Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 72

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Du Th¶n Chi nãi:
-T¹i h¹ nhÊt ®Þnh xong viÖc sÏ trë l¹i ngay.
A Tö khÏ thë dµi nãi:
- Th«i ng¬i ®i ®i!
Du Th¶n Chi ®i vµi bíc råi quay l¹i nãi:
- A Tö chØ cã m×nh c« n¬ng...
A Tö ng¾t lêi:
- Ta ë ®©y kh«ng ®i ®©u hÕt. Ch¾c còng ch¼ng cã ®iÒu g× ®¸ng ng¹i. Ng¬i ®i mau råi
trë l¹i ®©y!
Du Th¶n Chi nghÜ bông:
- Sau khi m×nh bá ®îc c¸i ®Çu s¾t ra råi, A Tö ®· ®ui m¾t, kh«ng nhËn ra ®îc m×nh
n÷a. Tõ ®ã trë ®i m×nh yªn chÝ ë víi nµng l©u dµi kh«ng cßn lo sî g× n÷a, th× trªn ®êi nµy
cßn cã g× kho¸i l¹c h¬n?
Du Th¶n Chi nghÜ vËy, trë gãt ch¹y nh bay vÒ phÝa tríc.
© HQD
Håi thø bÈy m¬i hai
GÆp Xu©n Thu l¹i ®îc bu«ng tha
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 72 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 72 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 72 9 10 290