Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 83

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
1
Håi thø t¸m m¬i ba
TiÓu c« n¬ng ¸p ®¶o quÇn tµ
L·o ®Çu to h« lªn mét tiÕng kh¹c ra mét côc ®êm ®Æc sÞt nhæ phãng b¾n vµo mÆt Bao BÊt
§ång.
Bao BÊt §ång nghiªng ngêi ®i tr¸nh. Côc ®êm ®ang l¬ löng kh«ng gian chuyÓn híng
vßng qua mÐ tai bªn tr¸i theo ®êng c¸nh cung ®¸nh "t¸ch" mét tiÕng b¾n m¹nh vµo gi÷a tr¸n
Bao BÊt §ång.
Côc ®êm ®ã k×nh lùc rÊt m¹nh lµm cho Bao BÊt §ång ®au ®iÕng. G· l¶o ®¶o c¬ hå suýt
ngÊt ®i.
Nguyªn côc ®êm nµy ®· b¾n tróng huyÖt D¬ng B¹ch trªn mÝ m¾t g· hä Bao.
Mé Dung Phôc thÊt kinh lÈm bÈm:
- Trong côc ®êm l·o nµy cã chøa k×nh lùc, c¸i ®ã ch¼ng lÊy chi lµm l¹, mµ chØ l¹ ë chç
côc ®êm nhæ phãng ra cßn ®ang ë trªn kh«ng mµ sao l¹i chuyÓn híng ®îc?
L·o ®Çu to cêi ha h¶ nãi:
- Mé Dung Phôc! L·o phu kh«ng cÇn dïng lèi "gËy «ng ®Ëp lng «ng" mµ chØ cÇn ng¬i
nãi râ ®îc lai lÞch côc ®êm ®ã lµ l·o phu phôc s¸t ®Êt råi.
Mé Dung Phôc ®ang m¶i nghÜ vÒ côc ®êm t¹i sao l¹i chuyÓn híng ®îc? BÊy giê thÊy
l·o hái vÒ lai lÞch côc ®êm, y cè ý suy nghÜ mµ kh«ng ra ®îc manh mèi, nªn cha biÕt tr¶ lêi
ra sao.
Thèt nhiªn bªn m×nh cã thanh ©m rÊt trong trÎo «n hoµ ®¸p:
- §oan Méc ®¶o chóa! C¸c h¹ luyÖn thµnh ®îc thuËt "Ngò ®Èu ^^^ ThÇn C«ng" thiÖt
kh«ng ph¶i dÔ dµng! Nhng c¸c h¹ ®· tµn s¸t biÕt bao nhiªu sinh linh? C«ng tö t¹i h¹ kh«ng
muèn nãi huþch toÑt tuyÖt kü cña c¸c h¹ lµ cã nh· ý tr¸nh cho c¸c h¹ khái bÞ ®ång ®¹o thï
ghÐt. Cã lý ®©u c«ng tö t¹ih¹ l¹i dïng kü thuËt ®ã ®Ó ®èi phã l¹i c¸c h¹?
Mé Dung Phôc nghiªng ®Çu nh×n l¹i th× ngêi ®ã chÝnh lµ V¬ng Ngäc YÕn. Y bÊt gi¸c
võa kinh ng¹c võa mõng thÇm.
Nguyªn Mé Dung Phôc ®· biÕt V¬ng Ngäc YÕn th«ng minh tuyÖt thÕ, bÊt luËn s¸ch vë
g× còng chØ qua m¾t nµng mét lÇn lµ nµng thuéc ngay kh«ng bao giê quªn ®îc. Ch¶ thÕ mµ
bao nhiªu kinh ®iÓn vÒ vâ häc cÊt trong Lang hoµng C¸c nµng ®äc hÕt vµ thuéc lßng. Nh÷ng
m«n së trêng vâ c«ng c¸c nhµ, c¸c ph¸i kh¾p thiªn h¹ nµng ®Òu biÕt hÕt. Cã ®iÒu nµng hiÓu
hÕt nhng kh«ng sö dông ®îc mµ th«i. M«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" nµy m×nh cha tõng
nghe ai nãi ®Õn mµ nµng còng biÕt råi. Cã ®iÒu m×nh cha hiÓu lµ nµng nãi cã ®óng hay
kh«ng mµ th«i.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 83 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 83 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 83 9 10 360