, nhưng học
mãi rồi cũng đủ phô diễn tư tưởng mình cho người khác hiểu, không cần phải thông
dịch.
Ngày tháng thoi đưa, đông hết đã sang xuân.
Hàng ngày A Tử lấy nhân sâm làm cơm, thương thế nàng đã khá nhiều.
Nên hiểu rằng bộ lạc Nữ Chân ở nơi sơn dã hoang vu, đào được những thứ
nhân sâm lâu ngày vào hạng thượng phẩm, thực là quí hơn cả vàng bạc nữa.
Mỗi lần Tiêu Phong đi săn...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
600
HI TH BN MƯƠI LĂM
MI HN THÙ GIA B TC N CHÂN
NGƯỜI KHIT ĐAN
Ct Đã nhường lu ca mình làm nơi cư trú cho Tiêu Phong cùng A T.
A Ct Đã là người có quyn thế ln trong b lc N Chân. Túp lu
ca y rng rãi quang đãng hơn người thường nhiu.Tiêu Phong t chi my câu.
Nhưng A Ct đã nht định không chu.
Tiêu Phong là người tính tình khoáng đạt, thy đối phương có ý chân thành,
lin m A T vào trong lu nghĩ ngơi.
Ti hôm y b lc N Chân m ra tic ln để hoan nghênh Tiêu Phong. H
nu tht hai con cp làm món trân hào cho ba tic.
Tiêu Phong hơn na tháng nay không biết mùi rượu là gì, bây gi đuc người
N Chân đem ra tng túi da đựng rượu mnh, ông ung hết túi này đến túi khác
khoan khoái vô cùng!
Người N Chân ct rượu không ngon lm, nhưng cht rượu cc mnh, người
thường ch ung được na túi nh đã say mèm. Thế mà Tiêu Phong ung lin mt
lúc hơn mười túi, sc mt vn không biến đổi.
Người N Chân cho ai có tu lượng gii là bc ho hán.
Lúc Tiêu Phong tay không đánh chết cp, h không đước mt thy, nhưng
xem ông ung rượu thì c mười my Ði Hán N Chân cng li cũng chưa bng
mình ông, tt nhiên là ông được ai ny kính s.
Ðêm hôm y ung rượu xong, Tiêu Phong nghĩ ti b lc N Chân trong lòng
cm thy khoan khoái vô cùng.
Bn người N Chân không ai có thành kiến hp hòi, tính tình bc trc, rt hp
vi Tiêu Phong.
Ha Trác Thành thy người N Chân đem lòng khâm phc Tiêu Phong, gã
cũng cc k cung kính.
Tiêu Phong b lc này ri rãi quá không có vic gì làm.
Ban ngày ông cùng A Ct đã đi săn. Ti v nh Ha Trác Thành dy tiếng N
Chân.
A
Lục mạch thần kiếm - Hồi 45 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 45 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 45 9 10 404