Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 73

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Phong Ba ¸c nghe g· nãi vËy ®ét nhiªn biÕn s¾c. Y nghÜ r»ng:
- Trªn chèn giang hå biÕt bao nhiªu lµ luËn ®iÖu kh¸ch s¸o mµ ngô ý toµn lµ ph¶n l¹i.
TØ nh c©u: "Xin c¸c h¹ tø gi¸o", "xin l·nh gi¸o mÊy tuyÖt chiªu cña c¸c h¹" ®Òu ®a ®Õn
chç ®¸nh nhau chÝ m¹ng. G· nµy l¹i dïng ch÷ "mîn" th× c¸i vËt "mîn" hoÆc lµ mét c¸nh
tay mét c¸i ch©n, cã khi c¶ c¸i ®Çu n÷a. Y nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái kinh h·i liÒn hái
l¹i:
- Mi muèn mîn c¸i g×?
Du Th¶n Chi d¬ tay trá vµo Phong Ba ¸c. Phong Ba ¸c l¹i cµng sî h¬n, lïi l¹i mét
bíc.
Bao BÊt §ång lªn giäng the thÐ hái:
- Mi mîn c¸i g×, nãi râ ra?
Bao cha døt lêi hai ch©n ®ét nhiªn ®· nh¶y xÐo sang mét bªn ch¹y vµo trong ®¸m cá
rËm.
Bçng thÊy trong ®¸m cá väng ra hai tiÕng kªu qu¸i gë. Bao BÊt §ång l¹i nh¶y vät ra,
mçi tay x¸ch mét ngêi.
C¶ hai ngêi bÞ Bao BÊt §ång l«i ra ®Òu g¾ng søc cùa quËy, nhng hä bÞ hai tay y
n¾m chÆt ch¼ng kh¸c g× nh÷ng c¸i lìi c©u b»ng thÐp b¸m chÆt lÊy, th× cßn cùa quËy sao
cho tho¸t ®îc.
Bao BÊt §ång ch¹y ra tríc mÆt Phong Ba ¸c råi bu«ng tay liÖng hai ngêi ®ã ra.
Th©n h×nh chóng ®· võa l¨n xuèng ®Êt th× lËp tøc ch©n y ®· ®¹p lªn lng hä.
© HQD
Håi thø bÈy m¬i ba
KÕt b¹n hiÒn, ba ¸c tÆng ®ao
H
ai ngêi nµy ngÈng ®Çu lªn kªu gäi:
- S ®Ö! §éng thñ mau ®i!
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 73 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 73 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 73 9 10 900