Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 62

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

913

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI

MỘ DUNG CÔNG TỬ CÙNG CƯU MA TRÍ ĐẤU BÀN CỜ THẾ SỰ

B

ỗng nghe tiếng vù vù vang lên, một hạt tròn tròn sắc trắng bay vòng trên
không gian xoáy trôn ốc rồi rớt thẳng xuống bàn cờ trúng vào điểm tứ
ngũ (chỗ đường ngang số bốn và dường dọc số năm gặp nhau) ở góc khứ (góc trên
về phía bên tay phải).
Con cờ bay xoáy thành hình trôn ốc, nên không biết nó phát ra từ đâu? Xem
nó từ trên không rớt xuống rất đúng chỗ thì đủ biết người phóng con cờ này công
phu về phòng ám khí thật là khủng khiếp mọi người bàng quan khâm phục vô cùng,
hoan hỉ rầm rộ.
Tiếng hoan hô chưa dứt, bỗng nghe từ trong đám lá cây tùng, giọng ra một âm
thanh sang sảng:
- Tuyệt kỷ về phóng ám khí của Mộ công tử quả nhiên thiên hạ vô song, thật
là đáng bội phục.
Vương Ngọc Yến nghe đến bốn chữ "Mộ công tử" vội la lên:
- Biểu ca! Biểu ca ở chỗ nào vậy?
Bất thình lình ở trên bàn cờ xuất hiện thêm một người.
Người này mình mặc áo tăng màu sắc tro ra kiểu một nhà sư đứng tuổi, mắt
sáng như sao, tướng mạo nghiêm trang hé cười nửa miệng. Không ai nhìn rõ nhà sư
này ở trên cây thông nhảy xuống lúc nào.
Ðoàn Dự vừa nhìn thấy nhà sư thì giật mình kinh sợ, lẩm bẩm:
- Lão ma đầu Cưu Ma Trí lại đến rồi!
Hai tay lão chắp trước ngưc nhìn Tô Tinh Hà, Ðinh Xuân Thu, Huyền Nạn đại
sư thi lễ.
Cưu Ma Trí thò tay vào hộp cầm lấy một con cờ đen đặt xuống bàn.
Vương Ngọc Yến hai má ửng hồng, rồi nàng nhất quyết đứng lên dời gót,
chạy ra mé hữu sau cây tùng và những tảng đá lớn để tìm Mộ Dung công tử. Miệng
nàng không ngớt gọi.
Mộ Dung Phục nghe Cưu Ma Trí nói mấy câu này không khỏi giật mình,
Chàng thừa biết những câu nói của lão bao hàm ý nghĩ sâu xa. Trong đầu óc chàng
nảy ra nhiều mối cảm xúc. Bao nhiêu làn sóng tư tưởng nhào lộn trong tâm khảm
chàng trước hai câu nói của Cưu Ma Trí: "Công tử cùng tôi lẩn quẩn với nhau trong

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

914

Nguyên tác: Kim Dung

một góc biên cương còn chưa gỡ ra được thì nghĩ làm gì đến việc đuổi hươu ở
Trung Nguyên cho mệt."
Trước mắt chàng cảnh vật dần dần hóa ra lờ mờ. Những quân cờ đen, trắng
trên bàn tựa hồ biến ra những dũng tướng, binh lính, bên Ðông một đoàn người
ngựa, bên Tây một khu doanh trại. Bên địch vây mình. mình cũng vây lại bên địch
thành một thế trận, chém giết nhau lung tung không phân rõ thắng bại.
Mộ Dung Phục dương cặp mắt lên tường chừng như binh mã nước Ðại Yên
nhà mình đương bị địch bao vây, phải tả xung hữu đột mà thủy chung vẫ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
913
HI TH SÁU MƯƠI HAI
M DUNG CÔNG T CÙNG CƯU MA TRÍ ĐẤU BÀN C TH S
ng nghe tiếng vù vù vang lên, mt ht tròn tròn sc trng bay vòng trên
không gian xoáy trôn c ri rt thng xung bàn c trúng vào đim t
ngũ (ch đường ngang s bn và dường dc s năm gp nhau) góc kh (góc trên
v phía bên tay phi).
Con c bay xoáy thành hình trôn c, nên không biết nó phát ra t đâu? Xem
nó t trên không rt xung rt đúng ch thì đủ biết người phóng con c này công
phu v phòng ám khí tht là khng khiếp mi người bàng quan khâm phc vô cùng,
hoan h rm r.
Tiếng hoan hô chưa dt, bng nghe t trong đám lá cây tùng, ging ra mt âm
thanh sang sng:
- Tuyt k v phóng ám khí ca M công t qu nhiên thiên h vô song, tht
đáng bi phc.
Vương Ngc Yến nghe đến bn ch "M công t" vi la lên:
- Biu ca! Biu ca ch nào vy?
Bt thình lình trên bàn c xut hin thêm mt người.
Người này mình mc áo tăng màu sc tro ra kiu mt nhà sư đứng tui, mt
sáng như sao, tướng mo nghiêm trang hé cười na ming. Không ai nhìn rõ nhà sư
này trên cây thông nhy xung lúc nào.
Ðoàn D va nhìn thy nhà sư thì git mình kinh s, lm bm:
- Lão ma đầu Cưu Ma Trí li đến ri!
Hai tay lão chp trước ngưc nhìn Tô Tinh Hà, Ðinh Xuân Thu, Huyn Nn đại
sư thi l.
Cưu Ma Trí thò tay vào hp cm ly mt con c đen đặt xung bàn.
Vương Ngc Yến hai má ng hng, ri nàng nht quyết đứng lên di gót,
chy ra mé hu sau cây tùng và nhng tng đá ln để tìm M Dung công t. Ming
nàng không ngt gi.
M Dung Phc nghe Cưu Ma Trí nói my câu này không khi git mình,
Chàng tha biết nhng câu nói ca lão bao hàm ý nghĩ sâu xa. Trong đầu óc chàng
ny ra nhiu mi cm xúc. Bao nhiêu làn sóng tư tưởng nhào ln trong tâm khm
chàng trước hai câu nói ca Cưu Ma Trí: "Công t cùng tôi ln qun vi nhau trong
B
Lục mạch thần kiếm - Hồi 62 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 62 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 62 9 10 423