Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 6

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
73
HOÀI THÖÙ SAÙU
MOÄT BÖÙC THÖ MAÄT RAÁT QUAN TROÏNG
Ñôn Chính laáy laøm laï, noùi:
-Tieåu Quyeân naøo? Toâi laøm gì maø ñaéc toäi vôùi naøng?
Trieäu Tieàn Toân troû Ñaøm baø, ñaùp:
-Vò naøy laø Tieåu Quyeân ñaây! Tieåu Quyeân laø phöông danh baø nhöng khaép thieân haï
ngoaøi toâi ra khoâng ai daùm goïi ñeán!
Ñôn Chính vöøa töùc vöøa buoàn cöôøi, noùi:
-Theá ra ñoù laø phöông danh cuûa Ñaøm baø ñaây. Taïi haï khoâng bieát, daùm maïo muoäi
noùi ra. Vaäy xin thöù loãi.
Trieäu Tieàn Toân ra veû töùc giaän, tröøng maét noùi:
-Keû khoâng bieát laø khoâng coù loãi. Nhöng chæ phaïm laàn ñaàu coøn coù theå tha thöù, chöù
phaïm ñeán laàn hai thì khoâng tha thöù ñöôïc.
Ñôn Chính noùi:
-Taïi haï tuy baáy laâu ngöôõng moä ñaïi danh Ñaøm coâng, Ñaøm baø ôû ñoäng Xung Tieâu
nuùi Hoa Sôn nhöng chöa coù cô duyeân ñöôïc quen bieát. Taïi haï töï xeùt mình chöa bao
giôø pheâ bình chuyeän ngöôøi khaùc luùc vaéng, thì laøm gì ñaéc toäi vôùi Ñaøm baø?
Trieäu Tieàn Toân töùc giaän noùi:
-Toâi vöøa hoûi "Tieåu Quyeân! Gaàn ñaây vaãn vui veû chöù?" Baø chöa kòp traû lôøi thì naêm
oâng con quyù töû cuûa caùc haï laøm boä tòch ngheânh ngang ñi vaøo, laøm giaùn ñoaïn caâu
chuyeän cuûa baø, cho ñeán baây giôø baø vaãn chöa kòp traû lôøi toâi. Ñôn laõo hieäp! Laõo hieäp
thöû hoûi xem Tieåu Quyeân laø haïng ngöôøi naøo? Toâi, Trieäu Tieàn Toân Lyù, Chu Ngoâ
Trònh Vöông laø ai? Chaúng leõ chuùng toâi ñang noùi chuyeän vôùi nhau cöù ñeå caùc oâng
laøm giaùn ñoaïn hay sao?
Ñôn Chính nghe y noùi coù veû ngoâ ngheâ thì trong buïng cöôøi thaàm, ñaùp:
-Taïi haï coù ñieàu chöa roõ caàn thænh giaùo caùc haï.
Trieäu Tieàn Toân noùi:
-Ñieàu chi? Toâi maø cao höùng leân thì chæ roõ ñöôøng loái cuõng chaû ngaïi gì.
Ñôn Chính noùi:
-Ña taï. Caùc haï baûo phöông danh cuûa Ñaøm baø khaép thieân haï chæ mình caùc haï noùi
ra ñöôïc, coù ñuùng theá khoâng?
Trieäu Tieàn Toân ñaùp:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 6 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 6 9 10 390