Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 87

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø t¸m m¬i bÈy
QuÇn hïng khiÕp phôc tiÓu c« n¬ng
Mé Dung Phôc nãi:
- C¸c vÞ ®©y ®· bÞ Thiªn S¬n §ång Mç ¸p chÕ mµ kh«ng ph¶n kh¸ng ®îc. Ph¶i
ch¨ng vâ c«ng mô cao cêng tuyÖt ®Ønh vµ mçi lÇn c¸c vÞ ®éng thñ víi mô lµ mét lÇn thÊt
b¹i?
¤ l·o ®¹i ®¸p:
- Vâ c«ng mô ¸c tÆc nµy dÜ nhiªn lµ lîi h¹i phi thêng. Cã ®iÒu b¶n l·nh mô cao th©m
®Õn mùc nµo th× kh«ng ai hiÓu ®îc.
Mé Dung Phôc hái:
- ¤ tiªn sinh nãi nh vËy tøc lµ vâ c«ng mô cao th©m kh«n lêng?
¤ l·o ®¹i gËt ®Çu ®¸p:
- §óng lµ cao th©m kh«n lêng.
Mé Dung Phôc hái:
- Tiªn sinh nãi mô sÏ cã ngµy ph¶i ®Òn téi nghÜa lµ lµm sao?
¤ l·o ®¹i gi¬ng cÆp l«ng mµy lªn, tinh thÇn phÊn khëi ®¸p:
- B÷a nay anh em chóng t«i tô häp ë ®©y chÝnh lµ v× viÖc nµy. Ngµy 3 th¸ng 3 n¨m
nay t¹i h¹ cïng bän Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham, Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M· ph¶i
cung phông ®ñ thø nµo tr©n ch©u b¶o bèi, nµo gÊm ®o¹n lît lµ, nµo s¬n hµo h¶i vÞ, nµo c¸c
thø phÊn s¸p ®a lªn ngän Phiªu diÔu nói Thiªn S¬n...
Bao BÊt §ång cêi ha h¶ ng¾t lêi:
- Mô ¸c tÆc ®ã ®· lµ h¹ng yªu ma quû qu¸i. Mô ®· giµ råi th× cßn dïng phÊn s¸p lµm
chi?
¤ l·o ®¹i ®¸p:
- Mô ¸c tÆc ®ã tuæi giµ nhng thÞ n÷ n« béc rÊt nhiÒu. Trong bän phô n÷ nµy kÎ nµo Ýt
tuæi còng biÕt dïng phÊn s¸p. Nhng trªn ngän nói nµy kh«ng cã ®µn «ng, ch¼ng hiÓu
chóng trang ®iÓm ®Ó cho ai nh×n?
Bao BÊt §ång cêi nãi:
- Ch¾c lµ ®Ó ¤ tiªn sinh ng¾m chø cßn ai?
¤ l·o ®¹i nghiªm nÐt mÆt nãi:
- Bao huynh l¹i nãi giìn råi! Bän t«i cã lªn ngän Phiªu DiÔu th× ai nÊy ®Òu ph¶i dïng
v¶i ®en bÞt m¾t l¹i, nghÜa lµ chØ ®îc nghe tiÕng chø kh«ng tr«ng râ sù vËt. Nh÷ng nh©n vËt
trªn ngän Phiªu diÔu ®Ñp hay xÊu, giµ hay trÎ, kh«ng ai biÕt c¶.
Mé Dung Phôc hái:
- Nh vËy th× Thiªn S¬n §ång Mç lµ h¹ng ngêi thÕ nµo? C¸c vÞ ®· ai nh×n thÊy mÆt
cha?
¤ l·o ®¹i thë dµi ®¸p:
- KÓ ra th× cã ngêi thÊy mÆt mô råi, nhng l¹i bÞ cùc h×nh rÊt thª th¶m! Tríc ®©y
hai m¬i ba n¨m cã ngêi c¶ gan vÐn tÊm kh¨n ®en che mÆt ®Ó ngã lªn mô. Nhng cha
kÞp kÐo tÊm kh¨n xuèng th× ®· bÞ mô chäc lßi con ng¬i c¶ hai m¾t, mï cßn sai c¾t lìi
chÆt côt hai tay.
Mé Dung Phôc hái:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 87 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 87 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 87 9 10 373