Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 80

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
- Sao? L·o sÏ h¹ thñ tríc ®Ó giÕt t¹i h¹ ?
A Tö mØm cêi ®¸p:
- §óng thÕ! NÕu l·o kh«ng h¹ thñ tríc th× l·o sî bÞ c«ng tö h¹ thñ tríc ®Ó tranh
th¾ng. V¬ng c«ng tö! Theo ý ta liÖu tríc th× c«ng tö ®õng nªn mu ®å häc cho ®Õn hÕt
vâ c«ng cña l·o mµ chØ häc ®Õn chÝn phÇn mêi mµ th«i. C«ng tö ph¶i ®éng thñ tríc ®i ®Ó
®¸nh chÕt l·o. NÕu thiÕu mét phÇn mêi c¸i hay cña l·o, c«ng tö cha häc ®îc hÕt còng
ch¼ng hÒ chi. §iÒu cèt yÕu lµ ph¶i giÕt ®îc l·o. Cã ph¶i thÕ kh«ng?
© HQD
Håi thø t¸m m¬i
Du Th¶n Chi nhËn lêi d¹y vâ
D
u Th¶n Chi c¶m thÊy x¬ng sèng ín l¹nh tõng c¬n. G· ®· biÕt tÝnh t×nh A Tö rÊt tµn
nhÉn. Nµng chØ cèt sao cho m×nh nµng tháa thÝch cßn ai chÕt mÆc ai.
G· nhí l¹i chÝnh g· ®· chÞu bao nhiªu nçi ®au khæ v× nµng nhng kh«ng ngê nµng l¹i
tÝnh kÕ gióp ngêi ngoµi mét c¸ch tinh vi nh vËy. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸i tÝnh kiªu c¨ng cña
ngêi tuæi trÎ mµ t©m ®Þa hiÓm s©u ®éc ¸c.
Du Th¶n Chi v× qu¸ si t×nh víi A Tö nªn bÊt luËn nµng nãi g× g· còng nhËn ®Þnh lµ lêi
nµng rÊt hîp lý.
G· lÈm bÈm:
- Chç nµo A Tö còng lo tÝnh rÊt chu ®¸o cho m×nh. NÕu m×nh kh«ng h¹ thñ tríc ®¸nh
chÕt l·o Cu Ma TrÝ th× th»ng cha ®ã còng ch¼ng tha m×nh mµ kh«ng ra tay h¹ s¸t m×nh.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 80 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 80 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 80 9 10 115