Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 61

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

904

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT

ĐOÀN DỰ CÙNG VƯƠNG NGỌC YẾN LẠI XUẤT HIỆN

P

hong Bá Ác vừa thốt lời khen thì những tên đệ tử phái Tinh Tú đi bên áp
giải cũng tranh nhau lên tiếng tán tụng sư phụ. Chúng biểu võ công Ðinh
Xuân Thu hiện thời khắp thiên hạ không có người bì kịp, cả từ xưa đến nay những
tay võ học đại sư như Ðạt Ma lão tổ gì gì đi nữa cũng không thể bằng được.
Chúng tuôn ra những câu xiểm nịnh quá mức mọi người chưa từng nghe thấy.
Bao Bất Ðồng nói:
- Này các vị lão huynh! Tuyệt nghệ phái Tinh Tú thật là chưa có một môn phái
nào bì kịp, có thể nói là những tuyệt nghệ độc đáo, không tiền khóng hậu!
Bọn đệ tử khoái quá đồng thanh hỏi:
- Theo ý kiến của hảo hán thì võ công của bản phái, môn nào lợi hại hơn nhất?
Bao Bất Ðồng đáp:
- Há phải chỉ có một môn, ít ra là ba môn.
Bọn đệ tử cao hứng hỏi lại:
- Ba môn là những môn gì?
Bao Bất Ðồng nói:
- Môn thứ nhất là "Mã thí công"! Nếu không luyện tinh thục môn này thì e
rằng ở trong quý môn thúi quá không còn chỗ nào dong thân. Môn thứ hai là "Pháp
loa công" nếu không thổi phồng võ công cùng đức hạnh quý phái thì chẳng những
bị sư phụ ghét, mà giữa bạn đồng môn với nhau cũng khuynh loát tiêu diệt nhau
không còn đất đứng. Còn môn thứ ba nữa là Hậu nhan công. Nếu không mặt dày
chẳng còn biết liêm sỉ là gì thì làm sao luyện nổi được hai môn đặng kỳ công nói
trên, tức là Mã thí công và Pháp loa công.
Bao Bất Ðồng nói vậy ai cũng tưởng bị bọn đệ tử phái Tinh Tú nổi giận và
nhất tề lên chân xuống tay đánh gã. Nhưng sự thật lại khác hẳn, bọn đệ tử Tinh Tú
Lão Quái nghe Bao Bất Ðồng nói xong ai ai cũng lẳng lặng gật đầu:
- Lão huynh thật là thông minh, hiểu bản phái rất sâu sa. Có điều ba loại thần
công Mã thí, Pháp hoa và Hậu nhan luyện tập rất khó, người thế tục có kiến thức
sâu sa mới biết được cái hay của nó, còn thì đều cho là hư hỏng. Chỉ bao giờ trong
tâm không còn những ý niệm coi thường cả mọi sự thì việc tu luyện Hậu nhan công
mới có tiến bộ và gặp những trường hợp khẩn yếu mới khỏi thất bại.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

905

Nguyên tác: Kim Dung

Bao Bất Ðồng vốn tính ưa nói trào phúng gã không bao giờ tưởng đến bọn này
lại có những mưu hay kế giỏi, chẳng nghi ngờ gì, trong lòng gã bất giác lấy làm
kinh dị. Gã cười nói tiếp:
- Thần công của quý phái vi diệu không biết đến đâu mà lường. Tại hạ khôn
xiết ngưỡng mộ, muốn xin đại tiên mở dẫn dụ thêm cho.
Tên nọ thấy Bao Bất Ðồng kêu mình bằng đại tiên thì tưởng mình bay bổn...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
904
HI TH SÁU MƯƠI MT
ĐOÀN D CÙNG VƯƠNG NGC YN LI XUT HIN
hong Bá Ác va tht li khen thì nhng tên đệ t phái Tinh Tú đi bên áp
gii cũng tranh nhau lên tiếng tán tng sư ph. Chúng biu võ công Ðinh
Xuân Thu hin thi khp thiên h không có người bì kp, c t xưa đến nay nhng
tay võ hc đại sư như Ðt Ma lão t gì gì đi na cũng không th bng được.
Chúng tuôn ra nhng câu xim nnh quá mc mi người chưa tng nghe thy.
Bao Bt Ðng nói:
- Này các v lão huynh! Tuyt ngh phái Tinh Tú tht là chưa có mt môn phái
nào bì kp, có th nói là nhng tuyt ngh độc đáo, không tin khóng hu!
Bn đệ t khoái quá đồng thanh hi:
- Theo ý kiến ca ho hán thì võ công ca bn phái, môn nào li hi hơn nht?
Bao Bt Ðng đáp:
- Há phi ch có mt môn, ít ra là ba môn.
Bn đệ t cao hng hi li:
- Ba môn là nhng môn gì?
Bao Bt Ðng nói:
- Môn th nht là "Mã thí công"! Nếu không luyn tinh thc môn này thì e
rng trong quý môn thúi quá không còn ch nào dong thân. Môn th hai là "Pháp
loa công" nếu không thi phng võ công cùng đức hnh quý phái thì chng nhng
b sư ph ghét, mà gia bn đồng môn vi nhau cũng khuynh loát tiêu dit nhau
không còn đất đứng. Còn môn th ba na là Hu nhan công. Nếu không mt dày
chng còn biết liêm s là gì thì làm sao luyn ni được hai môn đặng k công nói
trên, tc là Mã thí công và Pháp loa công.
Bao Bt Ðng nói vy ai cũng tưởng b bn đệ t phái Tinh Tú ni gin và
nht t lên chân xung tay đánh gã. Nhưng s tht li khác hn, bn đệ t Tinh Tú
Lão Quái nghe Bao Bt Ðng nói xong ai ai cũng lng lng gt đầu:
- Lão huynh tht là thông minh, hiu bn phái rt sâu sa. Có điu ba loi thn
công Mã thí, Pháp hoa và Hu nhan luyn tp rt khó, người thế tc có kiến thc
sâu sa mi biết được cái hay ca nó, còn thì đều cho là hư hng. Ch bao gi trong
tâm không còn nhng ý nim coi thường c mi s thì vic tu luyn Hu nhan công
mi có tiến b và gp nhng trường hp khn yếu mi khi tht bi.
P
Lục mạch thần kiếm - Hồi 61 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 61 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 61 9 10 988