Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 86

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø t¸m m¬i s¸u
Qu¸ si mª thæ lé t©m t×nh
BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ bµng m«n t¶ ®¹o, tríc nay vèn tÝnh kiªu ng¹o,
ch¼ng coi ai ra g×. Tuy l·o thÊy bé ph¸p §oµn Dù kú dÞ nhng trong bông vÉn coi chµng lµ
mét nh©n vËt tÇm thêng ch¼ng cã chi ®¸ng ®Ó ý.
B©y giê l·o nghe chµng cïng V¬ng Ngäc YÕn mÊy lêi ®èi ®¸p víi nhau, l·o cã hiÓu
®©u chµng lµ kÎ t×nh si, ngoµi V¬ng Ngäc YÕn ra c¬ hå chµng kh«ng nh×n thÊy ai n÷a, l·o
vÉn tëng chµng khinh m×nh kh«ng muèn héi kiÕn.
BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ ngêi lßng d¹ hiÓm s©u, tuy c¨m hËn trong lßng mµ ngoµi mÆt
vÉn th¶n nhiªn nh kh«ng cã g× c¶.
V¬ng Ngäc YÕn thÊy ai nÊy ®Òu ®Ó m¾t nh×n chßng chäc vµo m×nh cïng §oµn Dù,
th× kh«ng khái bèi rèi. Nµng cßn sî biÓu ca m×nh nh©n ®ã mµ sinh chuyÖn hiÓu lÇm, liÒn
cÊt tiÕng gäi:
- BiÓu ca! TiÓu muéi bÞ ngêi ta ®iÓm huyÖt, biÓu ca l¹i gi¶i khai cho tiÓu muéi.
Mé Dung Phôc kh«ng muèn lé th¸i ®é n÷ nhi thêng t×nh tríc m¾t mäi ngêi, liÒn b¶o
§Æng B¸ch Xuyªn:
- §Æng ®¹i ca! §ai ca gi¶i huyÖt ®¹o giïm V¬ng c« n¬ng ®i!
Råi quay sang nãi víi §oµn Dù:
- §oµn huynh! Mêi §oµn huynh qua bªn nµy!
V¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù vÉn ®øng ú ra ®ã liÒn giôc:
- BiÓu ca ta mêi c«ng tö qua bªn kia, vËy c«ng tö sang ®i!
§oµn Dù thÊy V¬ng Ngäc YÕn kªu Mé Dung Phôc sang chiÕu cè cho nµng vµ cã vÎ
coi m×nh nh ngêi ngoµi, th× trong lßng chua xãt v« cïng, chµng thÉn thê lª gãt qua bªn
Mé Dung Phôc.
Mé Dung Phôc nãi:
- §oµn huynh! §Ö ®a §oµn huynh ®i ra m¾t liÖt vÞ cao nh©n.
Råi giíi thiÖu:
- VÞ nµy lµ BÊt B×nh ®¹o trëng!
- VÞ nµy lµ ¤ tiªn sinh!
§oµn Dù ngoµi miÖng chØ d¹, d¹ mÊy tiÕng cho xu«i chuyÖn. Trong lßng chµng cßn
m¶i nghÜ ®©u. Chµng lÈm bÈm mét m×nh.
- Râ rµng m×nh ®øng ngay bªn c¹nh nµng, sao nµng kh«ng b¶o m×nh gi¶i huyÖt mµ
ph¶i gäi biÓu ca? Xem thÕ ®ñ biÕt võa råi gÆp c¬n nguy cÊp nµng ph¶i gäi m×nh còng chØ lµ
trêng hîp ngé biÕn tßng quyÒn mµ th«i. Gi¶ tû biÓu ca ch¹y l¹i câng nµng ®îc, quyÕt
nµng ch¼ng chÞu ®Ó cho m×nh ®ông ®Õn ngêi nµng.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 86 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 86 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 86 9 10 745