Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 84

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø t¸m m¬i t
§oµn lang x«ng trËn cøu c« n¬ng
B
ao BÊt §ång lµ ngêi c¬ trÝ mau lÑ, ®¸ ch©n mét c¸i hÊt khèi ®¸ trËt sang mét bªn,
th× díi ®Êt hiÖn ra mét cöa ®éng.
Cöa ®éng nµy chØ réng chõng h¬n mét thíc ®êng kÝnh, kh«ng hiÓu Tang Thæ C«ng
to bÐo nh vËy th× lµm sao chui vµo ®îc?
G· cã biÕt ®©u tªn h¾n lµ Tang Thæ C«ng th× ch÷ "Thæ" ®ã biÓu hiÖn cho thuËt ®Þa
hµnh cña h¾n rÊt mùc tinh th«ng.
Lóc n»m phôc díi ®Êt, h¾n ®· vËn ®éng c¶ ch©n tay ®Ó bíi ®Êt ra råi chui vµo.
Võa n·y Mé Dung Phôc ®Ì chÆt n¾p ®Ønh Tang Thæ C«ng kh«ng cã c¸ch nµo hÊt n¾p ®Ønh
lªn ®Ó tho¸t ra. H¾n ph¶i ®¹p díi ®¸y ®Ønh chui xuèng ®Êt ®Ó tho¸t th©n.
Bao BÊt §ång cßn ®ang ngí ngÈn, xoay m×nh ngã bèn mÆt xem Tang Thæ C«ng ë
®©u? G· nghÜ r»ng dï h¾n cã chui xuèng ®Êt mµ kh«ng ph¶i lµ con Xuyªn s¬n gi¸p (mét
gièng ®éng vËt cã mãng nhän ®Ó ®µo ®Êt) th× còng chØ míi ®i ®îc mÊy thíc lµ cïng vµ
chØ trèn ®îc mét lóc. Ch¼ng lÏ h¾n võa ®µo mét l¸t ®· biÕn ®îc ngay nh ngêi biÕt
thuËt ®én thæ, bçng nghe Mé Dung Phôc la lªn:
- H¾n ®©y råi!
Y liÒn vung tay ¸o quÐt vµo khèi ®¸ mét c¸i.
Nguyªn khèi nµy kh«ng ph¶i lµ ®¸ dùng th¼ng lªn mµ chÝnh lµ saulng Tang Thæ
C«ng.
G· Tang Thæ C«ng thËt lµ mét con ngêi cæ qu¸i, cã ®ñ c¸c kü thuËt ®Ó che m¾t vµ lõa bÞp
ngêi. NÕu Mé Dung Phôc kh«ng cã nh·n lùc tinh vi th× kh«ng thÓ ph¸t gi¸c ®îc.
Luång kinh phong ph¸t ra tõ tay ¸o rÊt m·nh liÖt, nã l«i cuèn Tang Thæ C«ng nh mét tr¸i
bãng thÞt tung lªn trªn kh«ng.
Tang Thæ C«ng tõ lóc tróng ph¶i trëng lùc cña Mé Dung Phôc råi h¾n bÞ th¬ng kh¸
nÆng kh«ng cßn søc kh¸ng cù ®îc n÷a. H¾n vät cÊt tiÕng la:
Xin ®õng h¹ ®éc thñ! T¹i h¹ sÏ lÊy thuèc gi¶i cho!
Mé Dung Phôc cêi nãi:
Ng¬i cø yªn lßng. Ta quyÕt kh«ng h¹i ng¬i ®©u.
Nãi xong y vung tay tr¸i, luång k×nh phong ë tay ¸o tiªu tan, ®ång thêi phãng ra mét
luång k×nh lùc kh¸c ®Ó gi÷ Tang Thæ C«ng l¹i cho ngêi h¹ tõ tõ xuèng.
Bçng phÝa tríc ë ®»ng xa cã tiÕng ngêi hoan h«:
- C« T« Mé Dung! Qu¶ nhiªn danh bÊt h truyÒn!
Mé Dung Phôc gi¬ tay lªn ®¸p:
- T¹i h¹ chØ ®¸ng lµm mét trß cêi cho c¸c vÞ nghÜ rÊt nªn thÑn.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 84 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 84 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 84 9 10 594