Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 74

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
A Tö vÉn tëng Du Th¶n Chi dÉn m×nh vÒ chç cò nhng thùc ra g· dÉn nµng vÒ
híng ngîc l¹i, thµnh ra ®i ®· xa gÊp ®«i tríc.
Du Th¶n Chi dõng bíc nãi:
- ¤ hay! Sao kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu?
G· sî A Tö ph¸t gi¸c ra m×nh lõa bÞp, v× trong lßng kh«ng khái kinh h·i, nªn giäng
nãi run run.
A Tö nãi:
- Trõ phi l·o cha nh×n thÊy tÝn hiÖu, kh«ng th× l·o ®· tíi n¬i råi. Ta cßn cã tÝn hiÖu
bªn m×nh, l¹i ®èt lªn c¸i n÷a xem.
Du Th¶n Chi véi g¹t ®i:
- BÊt tÊt ph¶i ®èt n÷a!
Nhng A Tö cö ®éng rÊt mau lÑ, nµng ®èt tÝn hiÖu loÐ lªn thµnh mét cïng löa tÝa l¬
löng gi÷a trêi.
Du Th¶n Chi sî to¸t må h«i, toan kÐo A Tö ®i th× l¹i sî nµng tøc giËn. G· luèng
cuèng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®îc th× ®· nghe tiÕng §inh Xu©n Thu v¨ng v¼ng väng
l¹i. L·o cÊt tiÕng gäi:
- A Tö! Mi l¹i muèn quay vÒ s m«n ®ã ch¨ng? Nh vËy ta cã thÓ réng dung tha cho
mi ®îc.
A Tö véi cÊt tiÕng:
- §óng thÕ! §Ö tö muèn quay vÒ lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. S phô ¬i! S phô ®Õn ®©y
mau!
§inh Xu©n Thu võa ®i l¹i gÇn võa nãi:
- Ta ®Õn ®©y!
Võa døt lêi, l·o ®· tíi tríc mÆt hai ngêi. Lóc nµy Du Th¶n Chi sî ®Õn hai ch©n
nhòn ra. G· ngåi phÖt xuèng t¶ng ®¸, kh«ng cßn chñ ý g× n÷a.
A Tö ®øng tùa vµo bªn g·. Nµng thÊy Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn ®Õn thùc, trong lßng
phÊp pháng kh«ng yªn.
© HQD
Håi thø bÈy m¬i t
A Tö tranh giµnh chøc chëng m«n
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 74 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 74 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 74 9 10 78