Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 66

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø s¸u m¬i s¸u
Bøc ho¹t ho¹ ly kú bÝ hiÓm
H Tróc nãi:
- May mµ tiÒn bèi...
T« Tinh Hµ ng¾t lêi:
- S ®Ö lµ chëng m«n cña b¶n ph¸i, sao l¹i kªu biÓu huynh lµ tiÒn bèi? Nªn gäi b»ng
s ca míi ph¶i chø!
H Tróc nghÜ thÇm trong bông:
- Vô nµy thËt r¾c rèi cho m×nh! BiÕt bao giê míi nãi huþch toÑt ra ®îc?
Nhµ s nghÜ vËy liÒn ®¸p:
- TiÒn bèi cã ph¶i s huynh tiÓu t¨ng hay kh«ng, cha bµn ®Õn véi. Gi¶ tû tiÒn bèi
®óng lµ s huynh th× còng lµ tiÒn bèi chø sao?
T« Tinh Hµ gËt ®Çu nãi:
- S ®Ö nãi vËy còng cã lý. Võa råi s ®Ö biÓu: may mµ...
H Tróc nãi:
- May mµ tiÒn bèi kÝn ®¸o kh«ng chÞu lé chuyÖn, dÊu nhÑm c«ng lùc tinh nhuÖ cña
m×nh, chê cho ®Õn lóc cuèi cïng, tiÒn bèi míi ®ét nhiªn ®em kú chiªu ra ®¸nh bËt l¹i,
khiÕn cho Tinh Tó l·o qu¸i bÞ thua liÓng xiÓng ph¶i bá ch¹y.
T« Tinh Hµ kho¸t tay lia lÞa nãi:
- S ®Ö! C¸i ®ã chÝnh lµ tù s ®Ö mµ ra cßn g× n÷a. Râ rµng s ®Ö dïng thÇn c«ng cña
t«n s truyÒn cho chuyÓn vµo gióp søc míi cøu ®îc tÝnh m¹ng cho ta. Sao cßn khiªm tèn
kh«ng chÞu nhËn? S ®Ö víi ta tuy lµ s huynh, s ®Ö trong mét m«n ph¸i, song ng«i
chëng m«n ®· ®Þnh råi. Huèng chi m¹ng ta l¹i ®îc s ®Ö cøu cho, nªn dï sao th× ta còng
ph¶i träng chøc chëng m«n tøc lµ träng väng s ®Ö vËy. Tõ ®©y s ®Ö ®õng coi ta nh
ngêi ngoµi n÷a.
H Tróc lÊy lµm l¹ hái:
- TiÓu t¨ng ®· gióp tiÒn bèi bao giê? ViÖc cøu m¹ng ®ã kh«ng nªn nãi ®Õn n÷a.
T« Tinh Hµ ngÉm nghÜ mét l¸t råi nãi:
- HoÆc gi¶ ®ã lµ s ®Ö v« t©m kh«ng chõng. Nhng rót l¹i nhê cã bµn tay s ®Ö ®Æt lªn
lng ta th× thÇn c«ng cña b¶n m«n míi truyÒn vµo ®îc, vµ míi cã thÓ chuyÓn b¹i thµnh
th¾ng.
H Tróc nãi:
- µ ra thÕ ®Êy! NÕu vËy th× l¹i lµ lÖnh s phô ®· cøu m¹ng tiÒn bèi, chø kh«ng ph¶i
tiÓu t¨ng ®©u.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 66 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 66 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 66 9 10 398