Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 7

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
87
HOÀI THÖÙ BAÛY
MOÄT TRAÄN AÙC ÑAÁU KINH HOÀN NGOAØI
NHAÏN MOÂN QUAN
Trí Quang ñaïi sö töø töø quay ñaàu laïi, chuù yù nhìn Kieàu Phong, noùi:
-Kieàu Bang chuùa! Tröôøng hôïp maø Bang chuùa ñöôïc tin baùo caáp veà vieäc naøy thì
Bang chuùa seõ haønh ñoäng ra sao?
Kieàu Phong nghe hoûi, baàu nhieät huyeát boác leân böøng böøng, doõng daïc ñaùp:
-Trí Quang ñaïi sö! Kieàu moã kieán thöùc heïp hoøi, taøi ñöùc khoâng ñuû ñeå quaàn chuùng
caûm phuïc, hieäu leänh khoâng ñuû ñeå anh em trong baûn bang tuaân theo, noùi ra caøng
theâm hoå theïn. Duø Kieàu moã khoâng ñuû taøi naêng nhöng coù taác daï saét son, coù coát caùch
cuûa moät gaõ nam nhi. Trong phaïm vi nhöõng coâng cuoäc ñaïi nghóa khí naøy, quyeát
chaúng ñeán noãi khoâng hieåu ñieàu hôn leõ thieät. Nhaø Ñaïi Toáng ta bò quaân Lieâu caåu
laêng nhuïc, ñoù laø moái caêm hôøn cho quoác gia, ai laø ngöôøi khoâng nghó ñeán chuyeän baùo
thuø. Giaû söû maø toâi khoâng ñöôïc tín baùo veà vieäc naøy cuõng phaûi töï mình suaát lónh anh
em baûn bang ñi suoát ngaøy ñeâm ñeán tieáp vieän.
Nhöõng caâu khaúng khaùi hieân ngang cuûa Kieàu Phong khieán cho moïi ngöôøi nghe
ñeàu caûm thaáy rung ñoäng trong loøng vaø ñeàu cho laø baäc ñaïi tröôïng phu phaûi theá môùi
xöùng ñaùng. Trí Quang gaät ñaàu noùi:
-Bang chuùa noùi nhö vaäy thì ngaøy ñoù chuùng toâi ra ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan phuïc
kích khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng laàm laïc chaêng?
Kieàu Phong caûm thaáy trong loøng töùc toái, laåm baåm: "Ngöôi cho ta laø haïng ngöôøi
naøo? Noùi theá chaúng hoaù ra coi thöôøng ta laém ru?" Tuy nhieân thaàn saéc vaãn bình tónh,
oâng noùi tieáp:
-Nhöõng söï nghieäp oai huøng laãm lieät cuûa tieàn boái, Kieàu moã raát laáy laøm ngöôõng
moä, chæ tieác mình sinh sau ñeû muoän, khoâng ñöôïc theo goùt caùc baäc tieân hieàn ñeå döï
phaàn vaøo nhöõng coâng cuoäc nghóa cöû oai huøng, ra tay gieát giaëc.
Trí Quang chaàm chaäm nhìn Kieàu Phong, neùt maët loä veû khaùc laï, thuûng thænh noùi:
-Sau khi chuùng toâi ñöôïc tin, moät maët phaùi ngöôøi ñeán chuøa Thieáu Laâm ñöa tin,
moät maët cuøng nhau keùo thaúng ñeán Nhaïn Moân quan ñeå ñaùnh giaëc Hoà. Toâi ñi cuøng
nhaân huynh ñaây.
Vöøa noùi vöøa troû Trieäu Tieàn Toân, Trí Quang laïi noùi tieáp:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 7 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 7 9 10 357