Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 77

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
A Tö tøc giËn lªn tiÕng:
- V¬ng c«ng tö! Th»ng Hå t¨ng nµy v« lÔ thÕ! C«ng tö ph¶i cho h¾n nÕm mïi ®au
khæ míi ®îc.
Du Th¶n Chi ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, g· kh«ng biÕt tr¶ lêi A Tö ra sao. G· biÕt
r»ng b©y giê tuy A Tö cha tin lêi TriÕt La Tinh nhng l·o ®· b¾t m×nh råi th× kh«ng tin
còng kh«ng ®îc. G· hèi hËn mÊy b÷a nay ®· dèi nµng ®Ó b©y giê kh«ng cßn c¸ch nµo
bng bÝt ®îc n÷a. G· ngåi phÖt xuèng ®Êt thén mÆt ra. TriÕt La Tinh ®· ®Õn tríc mÆt mµ
g· vÉn kh«ng hay.
Cu Ma TrÝ thÊy TriÕt La Tinh s¾p ra tay liÒn bíc l¹i gÇn nãi:
- Khoan ®·! V¬ng thÝ chñ ®©y vâ c«ng cùc cao. Ch¼ng lÏ PhËt huynh kh«ng nh×n
thÊy hay sao?
TriÕt La Tinh dÜ nhiªn ®· nhËn thÊy råi. Nhng sù thùc míi ®©y l·o võa ®¸nh mét
chiªu "Th«ng tý C«ng" mµ Du Th¶n Chi ®· bÞ ng· l¨n ra, nªn cêi nh¹t ®¸p:
- Vâ c«ng g· tuy cao thiÖt, nhng cßn kÐm bÇn ®¹o xa l¾m.
Cu Ma TrÝ toan b¶o:
- "Cha ch¾c", nhng cha thèt ra lêi nµo. L·o nghÜ l¹i råi kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ lïi
l¹i phÝa sau.
TriÕt La Tinh l¹i qu¸t lªn giôc Du Th¶n Chi:
- §øng dËy cïng ta ®éng thñ ®i!
Du Th¶n Chi chØ gôc ®Çu xuèng ngåi yªn, run lªn bÇn bËt. A Tö l¹i lªn tiÕng qu¸t:
- V¬ng c«ng tö bÊt tÊt ph¶i ®øng lªn, chµng cø ngåi nh vËy còng ®ñ h¹ ng¬i råi!
TriÕt La Tinh cêi l¹t mét tienÐg, ®ét nhiªn vung tay ra chôp xuèng vai Du Th¶n Chi. N¨m
ngãn tay l·o nh mãc c©u ®©m m¹nh vµo da thÞt ®èi ph¬ng. Du Th¶n Chi c«ng lùc rÊt
th©m hËu. Chµng ch¶ biÕt ®au ®ín lµ g× c¶!
TriÕt La Tinh rung tay mét c¸i ®· nhÊc ngêi Du Th¶n Chi gi¬ bæng lªn.
© HQD
Håi thø bÈy m¬i bÈy
triÕt la tinh bÞ phçng dÞch c©n kinh
D
u Th¶n Chi véi la lªn:
- §¹i s bu«ng ta ra! §¹i s bu«ng tay ra!
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 77 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 77 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 77 9 10 975