Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 65

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø s¸u m¬i l¨m
Lôc m¹ch thÇn kiÕm xuÊt thñ kh«ng linh nghiÖm
H
Tróc nghe l·o nãi ®Õn ngêi th«ng minh tuÊn tó th× nghÜ thÇm: m×nh còng kh«ng
ph¶i h¹ng ngu dèt g× cho cam nhng cßn hai ch÷ "tuÊn tó" th× qu¶ m×nh kh«ng ®¬ng næi.
Nhµ s nghÜ vËy cói ®Çu xuèng nãi:
- Nh÷ng nh©n vËt tuÊn nh· trªn thÕ gian thùc ra ch¼ng thiÕu g×, Ngay ngoµi kia còng
cã hai ngêi: mét ngêi Mé Dung c«ng tö cßn mét ngêi n÷a lµ c«ng tö hä §oµn. TiÓu
t¨ng xin ®a hä vµo ®·, ®Ó tiÒn bèi coi xem?
L·o giµ cêi ha h¶ nãi:
- Ph¸i Tiªu Dao lµm viÖc g× còng nhÊt thiÕt lÊy duyªn kiÕp lµm yÕu tè c¨n b¶n. Ngay
viÖc tªn nghÞch ®å §inh Xu©n Thu ph¶n s ph¹m thîng còng cã tiÒn nh©n. Nay l·o phu
®· ®em thÇn c«ng tu luyÖn b¶y m¬i n¨m trêi truyÒn vµo th©n thÓ ng¬i. Cã lý ®©u cßn ®i
truyÒn cho ngêi thø hai n÷a?
H Tróc hái:
- TiÒn bèi!... Cã thËt tiÒn bèi ®· ®em c«ng phu rÌn luyÖn suèt ®êi truyÒn hÕt vµo cho
tiÓu t¨ng? Nh vËy... tiÓu t¨ng lµm sao tiªu thô ®îc ¬n ®øc cao dµy ®ã?
L·o giµ nãi:
- ViÖc nµy ®èi víi ng¬i lµ ho¹ hay lµ phóc khã mµ nãi tríc ®îc. Vâ c«ng cao
cêng cha h¼n ®· phóc. Ng¬i coi biÕt bao nhiªu ngêi trªn thÕ gian ch¼ng hiÓu chót vâ
c«ng nµo, chØ biÕt cÆm côi lµm viÖc, kh«ng ph¶i bËn t©m lo nghÜ ®iÒu g×, tr¸nh hÕt mäi
chuyÖn c¹nh tranh ®ång thêi khái phiÒn n·o? Håi tríc ta chØ häc cÇm, kú, thi, ho¹ kh«ng
theo ®uæi cho ®Õn cïng m«n vâ häc th× ®ã lµ mét giai ®o¹n sung síng nhÊt trong ®êi ta.
Hµi tö ! §inh Xu©n Thu ch¾c mÈm ta ®· chÕt díi bµn tay cña h¾n råi, nªn h¾n lµm viÖc
cµn rì kh«ng cßn uý kþ g× n÷a.
Ngõng mét lóc, l·o nãi tiÕp:
- TÊm ®å h×nh nµy n÷a trªn vÏ l¹i n¬i ta hëng phóc thanh nhµn. Cßn trong nói Thiªn
S¬n ë câi T©y Vùc ta ®· cÊt giÊu nh÷ng s¸ch vë vÒ vâ häc th× ng¬i r¸ng mµ t×m lÊy. Ng¬i
cø theo ®ã mµ rÌn luyÖn. ChØ trong vßng mét n¨m th× vâ c«ng ng¬i tiÕn tíi møc ngang
b»ng víi §inh Xu©n Thu.
Nãi xong l·o thß tay vµo bäc lÊy ra mét cuén nho nhá nhÐt vµo tay H Tróc.
H Tróc trong lßng lÊy lµm khã nghÜ nãi:
- TiÓu t¨ng vâ häc cha thµnh, chuyÕn nµy v©ng mÖnh s phô xuèng nói ®a tin råi
lËp tøc ph¶i vÒ chïa phôc mÖnh cña s phô. ViÖc g× mµ ph¬ng trîng b¶n tù cïng s phô
kh«ng chuÈn cho th× dï cã lêi dÆn cña tiªn bèi, tiÓu t¨ng còng kh«ng tu©n theo ®îc.
L·o giµ nh¨n nhã cêi nãi:
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 65 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 65 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 65 9 10 809