Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 67

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø s¸u m¬i bÈy
TiÓu tíng c«ng trong ph¹m ®iÕm lµ ai
H
Tróc nghÜ l¹i lêi T« Tinh Hµ qu¶ ®· kh«ng sai. Võa n·y gÆp lóc nguy cÊp nh
vËy, kh«ng cã lý nµo s b¸ tæ l¹i khoanh tay ®øng nh×n, thÊy ngêi kh¸c s¾p chÕt ®Õn n¬i
mµ kh«ng cøu cÊp, trõ T« Tinh Hµ thËt t×nh dïng kÕ dô ®Þch mµ s b¸ tæ biÕt râ th× kh«ng
kÓ. Cßn ®iÒu s b¸ tæ mÊt hÕt c«ng lùc hay kh«ng, l¸t n÷a sÏ râ. Nhng xem T« Tinh Hµ
kh«ng thÓ nãi l¨ng nh¨ng mét c¸ch c«ng nhiªn nh thÕ. Nhµ s nghÜ vËy liÒn hái:
- L·o tiÒn bèi b¶o tiÓu t¨ng cã thÓ cøu ®îc s b¸ tæ? VËy lµm thÕ nµo mµ cøu?
T« Tinh Hµ tñm tØm cêi nãi:
- S ®Ö! B¶n ph¸i tríc nay ch¼ng nh÷ng chØ së trêng vÒ vâ häc mµ c¸c nghÒ: y, bèc,
tíng, sè, sÜ, n«ng, c«ng, th¬ng bÊt luËn nghÒ g× còng bao qu¸t hÕt. S ®Ö hiÖn cã g· s
®iÖt lµ TiÕt Mé Hoa, y thuËt g· ®· tinh vi ®Õn chç cïng cùc. Ch¶ thÕ mµ ngêi trªn chèn
giang hå ®Òu kªu g· b»ng TiÕt Tn Y.i cßn ®îc ngêi ta tÆng cho c¸i ngo¹i hiÖu lµ
"Diªm v¬ng ®Þch" nghÜ thËt buån cêi ®Õn nÎ ruét. HuyÒn N¹n ®¹i s tróng ph¶i thuËt
"Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" cña §inh Xu©n Thu; vÞ s mÆt vu«ng kia th× g· ®Çu s¾t dïng "B¨ng
t»m chëng" ®¸nh bÞ th¬ng, cßn vÞ s phô ngêi cao nghÔu mµ gÇy kh¼ng gÇy kheo th× bÞ
§inh Xu©n Thu ®¸ vµo c¹nh sên bªn t¶ c¸ch ba tÊc, lµm tæn th¬ng kinh m¹ch.
T« Tinh Hµ nãi thao thao bÊt tuyÖt kÓ râ nguyªn do vµ th¬ng thÕ tõng ngêi.
H Tróc nghe võa kinh ng¹c võa béi phôc nãi:
- TiÒn bèi! TiÓu t¨ng nghe nãi tiÒn bèi chØ chuyªn t©m vÒ kü thuËt chø kh«ng chÈn
m¹ch ch÷a th¬ng cho ai mµ sao hiÓu râ nh vËy?
T« Tinh Hµ ®¸p:
- Ngêi trong vâ l©m ch©n chÝnh chiÕn ®Êu mµ bÞ th¬ng th× chØ tr«ng qua lµ biÕt vµ
nÕu hiÓu c¸ch ch÷a th× ch¼ng cã g× khã kh¨n. ChØ nh÷ng bÖnh thiªn nhiªn nh h nhîc,
phong tµ hay th¬ng hµn ®au nhøc, th× míi khã ®o¸n bÖnh mµ th«i. S ®Ö! Trong m×nh s
®Ö ®· cã b¶y m¬i n¨m thÇn c«ng ph¸i Tiªu Dao cña s phô luyÖn ®îc vµ truyÒn cho, nÕu
®em ra ch÷a trÞ bÖnh rÊt cã thÓ c«ng hiÖu. Nhng muèn kh«i phôc l¹i c«ng lùc cho HuyÒn
N¹n ®¹i s ®· bÞ tiªu tan th× dÜ nhiªn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ. Cßn muèn ch÷a th¬ng b¶o
toµn sinh m¹ng cho ®¹i s th× chØ gi¬ tay mét c¸i lµ xong.
Døt lêi, T« Tinh Hµ ®em c¸ch vËn khÝ thóc vµo huyÖt ®¹o cïng phÐp tiªu trõ hµn ®éc
d¹y cho H Tróc.
H Tróc nhÊt t©m muèn cøu s b¸ tæ cïng liÖt vÞ s b¸, s thóc nªn cã ý häc thuéc
lßng nh÷ng thñ ph¸p mµ T« Tinh Hµ truyÒn thô cho. Cã ®iÒu nhµ s chØ biÕt c¸ch ch÷a mµ
kh«ng hiÓu ®Õn nguyªn lý cña nã.
T« Tinh Hµ thÊy H Tróc diÔn l¹i vµi lÇn kh«ng sai lÇm n÷a, liÒn t¬i cêi khen r»ng:
- Chëng m«n nh©n qu¶ nhiªn thiªn t ®Ünh ngé cao th©m h¬n ®êi, võa häc ®· hiÓu
ngay.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 67 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 67 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 67 9 10 707