Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 78

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø bÈy m¬i t¸m
rõng h¹nh si lang ®øng ngÈn ng¬
D
u Th¶n Chi nöa tin nöa ngê, ®a m¾t nh×n Cu Ma TrÝ.
Cu Ma TrÝ lªn mÆt kÎ c¶ vç vµo ngêi Du Th¶n Chi nãi:
- Ta ®em c«ng lùc truyÒn vµo trong m×nh ng¬i. NÕu ng¬i cha gÆp §oµn Dù th×
®õng xiÕt chÆt bµn tay ai c¶.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 78 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 78 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 78 9 10 611