Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 88

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
..
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø t¸m m¬i t¸m
Nhµ s H Tróc l¹i xuÊt hiÖn
Mäi ngêi nh×n l¹i bé mÆt thñ cÊp nµy th× thÊy r©u ®©m tua tña, hai m¾t trßn xoe,
chÝnh lµ Khu ®¶o chóa, ngêi võa bá hµng ngò trèn ch¹y ®i.
¤ l·o ®¹i run sî la lªn:
- Trêi ¬i! Khu ®¶o chóa!...
Trong lóc hèt ho¶ng, h¾n nghÜ kh«ng ra Khu ®¶o chóa võa trèn ®i t¹i sao ®· mÊt
m¹ng mau ®Õn thÕ? Råi trong cã h¾n bçng næi lªn mét ý niÖm cùc kú khñng khiÕp. H¾n tù
hái:
- Ch¼ng lÏ Thiªn S¬n §ång Mç d· ®Õn ®©y råi ?
Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o nh©n cÊt tiÕng cêi ha ha råi nãi::
- KiÕm ThÇn! KiÕm ThÇn! Qu¶ nhiªn danh bÊt h truyÒn! KiÕm ThÇn huynh canh g¸c
thËt lµ nghiªm mËt!
PhÝa sau khu thung lòng mét thanh ©m trong trÎo väng l¹i:
- KÎ nµo ®· l©m trËn mµ bá trèn th× ai tr«ng thÊy còng cã quyÒn giÕt chÕt. Xin c¸c vÞ
®éng chóa, ®¶o chóa miÔn tr¸ch cho t¹i h¹ ®iÒu ®ã.
Mäi ngêi ®ang ë trong c¬n sî h·i bÊy giê míi hoµn hån, ®ång thanh nãi:
- May ®îc KiÕm ThÇn trõ diÖt qu©n ph¶n nghÞch ®Ó ®¹i sù cña chóng ta kh«ng bÞ ph¸
ho¹i, thÕ th× cßn g× hay b»ng!
Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu nghÜ bông:
- G· nµy tù xng lµ KiÕm ThÇn thËt lµ ng«ng cuång tù cao tù ®¹i.
Dï kiÕm ph¸p y cã giái ®Õn ®©u ch¨ng n÷a th× còng kh«ng nªn tù xng lµ "thÇn".
Trªn chèn giang hå m×nh cha tõng nghe thÊy nh©n vËt nµo cã c¸i biÖt hiÖu kú nh vËy.
Kh«ng hiÓu kiÕm ph¸p g· nµy h¬n m×nh ®Õn møc ®é nµo?
¤ l·o ®¹i cêi thÇm võa råi ®· ®em lßng nghi hoÆc hoÆc vu v¬, råi h¾n lín tiÕng nãi:
- Xin liÖt vÞ huynh ®Ö lÊy khÝ giíi ra. Mçi vÞ hoÆc chÐm mét nh¸t hoÆc ®©m mét mòi
vµo ngêi con lái nµy! Tuy ¶ c©m ®iÕc, nhng còng lµ mét nh©n vËt ë trong nói Phiªu
DiÔu. Mòi ®ao cña chóng ta ®· dÝnh m¸u ¶ tøc lµ tõ nay trë ®i chóng ta cïng bän ngêi nói
Phiªu DiÔu sÏ thµnh hai phe ®èi ®Çu mét mÊt mét cßn. Hµnh ®éng nµy cßn khiÕn cho kÎ
nµo ¨n ë hai lßng còng kh«ng thÓ lïi bíc ®îc n÷a.
¤ l·o ®¹i nãi xong, liÒn rót lìi quû ®Çu ®ao ra cÇm tay, ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng.
Mäi ngêi ®øng bªn ¤ l·o ®¹i ®Òu ngöi thÊy mét mïi tanh tëi tõ lìi ®ao Lôc b¹ H¬ng
lé ®ao tiÕt ra.
§¸m ngêi tô häp ®Òu hoan h«:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 88 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 88 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 88 9 10 811