Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 64

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

932

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ SÁU MƯƠI TƯ

MỘT CUỘC GẶP GỠ LY KỲ

B

ộ mặt khuynh quốc của Vương Ngọc Yến quả nhiên quay lại. Ðoàn Dự
thấy trên má nàng thoáng qua một mối sầu man mác và trong khóe mắt
tựa hồ như có vẻ oán hờn. Từ lúc nàng gặp Mộ Dung Phục đến giờ lúc nào nàng
cũng vui tươi vô hạn mà sao đột nhiên mất hết cao hứng?
Ðoàn Dự còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Vương Ngọc Yến đảo mắt nhìn sang
mé hữu và chạm vào luồng nhãn quang của chàng.
Ðoàn Dự tiến lên một bước toan nói:
- Vương cô nương! Cô có chuyện chi dạy bảo?
Nhưng Vương Ngọc Yến lại từ từ đưa mắt qua phía khác, lơ đãng nhìn ra
phương trời xa thẳm một hồi, rồi quay lại nhìn Mộ Dung Phục.
Trái tim Ðoàn Dự dường như chìm hẳn xuống, nỗi đau buồn kể sao cho siết!
Chàng chua xót trong lòng, tự nhủ:
- Nàng không phải là không nhìn ta, nhưng nhìn kiểu này thì thà rằng đừng
nhìn nữa thì hơn. Nàng ngó ta mà dường như không nhìn thấy. Cặp mắt nàng để
vào ta, xong hình ảnh ta không vào đến trong tim nàng. Thủy chung tâm trí nàng
vẫn để ý vào biểu ca nàng chứ có nghĩ gì đến Ðoàn Dự này. Hỡi ôi! về đi thôi, về đi
thôi!
Bên này Hư Trúc nghe Ðoàn Diên Khánh chỉ điểm để đi cờ. Cuộc cờ đã gần
đến lúc kết thúc. Bất luận bên cờ trắng đối phó cách nào thì cũng mất một đám
quân lớn. Nếu mở một đường thoát thì lại sợ bên cờ đen xông ra khỏi vòng vây.
Thật là sơn cùng thủy tận khó bề thoát.
Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười hì hì đi một nước nữa.
Ðoàn Diên Khánh lại dùng phép Truyền Âm Nhập Mật nói:
- Hạ cờ xuống điểm thất bát ở góc trên về bên trái.
Hư Trúc hạ cờ xuống đúng vào điểm đó. Tuy nhà sư rất kém về cờ, nhưng vừa
đi nước đó cũng hiểu rằng như vậy là phá xong thế cờ, liền vỗ tay cười nói:
- Cuộc cờ này có thể kết liễu rồi đây!
Tô Tinh Hà hớn hở tươi cười chấp tay nói:
- Tiểu thần tăng được trời phó cho tài cao quán thế, thật là đáng mừng!
Hư Trúc vội đáp lễ nói

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

933

Nguyên tác: Kim Dung

- Không dám! Không dám! Không phải tiểu tăng...
Nhà sư muốn nói mình được sư bá tổ chỉ điểm thì tiếng "Truyển Âm Nhập
Mật" lọt vào tai:
- Cuộc cờ bí mật này phải giữ thật kín chớ có tiết lộ! Chưa thoát nguy hiểm
đâu! Ngươi phải cẩn thẩn lắm mới được.
Hư Trúc chỉ tưởng là Huyền Nạn chỉ thị cho mình.
Liền cúi đầu đáp:
- Vâng, vâng!
Bỗng thấy Tô Tinh Hà đứng lên nói:
- Tiên sư lão phu bày ra thế cờ này đã ba mươi năm không ai phá được, Tiểu
thần tăng nay đã phá xong. Lão phu cảm kích vô cùng!
Tô Tinh Hà đi tới trước ba gian ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
932
HI TH SÁU MƯƠI TƯ
MT CUC GP G LY K
mt khuynh quc ca Vương Ngc Yến qu nhiên quay li. Ðoàn D
thy trên má nàng thoáng qua mt mi su man mác và trong khóe mt
ta h như có v oán hn. T lúc nàng gp M Dung Phc đến gi lúc nào nàng
cũng vui tươi vô hn mà sao đột nhiên mt hết cao hng?
Ðoàn D còn đang ngm nghĩ, bng thy Vương Ngc Yến đảo mt nhìn sang
mé hu và chm vào lung nhãn quang ca chàng.
Ðoàn D tiến lên mt bước toan nói:
- Vương cô nương! Cô có chuyn chi dy bo?
Nhưng Vương Ngc Yến li t t đưa mt qua phía khác, lơ đãng nhìn ra
phương tri xa thm mt hi, ri quay li nhìn M Dung Phc.
Trái tim Ðoàn D dường như chìm hn xung, ni đau bun k sao cho siết!
Chàng chua xót trong lòng, t nh:
- Nàng không phi là không nhìn ta, nhưng nhìn kiu này thì thà rng đừng
nhìn na thì hơn. Nàng ngó ta mà dường như không nhìn thy. Cp mt nàng để
vào ta, xong hình nh ta không vào đến trong tim nàng. Thy chung tâm trí nàng
vn để ý vào biu ca nàng ch có nghĩđến Ðoàn D này. Hi ôi! v đi thôi, v đi
thôi!
Bên này Hư Trúc nghe Ðoàn Diên Khánh ch đim để đi c. Cuc c đã gn
đến lúc kết thúc. Bt lun bên c trng đối phó cách nào thì cũng mt mt đám
quân ln. Nếu m mt đường thoát thì li s bên c đen xông ra khi vòng vây.
Tht là sơn cùng thy tn khó b thoát.
Tô Tinh Hà ngm nghĩ hi lâu ri cười hì hì đi mt nước na.
Ðoàn Diên Khánh li dùng phép Truyn Âm Nhp Mt nói:
- H c xung đim tht bát góc trên v bên trái.
Hư Trúc h c xung đúng vào đim đó. Tuy nhà sư rt kém v c, nhưng va
đi nước đó cũng hiu rng như vy là phá xong thế c, lin v tay cười nói:
- Cuc c này có th kết liu ri đây!
Tô Tinh Hà hn h tươi cười chp tay nói:
- Tiu thn tăng được tri phó cho tài cao quán thế, tht là đáng mng!
Hư Trúc vi đáp l nói
B
Lục mạch thần kiếm - Hồi 64 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 64 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 64 9 10 116