Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 50

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

707

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI

MỘT LỐI LUYỆN CÔNG KỲ DỊ

D

u thản Chi giật mình nghĩ thầm:

- Nếu cô này sai người đánh mình một trăm roi thì còn chi là tánh
mạng, nhưng việc đã đến thế này nếu mình kiên quyết không chịu, người ta vẫn cứ
đánh mình. Vậy mình có chống cự cũng chẳng ăn thua gì.
Gã nghĩ vậy nên không nói gì nữa
A Tử hỏi:
- Làm sao mi lại lầm lì không nói? Phải chăng trong lòng mi còn có chỗ ấm
ức? Ta kêu người đánh mi chắc mi cho ta là bất công phải không?
Du Thản Chi nói:
- Tiểu nhân chân tâm kính phục cô nương, biết rõ cô nương sai đánh tiểu nhân
tức là có hảo tâm muốn thành toàn cho tiểu nhân vậy.
A Tử hỏi:
- Thế sao mà rồi mi chẳng nói năng gì?
Du Thản Chi không biết trả lời ra sao, gã ấp úng:
- Cái đó... cái đó... tiểu nhân lúc nào cũng nghĩ đến ơn đức cô nương thâm
trọng tày non, tiểu nhân vô cùng cảm kích, không lời nào giải tỏa cho xiết được!
Tiểu nhân chỉ nghĩ cách sau này không biết lấy chi đền đáp cô nương cho phải đạo?
A Tử nói:
- Chà mi bảo đền đáp ta? Dền đáp cách nào? Ta sai người đánh mi một roi mi
ghi vào góc lòng để căm thù ta chứ gì?
Du Thản Chi khoát tay lia lịa đáp:
- Không không! Không phải! Tiểu nhân nói đền đáp là đúng chân tình. Tiểu
nhân đã nhất quyết dù có phải nhảy vào đống lửa hay phải tan xương nát thịt vì cô
nương cũng cam lòng.
A Tử nói:
- Nếu vậy thì hay lắm! Thất Lý đâu? Ngươi đánh gã đi!

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

708

Nguyên tác: Kim Dung

Thất Lý "dạ" một tiếng rồi rút bì tiên ra quất Du Thản Chi. Lúc đánh được hơn
năm chục roi. Du Thản Chi đau tê dại cả người và đầu óc tối tăm không còn biết gì
nữa. Hai đầu gối gã nhũn ra từ từ ngã xuống
A Tử thấy vậy cười hì hì. Nàng chờ cho gã cất tiếng van xin và định bụng hễ
gã cất lời năn nỉ thì lại tăng gia năm mươi roi nữa.
Ngờ đâu lúc này Du Thản Chi đã mê man bất tỉnh. Thỉnh thoảng gã khẽ rên ư
ử trong miệng chứ không van vỉ chi hết.
Ðánh được hơn bảy mươi roi thì gã ngất lịm đi. Thất Lý vẫn chẳng dung tình,
đánh đủ trăm roi mới buông tay ra.
A Tử thấy Du Thản Chi chỉ còn thoi thóp thở. Tình trạng thập tử nhất sinh của
gã làm cho nàng cụt hứng. Nàng nói:
- Các ngươi đem gã ra ngoài thôi! Thằng lỏi con này chả còn gì đáng coi nữa.
Rồi nàng quay ra hỏi tên đội trưởng:
- Thất Lý! Ngươi còn có trò gì mới mẻ nữa không?
Thất Lý dường như không nghe rõ, sai mấy tên thuộc hạ khiêng Du Thản Chi
đi. Du Thản Chi bị trận đòn này phải dưỡng thương đến hơn một tháng mới khỏi.
Những tên quân Khất Ðan...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
707
HI TH NĂM MƯƠI
MT LI LUYN CÔNG K D
u thn Chi git mình nghĩ thm:
- Nếu cô này sai người đánh mình mt trăm roi thì còn chi là tánh
mng, nhưng vic đã đến thế này nếu mình kiên quyết không chu, người ta vn c
đánh mình. Vy mình có chng c cũng chng ăn thua gì.
Gã nghĩ vy nên không nói gì na
A T hi:
- Làm sao mi li lm lì không nói? Phi chăng trong lòng mi còn có ch m
c? Ta kêu người đánh mi chc mi cho ta là bt công phi không?
Du Thn Chi nói:
- Tiu nhân chân tâm kính phc cô nương, biết rõ cô nương sai đánh tiu nhân
tc là có ho tâm mun thành toàn cho tiu nhân vy.
A T hi:
- Thế sao mà ri mi chng nói năng gì?
Du Thn Chi không biết tr li ra sao, gã p úng:
- Cái đó... cái đó... tiu nhân lúc nào cũng nghĩ đến ơn đức cô nương thâm
trng tày non, tiu nhân vô cùng cm kích, không li nào gii ta cho xiết được!
Tiu nhân ch nghĩ cách sau này không biết ly chi đền đáp cô nương cho phi đạo?
A T nói:
- Chà mi bo đền đáp ta? Dn đáp cách nào? Ta sai người đánh mi mt roi mi
ghi vào góc lòng để căm thù ta ch gì?
Du Thn Chi khoát tay lia la đáp:
- Không không! Không phi! Tiu nhân nói đền đáp là đúng chân tình. Tiu
nhân đã nht quyết dù có phi nhy vào đống la hay phi tan xương nát tht vì cô
nương cũng cam lòng.
A T nói:
- Nếu vy thì hay lm! Tht Lý đâu? Ngươi đánh gã đi!
D
Lục mạch thần kiếm - Hồi 50 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 50 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 50 9 10 719