Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 60

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

895

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ SÁU MƯƠI

SỢ OAI THẦN MỘ HOA ĐÀNH KHUẤT PHỤC

Ð

inh Xuân Thu vẩy tay nói:
- Tiết hiền điệt! Lại đây!

Tiết Mộ Hoa muốn bướng không lại, song tiên sinh lại nghĩ rằng nếu lão
muốn giết cũng như trở bàn tay, đành phải tiến đến còn chừng ba bước thì đứng lại.
Ðinh Xuân Thu vươn tay trái ra vịn vào Tiết Thần Y tủm tỉm cười hỏi:
- Tiết hiền điệt! Hiền điệt tập luyện võ công đã bao lâu?
Tiết Mộ Hoa đáp buông thỏng:
- Ba mươi lăm năm.
Ðinh Xuân Thu thở dài nói:
- Công trình vất vả ba mươi lăn năm trời không phải là ít! Ta nghe hiền điệt
dùng y thuật chữa bệnh cho người để đổi lấy võ công. Bao nhiêu môn phái đem
những tuyệt nghệ truyền lại cho hiền điệt nên hiền điệt biết rất nhiều chiêu thức
tinh diệu, có đúng thế không?
Tiết Mộ Hoa đáp:
- Những cái vật đó phỏng có chi đáng kể, nhất là đối với con mắt ngươi lại
càng không ăn thua gì.
Ðinh Xuân Thu lắc đầu nói:
- Không phải thế! Không phải thế! Có điều con người ta phải lấy nội lực làm
căn bản, chiêu thức làm ngọn ngành. Nhưng nói thế không phải là chiêu thức kém
bề quan trọng. Tỉ như gã đệ tử ta đây...
Lão trò Du Thản Chi nói tiêp:
- Nội lực gã thật là hùng hậu, nếu gã lại biết đủ những chiêu thức như Tiết
hiền điệt thì chẳng khác gì hổ thêm cánh tha hồ tung hoành ở đất Trung Nguyên.
thành thực mà nói về nội lực tiết hiền điệt hơi kém môt chút, cho nên chiêu thức dù
tinh diệu đến đâu cũng không bổ túc được. Giả tỉ nội lực Tiết hiền điệt bị tiêu tan
hết không còn được chút nào trong mình thì dù có chiêu thức tuyệt diệu cũng thành
phế nhân. Khi đó chẳng những mất hết võ công mà đến trí não cũng bị tổn thương
rất nhiều, dù hiền điệt có muốn làm nghề trị bệnh cho người cũng không thể được
nữa.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

896

Nguyên tác: Kim Dung

Tiết Mộ Hoa nghe nói toát mồ hôi trán ra. Tiên sinh hiểu rằng mỗi câu nói lão
quái đều nhằm mục đích uy hiếp mình.
Tiết Mộ Hoa lại thấy bàn tay lão đặt trên vai mình từ từ phát ra luồng nhiệt
khí, nếu mình chỉ phân tâm nghĩ sang chuyện khác, sơ hở một chút không đề phòng
mà lão đem "Hóa công đại pháp" để hại mình thì công trình rèn luyện vất vả ba
mươi lăm năm trời bị tan ra mây khói.
Ðinh Xuân Thu lại hỏi:
- Ta nói vậy hiền điệt có tin chăng?
Bao Bất Ðồng đang nằm dưới đất lơn tiếng mắng:
- Ngươi nói thúi lắm ai mà tin được?
Ðinh Xuân Thu cặp mắt loang loáng vẫn nhìn Tiết Mộ Hoa chòng chọc để chờ
tiên sinh trả lời.
Tiết Mộ Hoa nghiến răng đáp:
- Ngươi đã là kẽ mặt người dạ th...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
895
HI TH SÁU MƯƠI
S OAI THN M HOA ĐÀNH KHUT PHC
inh Xuân Thu vy tay nói:
- Tiết hin đit! Li đây!
Tiết M Hoa mun bướng không li, song tiên sinh li nghĩ rng nếu lão
mun giết cũng như tr bàn tay, đành phi tiến đến còn chng ba bước thì đứng li.
Ðinh Xuân Thu vươn tay trái ra vn vào Tiết Thn Y tm tm cười hi:
- Tiết hin đit! Hin đit tp luyn võ công đã bao lâu?
Tiết M Hoa đáp buông thng:
- Ba mươi lăm năm.
Ðinh Xuân Thu th dài nói:
- Công trình vt v ba mươi lăn năm tri không phi là ít! Ta nghe hin đit
dùng y thut cha bnh cho người để đổi ly võ công. Bao nhiêu môn phái đem
nhng tuyt ngh truyn li cho hin đit nên hin đit biết rt nhiu chiêu thc
tinh diu, có đúng thế không?
Tiết M Hoa đáp:
- Nhng cái vt đó phng có chi đáng k, nht là đối vi con mt ngươi li
càng không ăn thua gì.
Ðinh Xuân Thu lc đầu nói:
- Không phi thế! Không phi thế! Có điu con người ta phi ly ni lc làm
căn bn, chiêu thc làm ngn ngành. Nhưng nói thế không phi là chiêu thc kém
b quan trng. T nhưđệ t ta đây...
Lão trò Du Thn Chi nói tiêp:
- Ni lc gã tht là hùng hu, nếu gã li biết đủ nhng chiêu thc như Tiết
hin đit thì chng khác gì h thêm cánh tha h tung hoành đất Trung Nguyên.
thành thc mà nói v ni lc tiết hin đit hơi kém môt chút, cho nên chiêu thc dù
tinh diu đến đâu cũng không b túc được. Gi t ni lc Tiết hin đit b tiêu tan
hết không còn được chút nào trong mình thì dù có chiêu thc tuyt diu cũng thành
phế nhân. Khi đó chng nhng mt hết võ công mà đến trí não cũng b tn thương
rt nhiu, dù hin đit có mun làm ngh tr bnh cho người cũng không th được
na.
Ð
Lục mạch thần kiếm - Hồi 60 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 60 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 60 9 10 124