Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 69

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø s¸u m¬i chÝn
Dïng ho¸ c«ng ®Ö tö bÞ tai ¬ng
M
é Dung Phôc rung tay mét c¸i, ba tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó dÝnh liÒn vµo nhau hÊt
tung lªn l¹i tróng vµo mét tªn kh¸c. Tªn nµy la ho¶ng cha døt lêi th× ngêi ®· mÒm nhòn
ra. ThÕ lµ bèn ngêi dÝnh liÒn nhau nh mét x©u c¸.
Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cha bÞ dÝnh vµo ®Òu nh×n ra, chØ mong §inh Xu©n Thu bu«ng
tha Mé Dung Phôc. BÊy nhiªu tªn ®Òu bÞ Mé Dung Phôc mîn søc ngêi ®Ó h¹i ngêi. C«
lùc cña chóng ®Òu bÞ §inh Xu©n Thu ho¸ t¸n hÕt.
§inh Xu©n Thu thi triÓn Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p thÇn kinh quû khèc, nhng nh÷ng ngêi
bÞ h¹i toµn lµ ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Nh÷ng g· nµy ngµy thêng rÊt khÐo xu nÞnh s phô mµ
b©y giê l¹i bÞ phÐp Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p cña s phô lµm tiªu tan néi lùc.
Nh÷ng tªn cßn ë ngoµi chØ lo ®Õn lît m×nh bÞ n¹n, nhng chóng chØ khiÕp sî chø
kh«ng d¸m ch¹y ra ngoµi cöa, mµ chØ quanh quÈn ë trong ph¹n ®iÕm, ch¹y lui ch¹y tíi nÐ
tr¸nh ®Ó khái m¾c vµo ®éc thñ.
C¨n nhµ nhá hÑp, Mé Dung Phôc cø vung tay mét c¸i lµ l¹i ch¹m vµo mét tªn ®Ö tö
ph¸i Tinh Tó . Míi trong chíp m¾t mµ sè ngêi bÞ dÝnh liÒn vµo nhau ®· lªn tíi b¶y t¸m
tªn.
Mé Dung Phôc trong tay b©y giê ®· cÇm c©y "khÝ giíi ngêi" võa lín võa dµi nh vËy, mµ
muèn t×m kÎ chÕt thay cho m×nh thËt dÔ nh ch¬i. Lóc nµy xem chõng Mé Dung Phôc ®·
chiÕm ®îc thîng phong, nhng trong lßng y vÉn cha hÕt lo ng¹i, v× bän ®Ö tö ph¸i Tinh
Tó nhiÒu thËt nhng "dïng" m·i còng ph¶i hÕt. §Õn lóc bän chóng hÕt th¶y ®Òu bÞ §inh
Xu©n Thu ho¸ gi¶i c«ng lùc råi th× m×nh biÕt thi triÓn c¸i lèi "gËy «ng ®Ëp lng «ng" vµo
®©u ®îc? Y lu«n lu«n ph¸t ®éng néi lùc mong tho¸t khái tay §inh Xu©n Thu.
§inh Xu©n Thu thÊy bän m«n ®å m×nh cø tõng tªn mét dÝnh m·i vµo, ch¼ng kh¸c g×
mét cµnh liÔu x©u ®µn c¸.
BÊy giê nh÷ng tªn cßn ë ngoµi vßng ch¼ng ai hoan h« §inh Xu©n Thu n÷a mµ chØ lo
t×m ®êng nÐ tr¸nh.
§inh Xu©n Thu võa hæ thÑn võa c¨m tøc, trong lßng nhÊt quyÕt n¾m gi÷ ®Çu quyÒn
Mé Dung Phôc kh«ng bu«ng. L·o nghÜ thÇm:
- Dï cã mÊt hÕt lò ®Ö tö v« dông nµy còng ®µnh. M×nh chØ cÇn tíc hÕt c«ng lùc cña
Mé Dung Phôc tøc lµ Tinh Tó L·o tiªn th¾ng ®îc C« T« Mé Dung vµ viÖc nµy sÏ chÊn
®éng thiªn h¹.
- NghÜ vËy l·o kh«ng ra chiÒu c¨m giËn n÷a, mµ l¹i tá vÎ rÊt ung dung.
Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó chØ mong s phô nÐm chuét sî vì ®å, bu«ng tha Mé Dung
Phôc ®Ó bän chóng khái chÕt oan. B©y giê thÊy §inh Xu©n Thu vÎ mÆt vÉn th¶n nhiªn th×
biÕt r»ng kh«ng cßn hy väng g× n÷a. G· nµo còng la ã rÇm trêi, nhng kh«ng g· nµo d¸m
ch¹y trèn hoÆc van xin §inh Xu©n Thu bu«ng tha Mé Dung Phôc ra.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 69 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 69 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 69 9 10 342