Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 76

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
- A Tö! C« n¬ng nãi ph¶i ®ã. T¹i h¹ ph¶i ®o¹t l¹i míi ®îc. Nãi xong g· r¶o bíc
tiÕn l¹i gÇn TriÕt La Tinh.
TriÕt La Tinh ngÈng ®Çu lªn, hai m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi.
Du Th¶n Chi kh«ng khái run sî, g· d¬ tay ra trá vµo cuèn DÞch C©n Kinh trong tay
TriÕt La Tinh nãi:
- Cuèng s¸ch nµy kh«ng thÓ cho ®¹i s ®îc. §¹i s h·y tr¶ l¹i cho t¹i h¹.
TriÕt La Tinh noÝ:
- VËy th× thÝ chñ lÊy vÒ.
© HQD
Håi thø bÈy m¬i s¸u
cha tho¸t hå t¨ng l¹i gÆp minh v¬ng
N
gê ®©u Du Th¶n Chi võa thß tay ra th× TriÕt La Tinh l¹i rôt tay vÒ khiÕn cho tay g·
chôp vµo qu·ng kh«ng. §ång thêi TriÕt La Tinh v¬n tay tr¸i phãng chëng ®¸nh vµo sau
lng Du Th¶n Chi mét c¸ch ®ét ngét.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 76 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 76 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 76 9 10 583