Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 70

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø bÈy m¬i
Tñi phÇn m×nh §oµn Dù bá ®i
§
inh Xu©n Thu ®· tëng m×nh tµi t×nh ho¸ ra l¹i háng. ThuËt "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p"
cña l·o ch¼ng lµm g× ®îc Mé Dung Phôc mµ l¹i h¹i ®Õn bao nhiªu ®Ö tö cña m×nh. L·o
thÊy th©y ®Ö tö m×nh n»m chÕt ngæn ngang mµ Mé Dung Phôc l¹i kh«ng th¬ng tæn chót
nµo th× l·o c¨m tøc kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. L·o x¸m mÆt l¹i bËt lªn tiÕng cêi l¹t, phÊt
tay ¸o réng thïng th×nh. Ngêi l·o chuyÓn sang mÐ bªn. Chëng lùc cña l·o võa rung ®éng
th× mÊy tªn ®Ö tö chÕt ®øng còng l¨n ra nèt.
Mé Dung Phôc chuyÓn m×nh mét c¸i, ®ét nhiªn ®· trë ra khái ph¹n ®iÕm.
§inh Xu©n Thu qu¸t lªn:
- Ng¬i ch¹y ®i ®©u?
L·o võa qu¸t võa nh¶y xæ ra ngoµi cöa.
Trong ®iÕm mÊy tªn ®Ö tö cßn sèng sãt l¹i lªn tiÕng ca tông:
-Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi, ®¸nh cho C« T« Mé Dung
ph¶i «m ®Çu ch¹y trèn.
MÊy c©u ca tông nµy còng thÊt lµ miÔn cìng. ChÝnh §inh Xu©n Thu còng c¶m thÊy
v« vÞ. L·o ra ngoµi cöa ph¹n ®iÕm thÊy Mé Dung Phôc vÉn cßn ®øng c¸ch ngoµi hai
trîng. V¹t ¸o vµng rung ®éng, coi phong ®é cùc kú nhµn nh·.
§inh Xu©n Thu tøc giËn qu¸t lªn:
- Th»ng lái kia ®õng ch¹y n÷a!
Mé Dung Phôc l¹nh lïng ®¸p:
- Ta cã thÌm ch¹y ®©u?
§inh Xu©n Thu toan nh¶y xæ ra, bçng thÊy mét chµng thiÕu niªn tõ ®©u ch¹y vµo,
miÖng lÈm bÈm nãi g× kh«ng râ.
Mé Dung Phôc ®· tr«ng thÊy tõ ®»ng xa, th× ra lµ mét chµng c«ng tö tuÊn tó. Y chÝnh
lµ §oµn Dù.
Mé Dung Phôc tr«ng thÊy §oµn Dù, song chµng m¶i nghÜ g×, tùa nh kh«ng nh×n thÊy
y, cø c¾m ®Çu c¾m cæ ®i xång xéc vµo phÝa §inh Xu©n Thu.
Mé Dung Phôc tuy cha quen biÕt §oµn Dù, nhng b÷a tríc chµng ngåi bªn xem
®¸nh cê ®· ra chiªu Lôc m¹ch thÇn kiÕm ®Ó hÊt thanh trêng kiÕm ë trong tay y rít xuèng,
råi tõ ®ã y cã c¶m t×nh víi chµng.
Mé Dung Phôc nghÜ thÇm:
- NÕu §oµn Dù cø ®i bõa vµo trøc mÆt §inh Xu©n Thu mµ h¾n l¹i ®ang c¬n tøc giËn
th× kh«ng khÐo chµng bÞ h¹i mÊt.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 70 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 70 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 70 9 10 330