Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 85

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø t¸m m¬i l¨m
BÊt b×nh ®¹o nh©n xuÊt hiÖn ®ét ngét
Trong khi §oµn Dù nÐ tr¸nh cùc kú vÊt v¶ lu«n lu«n gÆp sù nguy hiÓm, V¬ng Ngäc
YÕn nghÜ thÇm:
- Gièng r¾n x«ng x¸o ®íp ngêi dÜ nhiªn ch¼ng thuéc chiªu sè nµo ®Ó m×nh ®o¸n
tróng ®îc cÇn ph¶i ®¸nh vµo chñ nã.
Nhng th©n h×nh cïng bé ph¸p chñ nh©n hai con r¾n ®éc nµy rÊt kú dÞ mµ b¶o lµ
kh«ng kú dÞ th× tuyÖt kh«ng thÊy chç nµo kú kÞ c¶. Hä cÊt tay nhÊc ch©n theo ^^^ riªng
ch¼ng vµo quy cñ, chiªu thøc nµo hÕt gièng hÖt ngêi thêng cha hiÓu vâ c«ng lµ g×, nªn
V¬ng Ngäc YÕn muèn biÕt tríc hä s¾p cÊt bíc vÒ phÝa nµo hoÆc s¾p ra chiªu ®¸nh vµo
huyÖt lµ mét ®iÒu rÊt khã kh¨n.
V¬ng Ngäc YÕn ®· mÊy lÇn chØ ®iÓm cho §oµn Dù b¶o chµng ®¸nh vµo huyÖt Kú
m«n hoÆc ®iÓm Khóc toµn ®èi ph¬ng. Nhng l¹ thay, tay §oµn Dù tíi th× tù nhiªn nÐ
tr¸nh mét c¸ch cùc kú linh ®éng kh«ng sao tróng ®îc.
C¸i linh mÉn c¬ tiÖp cïng cö ®éng mau lÑ cña hä hoµn toµn tù nhiªn, kh«ng theo lÒ
lèi g× hÕt.
V¬ng Ngäc YÕn võa nghÜ kÕ ph¸ ®Þch võa lu t©m ®Õn biÓu ca nµng.
Nh÷ng tiÕng rªn la, tiÕng gäi cña mÊy m¬i ngêi bÞ tróng ®éc ch©m vÉn tiÕp tôc
vang lªn, hä kh«ng ngít l¨n lén qu»n qu¹i trªn mÆt ®Êt, v× chÊt ®éc ®· lªn c¬n kh«ng cßn
ai ®øng v÷ng, ph¶i l¨n ra hÕt.
G· ¸o ®en ngêi cao lªnh khªnh n¾m tay Tang Thæ C«ng ®ßi h¾n lÊy thuèc gi¶i ngay
cho. Nhng thuèc gi¶i l¹i ch«n ë díi ®Êt gÇn chç Mé Dung Phôc ®øng.
G· ¸o ®en sî Mé Dung Phôc nh sî cäp, kh«ng d¸m tiÕn l¹i, chØ giµ måm la hÐt thóc
giôc ®ång bän ®¸nh gÊp vµo, v× cã h¹ xong Mé Dung Phôc th× míi cã thÓ lÊy thuèc gi¶i
cøu ngêi ®îc. Nhng h¹ Mé Dung Phôc ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng?
Bçng cã tiÕng thÐt vang ra lÖnh.
Ba g· trong bän ngêi bao v©y Mé Dung Phôc lïi ra ®Ó cho ba g· kh¸c tiÕn lªn thay
thÕ. Ba g· tiÕn ra sau nµy ®Òu lµ nh÷ng tay cao thñ nhÊt lµ g· thÊp lïn thÇn lùc gím ghª.
Tay g· sö dông hai qu¶ ®ång chuú móa vung, k×nh phong rÝt lªn kinh khñng, uy thÕ m·nh
liÖt v« cïng!
Mé Dung Phôc vung thanh H¬ng lé ®ao lªn ®ì cÆp chuú cña ®èi ph¬ng. ChØ mét
chiªu y ®· c¶m thÊy c¸nh tay tª nhøc th× kh«ng thÓ giËt m×nh kinh h·i. VÒ sau hÔ thÊy cÆp
chuú ®¸nh tíi, y ®µnh nÐ tr¸nh chø kh«ng d¸m ®ãn ®ì n÷a.
Gi÷a lóc hai bªn ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt, V¬ng Ngäc YÕn ®ét nhiªn cÊt tiÕng la:
- BiÓu ca! Mau sö chiªu "Ng©n ®¨ng v¹n tr¶n" råi chuyÓn sang chiªu "Phi kh©m ®¸ng
phong".
Lục mạch thần kiếm - Hồi 85 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 85 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 85 9 10 303