Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 5

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
58
HOÀI THÖÙ NAÊM
NHÖÕNG TAY KYØ CÖÏU ÔÛ CAÙI BANG
Nhöõng tay cao thuû ôû Caùi bang ñeàu laø ngöôøi troïng nghóa khí ñoái vôùi caùc vò haûo
haùn trong ñaùm giang hoà, nghe Kieàu Phong noùi vaäy ai cuõng cho laø coù lyù, nhieàu
ngöôøi leân tieáng phuï hoaï. Toaøn Quang Thanh laïi hoûi:
-Bang chuùa! Theo yù kieán cuûa Bang chuùa thì hung thuû saùt haïi Maõ Phoù Bang chuùa
quyeát khoâng phaûi laø Moä Dung Phuïc?
Kieàu Phong ñaùp:
-Ta chöa daùm quaû quyeát Moä Dung Phuïc ñaõ gieát Maõ Phoù Bang chuùa maø cuõng
khoâng daùm noùi nhaát ñònh y khoâng phaûi laø hung thuû. Vieäc baùo thuø khoâng theå voäi
vaøng ñöôïc, coøn phaûi ñieàu tra theâm. Neáu ta haáp taáp gieát laàm ngöôøi ngay, chính thuû
phaïm laïi tieâu dao ñöùng ngoaøi cöôøi thaàm Caùi bang ta hoà ñoà vaø baát taøi, chaúng hoaù ra
maát heát thanh danh ö?
Tröôûng laõo truyeàn coâng laø Haïng Baûo Hoa töø tröôùc chöa noùi caâu gì, luùc naøy giô
tay gaày coøm leân vuoát maáy sôïi raâu lô thô döôùi caèm roài leân tieáng:
-Bang chuùa noùi phaûi laém! Phaûi laém! Tröôùc ñaây ta ñaõ gieát laàm moät ngöôøi voâ toäi,
ñeán nay vaãn coøn aùy naùy.
Ngoâ Tröôûng Phong lôùn tieáng noùi:
-Bang chuùa! Sôû dó chuùng toâi phaûn nghòch Bang chuùa laø bôûi laàm nghe keû khaùc,
vaãn cho laø Bang chuùa cuøng Maõ Phoù Bang chuùa coù söï baát hoaø, ñi caáu keát vôùi boïn
Moä Dung ñeå haï thuû saùt haïi oâng. Nay chuùng toâi nghó laïi thì ra töï mình ñaõ quaù hoà ñoà.
Xin chaáp phaùp tröôûng laõo chieåu theo luaät leä cuûa baûn bang ñöa phaùp ñao cho toâi ñeå
toâi töï xöû.
Baïch Theá Kính maët laïnh nhö tieàn, sai thuû haï baèng moät gioïng traàm traàm:
-Chaáp phaùp ñeä töû, laáp phaùp ñao ra.
Chín teân thuoäc haï ñoàng thanh noùi:
-Vaâng!
Moãi ngöôøi ruùt moät caùi bao nhoû baèng vaûi vaøng ôû trong tuùi lôùn ra. Chín caùi bao ñeå
vaøo moät choã. Boïn ñeä töû chaáp phaùp ñoàng thanh noùi:
-Phaùp ñao ñuû caû roài ñoù.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 5 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 5 9 10 46