Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 55

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

797

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI LĂM

TẦM A TỬ QUÁI KIỆT ĐƯA ĐƯỜNG

Ð

inh Xuân Thu hỏi:
- Ðám Hồ tăng này chết cả chưa? Ngươi lại sờ mũi chúng xem còn

thở không?
Du Thản Chi dạ một tiếng rồi cúi xuống để tay lên mũi một nhà sư thì chỉ thấy
lạnh ngắt. Nhà sư này đã chết tự bao giờ.
Gã lại xem nhà sư khác thì cũng tắt hơi rồi. Gã nói:
- Họ chết hết cả rồi không còn ai thở nữa.
Gã vừa nói vừa đứng thẳng người lên nhìn vẻ mặt mọi người nhâng nhâng
nhao nháo, ra chiều giễu mình. Gã chẳng hiểu ra sao lại nhắc câu vừa nói:
- Họ chết cả rồi không còn thở nữa.
Du Thản Chi thấy bộ mặt nữa ra khinh khỉnh, nữa ra giễu cợt bọn đồ đệ phái
Tinh Tú mỗi lúc một tiêu tan để thay dần dần vào những nét mặt kinh dị.
Ðinh Xuân Thu nói:
- Ngươi coi lại lần nữa xem các nhà sư này còn có thể cứu vãn được nữa
không?
Du Thản Chi đáp:
- Vâng.
Rồi gã đi xem xét cẩn thận hết cả mười sáu vị Hồ tăng lại một lần nữa. Ðoạn
gã lắc đầu nói:
- Bọn họ chết hết rồi không còn thể nào cứu vãn được nữa. Công lực của lão
tiên sinh thật là ghê gớm!
Ðinh Xuân Thu cười lạt nói:
- Bản lãnh chống chất độc của ngươi mới là lợi hại.
Du Thản Chi lấy làm kỳ hỏi:
- Lão tiên sinh bảo... tôi có bản lãnh... tôi có bản lãnh... gì để chống lại chất
độc?
Ðinh Xuân Thu ngửa mặt lên trời cả cười nói:
- Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm! Ta xem da dẻ và thanh âm ngươi nói thì biết ngươi còn
nhỏ tuổi lắm. Thế mà đã có bản lãnh đến như vậy. Thật là hậu sinh khả úy!
Converted to PDF by Minh Chính



Lục Mạch Thần Kiếm

798

Nguyên tác: Kim Dung

Du Thản Chi chẳng hiểu ra sao, không biết lão nói vậy là ý gì? Gã có biết đâu
rằng mỗi lần gã sờ vào mũi những nhà sư kia là một lần xuống Quỹ Môn Quan. Gã
thử xong mười sáu nhà sư người Hồ tức là đã trải qua mười sáu lần nguy hiểm rất
lớn có quan hệ đến mạng sống của gã.
Nguyên Tinh Tú Lão Quái tuy được Du Thản Chi cứu cho thoát chết, song lão
đứng địa vị tôn sư một phái võ bị trăn quấn mình không có cách nào gở ra cho khỏi
chết mà phải nhờ đến một đứa trẻ nít nhỏ tuổi đến cứu cho. Vụ này mà đồn đại ra
chốn giang hồ thì còn chi là thể diện. Vì thế mà sau khi thoát nạn, đàn trăn bỏ đi xa
rồi lão nghĩ ngay đến cách giết Du Thản Chi để bịt miệng.
Những nhà sư Thiên Trúc bị lão phóng chưởng có chất kịch độc, chỉ trong
chốc lát đều bỏ mạng. Lão sai Du Thản Chi sờ mũi họ sự đó là có dụng ý cho tay
gã nhiễm phải độc mà chết.
Dè đâu Du Thản Chi bản chất âm dương sai lệch đã nhờ phép luyện Dịch Cân
Kinh thành ra nội công ghê gớm. gã lại trải qua mấy ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
797
HI TH NĂM MƯƠI LĂM
TM A T QUÁI KIT ĐƯA ĐƯỜNG
inh Xuân Thu hi:
- Ðám H tăng này chết c chưa? Ngươi li s mũi chúng xem còn
th không?
Du Thn Chi d mt tiếng ri cúi xung để tay lên mũi mt nhà sư thì ch thy
lnh ngt. Nhà sư này đã chết t bao gi.
Gã li xem nhà sư khác thì cũng tt hơi ri. Gã nói:
- H chết hết c ri không còn ai th na.
Gã va nói va đứng thng người lên nhìn v mt mi người nhâng nhâng
nhao nháo, ra chiu giu mình. Gã chng hiu ra sao li nhc câu va nói:
- H chết c ri không còn th na.
Du Thn Chi thy b mt na ra khinh khnh, na ra giu ct bn đồ đệ phái
Tinh Tú mi lúc mt tiêu tan để thay dn dn vào nhng nét mt kinh d.
Ðinh Xuân Thu nói:
- Ngươi coi li ln na xem các nhà sư này còn có th cu vãn được na
không?
Du Thn Chi đáp:
- Vâng.
Ri gã đi xem xét cn thn hết c mười sáu v H tăng li mt ln na. Ðon
gã lc đầu nói:
- Bn h chết hết ri không còn th nào cu vãn được na. Công lc ca lão
tiên sinh tht là ghê gm!
Ðinh Xuân Thu cười lt nói:
- Bn lãnh chng cht độc ca ngươi mi là li hi.
Du Thn Chi ly làm k hi:
- Lão tiên sinh bo... tôi có bn lãnh... tôi có bn lãnh... gì để chng li cht
độc?
Ðinh Xuân Thu nga mt lên tri c cười nói:
- Gii! Gii! Gii lm! Ta xem da d và thanh âm ngươi nói thì biết ngươi còn
nh tui lm. Thếđã có bn lãnh đến như vy. Tht là hu sinh kh úy!
Ð
Lục mạch thần kiếm - Hồi 55 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 55 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 55 9 10 571