Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 56

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

817

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI SÁU

CHÙA THIẾU LÂM SẢY SỰ BẤT NGỜ

C

hốn này ở ngay bên ngoài cổng lớn Thiếu Lâm. Những chuyện thị phi,
những điều khúc triết xảy ra tại đây, đã có phương trượng cùng các vị cao
tăng chùa này phán xét. Nếu chúng ta thiện tiện động thủ thì tỏ ra mình không biết
tôn trọng phái Thiếu Lâm.
Bao Bất Ðồng thấy Ðặng đại ca nói đúng lý, nghĩ thầm:
- Mình mà ra tay đáng người ngay ở cổng chùa Thiếu Lâm hòng có khác gì:
"Múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm"và không khỏi có sự hiềm nghi
là đã coi thường phái Thiếu Lâm, hơn nữa phái này có sẵn thành kiến coi "Cô Tô
Mộ Dung" mình vào hạng tàn ác lại hay sanh sự. Xem chừng tên đệ tử yêu nghiệt
phái Tinh Tú kia cũng chẳn có bản lĩnh gì đáng kể mà phải lo hắn trốn thoát. Hơn
nữa Ðinh Xuân Thu mặt mũi hồng hào như trẻ nít, mà tóc bạc phơ khác nào một vị
thần tiên. Lão có khi độ dung nhan, rõ ra một vị cao nhân đắc đạo. Tuy thấy Du
Thản Chi gọi mà lão vẫn thản nhiên như không, mặt mày chính khí. Cứ trông nét
mặt cùng cử chỉ kiên quyết của lão không phải là nhân vật phái Tinh Tú. Mặc khác
Mộ Dung Công Tử đến đâu là muốn mưu đồ công chuyện lớn lao, mình cũng nên
chắc nhặt những chi tiết nhỏ nhen.
Bao Bất Ðồng nghĩ đến đại sự, đành nén giận cho khỏi lỡ việc, rồi từ từ hạ tay
xuống. Lúc đó Công Dã Càn đã đỡ Phong Bá Ác ngồi dậy và thấy gã toàn thân run
bắn lên hai hàm răng dập vào nhau cầm cập, tựa hồ như người ngã vào biển tuyết.
Phong Bá Ác vốn là người hiếu thắng, từng trải bách chiến, bị thương không
biết bao nhiêu lần, gã vẫn mạnh dạn chịu đựng......(thiếu)......
Một nhà sư đứng bên đáp:
- Vâng.
Huyền Nạn Ðại sư giữ địa vị cao cả tại chùa Thiếu Lâm. Trong chùa có rất
nhiều hạng người thì biết hết thế nào được. Ðặc biệt Du Thản Chi hình thù cổ quái
nên đại sư mới nhớ mà thôi, nhưng cũng không nhớ rõ gã có phận sự gì trong chùa.
Ðang lúc hỗn loạn bỗng nghe có tiếng vó ngựa "lộp cộp" đang lên núi.
Công Dã Càn lộ vẻ mừng rỡ la lên:
- Chắc công tử đến rồi?
Y ngó thấy con ngựa màu xanh phớt thì lại xịu mặt xuống. Các nhà sư Thiếu
Lâm nghe tiếng y la"chắc là công tủ"đều tưởng Mộ Dung Phục nên đưa mắt nhìn
ra.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

818

Nguyên tác: Kim Dung

Khi ngựa gần đến nơi thì người cỡi lại là một nữ lang.
Nữ lang này người mảnh dẽ phong tư yểu điệu mặc áo lụa màu lục.
Nàng vừa trông thấy mọi người đã vội vàng xuống ngựa hất hàm hỏi ngay:
- Tam ca ơi! A Châu tỉ nương có ở đây không?
Nữ lang này là th...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
817
HI TH NĂM MƯƠI SÁU
CHÙA THIU LÂM SY S BT NG
hn này ngay bên ngoài cng ln Thiếu Lâm. Nhng chuyn th phi,
nhng điu khúc triết xy ra ti đây, đã có phương trượng cùng các v cao
tăng chùa này phán xét. Nếu chúng ta thin tin động th thì t ra mình không biết
tôn trng phái Thiếu Lâm.
Bao Bt Ðng thy Ðng đại ca nói đúng lý, nghĩ thm:
- Mình mà ra tay đáng người ngay cng chùa Thiếu Lâm hòng có khác gì:
"Múa rìu qua mt th, đánh trng qua ca nhà sm"và không khi có s him nghi
đã coi thường phái Thiếu Lâm, hơn na phái này có sn thành kiến coi "Cô Tô
M Dung" mình vào hng tàn ác li hay sanh s. Xem chng tên đệ t yêu nghit
phái Tinh Tú kia cũng chn có bn lĩnh gì đáng k mà phi lo hn trn thoát. Hơn
na Ðinh Xuân Thu mt mũi hng hào như tr nít, mà tóc bc phơ khác nào mt v
thn tiên. Lão có khi độ dung nhan, rõ ra mt v cao nhân đắc đạo. Tuy thy Du
Thn Chi gi mà lão vn thn nhiên như không, mt mày chính khí. C trông nét
mt cùng c ch kiên quyết ca lão không phi là nhân vt phái Tinh Tú. Mc khác
M Dung Công T đến đâu là mun mưu đồ công chuyn ln lao, mình cũng nên
chc nht nhng chi tiết nh nhen.
Bao Bt Ðng nghĩ đến đại s, đành nén gin cho khi l vic, ri t t h tay
xung. Lúc đó Công Dã Càn đã đỡ Phong Bá Ác ngi dy và thy gã toàn thân run
bn lên hai hàm răng dp vào nhau cm cp, ta h như người ngã vào bin tuyết.
Phong Bá Ác vn là người hiếu thng, tng tri bách chiến, b thương không
biết bao nhiêu ln, gã vn mnh dn chu đựng......(thiếu)......
Mt nhà sư đứng bên đáp:
- Vâng.
Huyn Nn Ði sư gi địa v cao c ti chùa Thiếu Lâm. Trong chùa có rt
nhiu hng người thì biết hết thế nào được. Ðc bit Du Thn Chi hình thù c quái
nên đại sư mi nh mà thôi, nhưng cũng không nh rõ gã có phn s gì trong chùa.
Ðang lúc hn lon bng nghe có tiếng vó nga "lp cp" đang lên núi.
Công Dã Càn l v mng r la lên:
- Chc công t đến ri?
Y ngó thy con nga màu xanh pht thì li xu mt xung. Các nhà sư Thiếu
Lâm nghe tiếng y la"chc là công t"đều tưởng M Dung Phc nên đưa mt nhìn
ra.
C
Lục mạch thần kiếm - Hồi 56 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 56 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 56 9 10 66