Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 8

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
99
HOÀI THÖÙ TAÙM
SÖÏ LOØNG GIAÛI TOÛ KHUÙC NHOÂI
Trong röøng haïnh, ngoaøi tieáng xöông coát ñaïi sö Trí Quang chuyeån raéc raéc, tieáng
gioù thoåi ngoïn caây aøo aøo hoaëc tieáng coân truøng soät soaït trong ñaùm coû, ngoaøi ra khoâng
ai daùm leân tieáng. Baàu khoâng khí naëng tróu nghieâm troïng bao phuû hoài laâu, ñoät nhieâu
Trieäu Tieàn Toân cöôøi khanh khaùch, noùi:
-Buoàn cöôøi thaät laø buoàn cöôøi! Ngöôøi Haùn ñaõ chaéc gì hôn ai? Ngöôøi Khaát Ñan
chöa chaéc ñaõ khoâng baèng loaøi suùc sinh! Hieån nhieân ñaõ laø ngöôøi Khaát Ñan vieäc gì
maø phaûi maïo nhaän laø ngöôøi Haùn, nhö theá phoûng coù ích gì? Ñeán cha meï sinh ra
mình, mình khoâng chòu nhìn nhaän, theá cuõng ñoøi laø tu mi nam töû, laø ñaïi tröôïng phu?
Kieàu Phong trôïn maét, haàm haàm nhìn Trieäu Tieàn Toân, hoûi:
-Phaûi chaêng tieàn boái baûo Kieàu moã laø ngöôøi Khaát Ñan?
Trieäu Tieàn Toân ñaùp:
-Ta cuõng khoâng hieåu nöõa. Ta chæ bieát raèng traän ñaùnh ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan coù
ngöôøi voõ syõ töø töôùng maïo cho ñeán thaân theå hao hao gioáng ngöôi maø thoâi. Traän
ñaùnh aáy, chôït nghó ñeán ta laïi hoàn vía leân maây, tim maät tan vôõ. Töôùng maïo con
ngöôøi ñoái ñaàu vôùi ta, duø traêm naêm nöõa ta cuõng khoâng queân ñöôïc.
Kieàu Phong töø töø buoâng Trí Quang ñaïi sö xuoáng, chaân phaûi seõ haát leân moät chuùt,
nheï nhaøng ñaù caùi thaân theå to lôùn cuûa Ñôn Quyù Sôn ñaùnh binh moät caùi cho rôi
xuoáng ñaát. Ñôn Quyù Sôn xoay mình ñi, ñöùng ngay daäy ñöôïc chöa bò thöông chuùt
naøo. Kieàu Phong hai maét nhìn chaèm chaëp Trí Quang ñaïi sö, thaáy neùt maët laõo vaãn
thaûn nhieân, khoâng loä ra chuùt chi laø giaûo quyeät gian traù, lieàn hoûi:
-Theá roài sao nöõa?
Trí Quang ñaùp:
-Nhöõng chuyeän veà sau Bang chuùa ñaõ bieát roài ñoù, Bang chuùa hoài baåy tuoåi leân nuùi
Thieáu Thaát haùi traùi caây, gaëp con choù soùi toan voà thì may sao gaëp moät nhaø sö chuøa
Thieáu Laâm cöùu cho thoaùt cheát, gieát aùc thuù, laïi chöõa cho Bang chuùa khoûi veát thöông.
Töø ñoù trôû ñi, nhaø sö coøn truyeàn daïy voõ coâng cho Bang chuùa, coù ñuùng theá khoâng?
Kieàu Phong ñaùp:
-Ñuùng roài! Theá ra caùc vieäc ñaïi sö ñeàu bieát caû.
Hoài ñoù nhaø sö chuøa Thieáu Laâm truyeàn daïy voõ coâng cho Kieàu Phong ñaõ daën
chaøng khoâng ñöôïc tieát loä vôùi ai. Vì theá maø khaùch giang hoà chæ bieát chaøng laø ñoà ñeä
Lục mạch thần kiếm - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 8 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 8 9 10 386