Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 46

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

622

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU

CUỘC PHIẾM DU ĐƯA ĐẾN GẶP HOÀNG GIA

K

iều Phong cùng A Tử đi sâu vào trong cánh đồng cỏ mấy ngày liền.

Nhằm gặp tiết thu, vòm trời quang đãng khí trời mát mẻ. Mùi cỏ
êm dịu thoảng đưa hương man mát, khiến du khách cảm thấy tinh thần khoan
khoái.
Trong đồng cỏ rậm thiếu gì dã thú. Kiều Phong săn lấy nướng ăn, tâm hồn
lâng lâng, chẳng bận một điều lo nghĩ chi hết.
Kiều Phong đi luôn mấy ngày nữa.
Hôm ấy vào khoảng giờ ngọ ông nhìn phía trước mặt, ở tận đằng xa thấy vô số
doanh trại, không hiểu là nơi đồn trú quân binh hay là nhà ở một bộ lạc nào đó.
Kiều Phong bảo A Tử:
- Phía trước kia là chỗ đông người trú ngụ, chúng ta quay về thôi để tránh mọi
sự phiền lụy có thể xảy ra.
A Tử nói:
- Ðừng! Ðừng quay về vội. Em muốn lại đó chơi. Tỉ phu ơi Em mới cất nhắc
được hai tay, còn hai chân vẫn thuỗn ra. Em làm gì được mà tỉ phu e chuyện rắc
rối?
Kiều Phong cười nói:
- Những chuyện rắc rối đâu có phải do một mình cô gây ra, có khi từ người
khác đưa đến cho mình, muốn tránh cũng không được.
A Tử cười nói:
- Nếu vậy thì ta cứ lại xem, không hề gì đâu?
Kiều Phong biết nàng còn tánh trẻ con, thích coi những nơi náo nhiệt liền
buông cương cho ngựa đi từ từ về phía doanh trại. Cánh đồng cỏ mặt bằng phẳng,
tuy trông thấy doanh trại rồi mà hãy còn xa.
Kiều Phong cùng A Tử đi chừng được bảy tám dặm bỗng nghe tiếng hiệu tù
và nổi lên inh ỏi, rồi thấy cát bụi mịt mù. Một đội kỵ mã chia làm hai cánh một
toán chạy lên phía Bắc, một đội quay xuống phía Nam.
Kiều Phong kinh ngạc nói:

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

623

Nguyên tác: Kim Dung

- Hỏng rồi! Lại bọn kỵ mã Khất Ðan.
A Tử nói:
- Họ là đồng hương với tỉ phu, thế là hay tuyệt. Sao tỉ phu còn kinh hãi?
Kiều Phong đáp:
- Nhưng mình đã quen biết họ đâu? Thôi ta về quách chẳng ở lại lôi thôi
Dứt lời ông bắt ngựa quay về lối cũ.
Mới đi được mấy bước bỗng nghe trống thúc vang lên, tiếp theo lại thêm mấy
đội kỵ mã Khất Ðan xông tới.
Kiều Phong tự hỏi:
- Sao bốn mặt không thấy địch quân? Chắc là họ tập trận hay săn dã thú chi
đây?
Bỗng nghe tiếng reo hò vang dội:
- Bắn đi! Bắn hươu đi!
Cả ba mặt Tây, Nam, Bắc đều thấy tiếng hô bắn hươu.
Kiều Phong nói:
- Té ra họ săn hươu, binh sĩ Khất Ðan thanh thế lớn lắm.
Ông ôm A Tử ngồi trên lưng ngựa dừng lại ở mặt Ðông để coi.
Bọn kỵ mã Khất Ðan đều trong mặc thiết giáp, ngoài khoát cẩm bào.
Cách ăn mặc không khác gì lúc ra trận.
Cẩm bào có nhiều màu sắc: một đội hồng bào, một đội...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
622
HI TH BN MƯƠI SÁU
CUC PHIM DU ĐƯA ĐẾN GP HOÀNG GIA
iu Phong cùng A T đi sâu vào trong cánh đồng c my ngày lin.
Nhm gp tiết thu, vòm tri quang đãng khí tri mát m. Mùi c
êm du thong đưa hương man mát, khiến du khách cm thy tinh thn khoan
khoái.
Trong đồng c rm thiếu gì dã thú. Kiu Phong săn ly nướng ăn, tâm hn
lâng lâng, chng bn mt điu lo nghĩ chi hết.
Kiu Phong đi luôn my ngày na.
Hôm y vào khong gi ng ông nhìn phía trước mt, tn đằng xa thy vô s
doanh tri, không hiu là nơi đồn trú quân binh hay là nhà mt b lc nào đó.
Kiu Phong bo A T:
- Phía trước kia là ch đông người trú ng, chúng ta quay v thôi để tránh mi
s phin ly có th xy ra.
A T nói:
- Ðng! Ðng quay v vi. Em mun li đó chơi. T phu ơi Em mi ct nhc
được hai tay, còn hai chân vn thun ra. Em làm gì được mà t phu e chuyn rc
ri?
Kiu Phong cười nói:
- Nhng chuyn rc ri đâu có phi do mt mình cô gây ra, có khi t người
khác đưa đến cho mình, mun tránh cũng không được.
A T cười nói:
- Nếu vy thì ta c li xem, không hđâu?
Kiu Phong biết nàng còn tánh tr con, thích coi nhng nơi náo nhit lin
buông cương cho nga đi t t v phía doanh tri. Cánh đồng c mt bng phng,
tuy trông thy doanh tri ri mà hãy còn xa.
Kiu Phong cùng A T đi chng đượ c by tám dm bng nghe tiếng hiu tù
và ni lên inh i, ri thy cát bi mt mù. Mt đội k mã chia làm hai cánh mt
toán chy lên phía Bc, mt đội quay xung phía Nam.
Kiu Phong kinh ngc nói:
K
Lục mạch thần kiếm - Hồi 46 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 46 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 46 9 10 276